RSS

Categorie archief: Disclosure

MAN OF GOD Declaration – Belangrijke info!, 7 september 2021

Op 6 september 2021 hebben Charlie Ward en Simon Parkes dit download-bestand op hun websites gepubliceerd. Daarna hebben zij in een zoom bijeenkomst met enkele anderen erover gesproken. De links daarnaar vind je onder de Nederlandse vertaling van dit bestand.

Simon Parkes gaf in zijn 6-9-2021 update aan dat enige tijd geleden aan Charlie Ward en hem is gevraagd zich beschikbaar te stellen om deze informatie naar buiten te brengen. In het zoom gesprek werd het volgende gesteld:

 • Man of God staat voor de hoogste machtshebber; Charlie garandeert ons dat dit komt van het ‘team aan de top’
 • De tekst is zeer weloverwogen en gecontroleerd door velen tot stand gekomen; men staat voor de waarachtigheid van de degenen die dit hebben geschreven
 • Het bevat een opsomming van hetgeen het duister heeft gedaan; is dus een eerste stap in disclosure en er zullen aanvullingen volgen (wat in dit bestand wordt genoemd is o.m.: Covid, verkiezingsfraude, chantage, manipulatie, moord, mensenhandel, satanisch misbruik, adrenochroom, inbreuk op mensenrechten, creatie van oorlogen)
 • Het is een oproep aan de mensheid, niet alleen in de VS maar wereldwijd, om in actie te komen door het aanschrijven van hun overheden en eerlijk bestuur te eisen, bescherming van de individuele vrijheden, schadeloosstelling, en opheffing van maatregelen
 • Het begin van het document werd vergeleken met de totstandkoming van de constitutie (grondwet) in de VS in 1776 (the Founding Fathers)

Dit laat zich ook zien als een eerste stap tot losmaking zoals die in Nederland al eerder heeft plaatsgevonden. Prof. Dr. Bob de Wit vertelt hier hoe de inwoners van Nederland zich in 1581 hebben losgemaakt van de toen heersende koning om weer het zelfbestuur van het land te krijgen. Hier is de link naar de website van Stichting Nederlandse Onafhankelijkheid met het naar modern Nederlands ‘vertaalde’ “Plakkaat van Verlating / Verlatinghe – 26 Juli 1581 In de Staten-Generaal”. Kijk deze video “True Freedom by Prof. Dr. Bob de Wit”, based on the ‘Act of Abandonment’, 440 years ago… Bob de Wit stelt dat dit nu ook weer zou kunnen: Je vertelt de huidige bestuurders dat zij hun taak niet naar behoren doen en deelt mede dat je je daarvan losmaakt. Het sluit volledig aan bij het gestelde in de ‘declaration’ hieronder.

Over de vertaling: het was lastig. Aangezien het zo zorgvuldig is opgesteld wilde ik het vrijwel naar de letter vertalen. Dit maakt het wel minder makkelijk leesbaar.

Het valt te verwachten dat het duister alles in het werk zal stellen om de verspreiding van dit documenten te boycotten. Sla het daarom op, lees het aandachtig en meerderde malen, verspreid het zo breed mogelijk, breng het onder de aandacht – het is een echte ‘red pill’ en helpt ‘the Great Awakening’. Veronica

Declaration of the People of the United States for Global Peace and Prosperity

Verklaring van de Mensen van de Verenigde Staten voor Wereld Vrede en Welvaart

Wanneer in de loop van recente menselijke gebeurtenissen het noodzakelijk wordt voor een volk om de politieke banden te ontbinden die hen met een ander volk hebben verbonden – en verondersteld met de bevoegdheden van elke staat in de Verenigde Staten – de aparte en gelijke positie aan te nemen waarop de Wetten van de Natuur en van de God van de Natuur hen recht geven! Een fatsoenlijk respect voor de mening van de mensheid vereist dat zij de oorzaken verklaren die hen aanzetten tot afscheiding van de autoriteiten die zijn opgedrongen door die oligopolisten die alles controleren via corruptie en invloed.

Wij beschouwen deze waarheden als vanzelfsprekend, dat alle mensen gelijk zijn geschapen, dat zij begiftigd zijn door hun Schepper met bepaalde onvervreemdbare Rechten, dat onder deze rechten zijn Leven, Vrijheid, en het nastreven van geluk—Dat om deze rechten veilig te stellen regeringen onder de mensen zijn ingesteld die hun macht ontlenen aan de instemming van de geregeerden, dat telkens wanneer een regeringsvorm deze doelen schaadt het volk het recht heeft om het te veranderen of af te schaffen, en een nieuwe regering in te stellen die haar basis legt op en haar bevoegdheden organiseert in een vorm die hen het meest waarschijnlijk lijkt om hun veiligheid en geluk te bewerkstelligen. Voorzichtigheid dicteert dat lang gevestigde regeringen niet moeten worden veranderd voor lichte en voorbijgaande oorzaken; en dienovereenkomstig heeft alle ervaring uitgewezen dat de mensheid meer geneigd is te lijden, terwijl het kwaad laat lijden, dan het recht te nemen de vormen af te schaffen waaraan zij gewend zijn.

Maar wanneer een lange reeks van misbruiken en toe-eigeningen, onveranderlijk hetzelfde doel nastrevend, een ontwerp laat zien om hen onder absoluut despotisme te brengen, is het hun recht, is het hun plicht, om zo’n regering af te werpen, en te zorgen voor nieuwe bewakers voor hun toekomstige veiligheid. Zo is het geduldig lijden van deze Staten in de Verenigde Staten geweest; en dat is nu de Noodzaak die hen dwingt om hun vroegere regeringsstelsels te veranderen. De geschiedenis van de huidige invloed van oligopolisten die geheime genootschappen steunen, zoals de illuminatie kabalisten, is een geschiedenis van herhaaldelijke verwondingen en usurpaties, die allemaal als direct doel hebben het vestigen van een absolute Tirannie over niet alleen het grote volk van de Verenigde Staten, maar alle mensen van alle naties in de wereld. Om dit te bewijzen, laat de feiten worden voorgelegd aan een open Wereld.

Zij weigerden in te stemmen met wetten, door corruptie van de waarheid, waarvan de fraude en onjuiste voorstellingen van de verkiezingen van 2020 in de VS op elk niveau het bewijs zijn, wij, het volk, zijn beroofd van ons wettelijk recht om ons basisrecht om te stemmen uit te oefenen en te doorzien, het meest heilzame en noodzakelijke voor het openbaar welzijn en de juiste vertegenwoordiging.

Ze hebben verkozen ambtenaren, inclusief gouverneurs, verboden om wetten van onmiddellijk en dringend belang aan te nemen, en regels opgelegd gebaseerd op valse berichtgeving, en publieke angst gecreëerd door valse verhalen en verkeerde informatie zoals de COVID besmettingsstammen en de ware genezingen die de infecties kunnen verwijderen. Zij hebben valse oplossingen opgelegd zoals de COVID-injecties van gif elementen, die zeer gevaarlijk zijn omdat zij het menselijk DNA veranderen met RNA en aldus het menselijk lichaam uitschakelen van zijn eigen natuurlijke immuun functie om ziekten te bestrijden. Dit alleen al kan in de toekomst leiden tot een verlies van 70% van het leven van al die mensen die de nepvaccins hebben genomen, die door alle media worden gepromoot onder de controle van dezelfde illuminatie oligopolisten.

Zij weigerden wetten aan te nemen of uit te voeren ten bate van het Volk, tenzij dat Volk afstand zou doen van het Recht op Vertegenwoordiging door zich te houden aan de COVID nepvaccins en een verklaring van afstand van aansprakelijkheid te ondertekenen.

Zij, in de wetgevende macht van de staat, zijn geen vertegenwoordigers van het volk maar van tirannen die alleen illegale wetten aannemen, die het volk onderwerpen aan valse verhalen en mandaten, een wereldwijd plan promoten van bevolkingsvermindering met tactieken als oorlogen, voedseltekorten, modificatie van voedsel dat langdurige ziekten veroorzaakt en het immuunsysteem van het menselijk lichaam uitschakelt.

Zij riepen de Staats Wetgevende Organen bijeen op ongewone plaatsen en verwijderd van opslag van hun openbare verslagen, met als enig doel het plannen van aanvaarding van maatregelen die de depopulatie van de mensheid verzekeren en om middelen te behouden voor hun agenda.

Zij hebben herhaaldelijk de Ware Staat Vertegenwoordigende Huizen ontbonden door kiesmanipulatie, het plaatsen van kandidaten die alleen de Tiran Oligopolist vertegenwoordigen en hun beleid, voor het tegenwerken van inbreuken op de rechten van het volk.

Zij hebben gedurende lange tijd geweigerd, na zulke ontboezemingen van rechtszaken door vertegenwoordigers van het volk, anderen verkozen te laten worden, door illegaal gebruik te maken van gecompromitteerde Dominion stemsystemen en technologie; waarbij de Staats Wetgevende Machten, niet in staat tot een juiste en werkelijke vertegenwoordiging van de mensen, niet op de waarheid hebben gereageerd. Dus nu moet deze macht en autoriteit worden teruggegeven aan het volk in het algemeen voor hun uitoefening en correctie; de staat blijft ondertussen blootgesteld aan alle gevaren van invasie door van binnenuit gecompromitteerde vertegenwoordiging en stuiptrekkingen erbinnen zonder huidige oplossingen.

Zij hebben getracht te voorkomen dat de bevolking van alle Staten stemmen uitbrengt voor vertegenwoordigers op alle niveaus van office, om zo geheime agenda’s af te dwingen die er specifiek op gericht zijn om schade toe te brengen aan ons, de mensen, in alle staten en alle naties wereldwijd.

Zij hebben de rechtspraak op grove wijze belemmerd, door instemming te weigeren met Wetten voor het vestigen van rechterlijke macht en autoriteit in ware gerechtigheid. Wij, de mensen, op alle gebieden van binnenlandse rechtshandhaving, binnenlandse en internationale militaire betrokkenheid, zijn allemaal beperkt en gestuurd door de gecompromitteerde autoriteiten boven hen, om de valse verhalen te volgen van de tirannie van de invloed en aanwijzingen van de cabal illuminatie kabalistische oligopolisten.

Zij hebben de nationale, regionale en opperste rechters afhankelijk gemaakt van hun wil voor de duur van hun ambt en de hoogte en betaling van hun salaris.

Zij hebben een veelvoud van nieuwe ambten opgericht en zwermen ambtenaren hierheen gestuurd om onze mensen lastig te vallen, en hun kwaliteit en zelfstandigheid ondermijnd met nieuwe stimuleringsfondsen en het voor normale bedrijven onmogelijk gemaakt te floreren en te functioneren, met valse pandemische regelingen en angst. Dit is veranderd van een tijdelijke oplossing naar een staat van Nazi Gestapo die verordonneert “Toon me uw papieren”.

Ze hielden onder ons, in tijden van vrede, permanente VN en andere NATO legers, zonder de toestemming van onze militaire leiders die niet zijn gecompromitteerd.

Ze zijn beïnvloed om het leger onafhankelijk te maken van en superieur aan de Burgerlijke Macht. Zij beledigen het Amerikaanse Volk met een valse regering die roekeloos beleid veroorzaakt ten nadele van de Nationale Veiligheid.

Ze hebben met anderen samengewerkt om ons te onderwerpen aan een rechtspraak die vreemd is aan onze Grondwet, en niet erkend door onze wetten; zijn instemming betuigend aan hun Acts van voorgewende Wetgeving:

Voor het inkwartieren van grote groepen gewapende buitenlandse troepen bij ons:

Om hen te beschermen, door een schijnproces, tegen bestraffing voor eventuele moorden die zij zouden plegen op de inwoners van deze Verenigde Staten met het gebruik van nep-vaccins die tienduizenden Amerikanen hebben gedood en miljoenen anderen wereldwijd:

Voor het afsnijden van onze handel met alle delen van de wereld door het sluiten van onze bedrijven met angst en nieuw beleid rond een nep COVID en andere Pandemische Maatregelen:

Door ons belastingen op te leggen zonder onze toestemming:

Voor het ons ontnemen, in vele gevallen, van de voordelen van een juryrechtspraak, door moordaanslagen op getuigen van de waarheid over de machthebbers die dit misbruik veroorzaken:

Voor het transporteren en verhandelen van mensen ten behoeve van satanische mensenoffers en de praktijk van het gebruik van adrenochroom met de marteling en moord op jonge kinderen:

Voor de afschaffing van het vrije stelsel van het constitutionele recht, dat van toepassing is op het zee- en admiraliteitsrecht, door daarin een willekeurige corporatieve regering van de Verenigde Staten in te stellen, die al failliet is, en haar grenzen te verleggen, zodat zij tegelijk een voorbeeld en geschikt instrument wordt om dezelfde absolute heerschappij van het volk in te voeren, niet alleen in de Verenigde Staten, maar in de gehele wereld:

Voor het afnemen van onze charters, het afschaffen van onze meest waardevolle wetten, en het fundamenteel veranderen van de ware vormen van onze regeringen van de wil van haar volk:

Voor het opschorten van onze eigen wettelijk gekozen wetgevende lichamen door ze te vervangen met valse ‘gekozen’ kandidaten, en verklaren dat zij de macht hebben om wetten voor ons te maken, in alle gevallen, wat dan ook.

Ze hebben afstand gedaan van de ware regering van de Verenigde Staten, door ons vogelvrij te verklaren, zonder rechten, en oorlog tegen ons te voeren, ons zachtjes te doden met vaccins die ons DNA veranderen met RNA, HIV en andere giftige elementen.

Ze hebben het leven van miljoenen mensen in de Verenigde Staten verwoest en blijven wereldwijd miljoenen doden, roekeloos en met zorgvuldige precisie.

Op dit moment transporteren zij grote legers buitenlandse VN en Chinese militairen om de werken van dood, verwoesting en tirannie te voltooien, die al begonnen zijn met omstandigheden van wreedheid en bedrog, nauwelijks geëvenaard in de meest barbaarse tijden, en totaal onwaardig om aan het hoofd te staan van een beschaafde natie. Hun werktuigen zijn o.a. het leiderschap van Federale overheidsinstellingen, zoals de CDC, FDA, VN, CCP, en agentschappen CIA, FBI, MI6, met regeringsautoriteiten in Centrale Banken die alle soevereiniteit van naties en haar bevolking beroven.

Zij hebben onze medemensen, inwoners van vele naties, gedwongen wapens te dragen tegen hun land, om de beulen te worden van hun vrienden en broeders, of om zelf te vallen door hùn handen. Onze militairen en ordehandhavers worden onderworpen om illegale bevelen op te volgen, en de invasie van hun eigen lichaam met de gedwongen nep COVID-19 vaccinaties.

Ze hebben binnenlandse opstanden onder ons opgewekt met Black Lives Matter en Antifa gewelddadige bewegingen, en hebben getracht teweeg te brengen over de inwoners van onze gemeenschappen, steden en regering, de genadeloze regel van oorlogsvoering, is een onverschillige vernietiging van alle leeftijden, geslachten en omstandigheden.

In elk stadium van deze onderdrukking hebben we een petitie ingediend voor herstel in de meest nederige termen: Onze herhaalde smeekbeden zijn slechts beantwoord met herhaald leed. Een Prins, wiens karakter wordt gekenmerkt door elke daad die een tirannieke groep van oligopolisten kan definiëren, die ongeschikt zijn om de invloed te hebben van het vrije volk van de Verenigde Staten en alle andere naties in het buitenland.

We hebben aandacht gevraagd van onze Broeders hier in de Verenigde Staten en daarbuiten, en we hebben hen van tijd tot tijd gewaarschuwd voor pogingen van hun valse wetgevende macht om een ongerechtvaardigde Jurisdictie over ons uit te breiden. We hebben hen herinnerd aan de omstandigheden van ons leven hier. We hebben een beroep gedaan op hun natuurlijke rechtvaardigheid en edelmoedigheid, en we hebben hen door de banden van onze gemeenschappelijke verwantschap opgeroepen om af te zien van deze onrechtvaardigheden, die onvermijdelijk onze verbindingen en overeenkomsten zouden onderbreken. Ook zij zijn doof gebleven voor de stem van de gerechtigheid en de bloedverwantschap. We moeten daarom berusten in de Noodzaak, die onze Scheiding aan de kaak stelt, en hen houden, zoals wij de rest van de mensheid houden, vijanden in oorlog, in vrede – vrienden.

Wij, daarom, de Vertegenwoordigers van de VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, in de Naam, en op gezag van het goede Volk van deze grote natie, publiceren plechtig en verklaren, dat deze Verenigde Staten vrije en onafhankelijke staten zijn, en dat ook zouden moeten zijn; dat zij zijn vrijgesteld van alle loyaliteit aan de oligopolisten, de illuminatie geheime genootschappen, en dat alle politieke banden tussen hen in de Verenigde Staten en daarbuiten totaal ontbonden moeten worden; en dat zij als vrije en onafhankelijke Verenigde Staten de volledige macht hebben om oorlog te voeren, vrede te sluiten, allianties te sluiten, handel te drijven, en om alle andere handelingen en dingen te doen die onafhankelijke landen van rechtswege kunnen doen. En voor de ondersteuning van deze verklaring, met bevestigd vertrouwen in de bescherming van de goddelijke Voorzienigheid, beloven wij elkaar ons leven, ons fortuin en onze heilige eer, en beginnen onmiddellijk contact op te nemen met de wetgevende macht van onze staten om veranderingen aan te brengen om onze individuele rechten en vrijheden te beschermen, te beginnen met het bewaken van ons meest fundamentele recht, hetgeen is het beschermen van onze stemmen en de processen en middelen om echte en eerlijke verkiezingen te hebben.

Wij, het volk, hebben de bevoegdheid om onze rechten op te eisen op het niveau van de staat hetgeen alles dat is verkeerd gegaan kan corrigeren, en het eindresultaat van onze toekomst controleren en vrijheid om te leven onder de grondwet zonder het kwaad dat deel is geworden van ieders dagelijks leven.

De actie die wij nu moeten nemen is dat iedereen in elke staat een brief schrijft aan elke staatsvertegenwoordiger, wetgever, en senator, waarin hervormingen en correcties worden geëist om via nieuwe wetgeving de wetten te veranderen die nodig zijn om specifieke corruptie in de staatsoverheid te elimineren ter bescherming van de staatsresidentie.

Specifiek gericht op de volgende zaken:

1.) Echte stemtechnologie die niet kan worden gecompromitteerd. Zoals de QFS-levering software en hardware in plaats van de op dominian gebaseerde systemen.

2.) Bescherming van onze individuele vrijheden, zoals het recht om te kiezen welke medische behandelingen aanvaardbaar en niet aanvaardbaar zijn, zoals de kwesties van de ongewenste COVID-19 vaccins. Dit vaccin bevat veel elementen die het menselijk DNA zal compromitteren met mRNA en HIV en andere negatieve elementen.

3.) Schadeloosstelling en aansprakelijkheid voor schade bij degenen die zijn gedwongen tot het nemen van de COVID 19 vaccinatie via invloed van de massamedia en de federale regering invloed alsmede mandaten met illegale doorgang van het gebruik van de vaccin goedkeuringen van de FDA en andere federale agentschappen, allemaal beïnvloed door de agenda van de globalistische oligopolistische cabal organisaties, zoals de Federal Reserve Board (FRB), Verenigde Naties (VN), Council on Foreign Relations [Raad voor Buitenlandse Betrekkingen] (CFR), Central Intelligence Agency (CIA), Federal Bureau of Investigations (FBI), Department of Justitie (DOJ), Internationaal Monetair Fonds (IMF), Bank van Internationale Betalingen (BIS), Internal Revenue Service (IRS), en elk ander agentschap of groepering die invloed heeft in de zaken van het volk van de Verenigde Staten die onze individuele vrijheid en vrijheden in het nastreven van geluk heeft aangevallen.

4.) Het opheffen van alle beperkingen en het stoppen met het promoten van angst betreffende COVID-19 en alle andere medische issues voor het controleren en vernietigen van onze individuele vrijheid om te werken, te verdienen en uit te geven, hetgeen de basis is van een gezonde economie.

Wij rusten met vrede en de liefde van de mensheid. Wij verlangen leven, niet dood of geplande genocide, en zullen alle maatregelen afdwingen om dit te corrigeren om onze natie te redden van ondergang en vernietiging.

Man of God

Copyright 30 augustus 2021

Gebleken is dat het downloaden van dit bestand soms op problemen stuit, daarom hieronder de originele Engelse versie. Dit bestand is te vinden op de websites van Charlie Ward en Simon Parkes.

Declaration of the People of the United States for Global Peace and Prosperity

WHEN in the Course of recent human Events, it becomes necessary for one People to dissolve the Political Bands which have connected them with another, and to assume among the Powers of the each State in the United States, the separate and equal Station to which the Laws of Nature and of Nature’s God entitle them! A decent Respect to the Opinions of Mankind requires that they should declare the causes which impel them to the Separation from the authorities imposed by those oligopolists that control all via corruption and influence.

We hold these Truths to be self-evident, that all Men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty, and the Pursuit of Happiness—-That to secure these Rights, Governments are instituted among Men, deriving their just Powers from the Consent of the Governed, that whenever any Form of Government becomes destructive of these Ends, it is the Right of the People to alter or to abolish it, and to institute new Government, laying its Foundation on such Principles, and organizing its Powers in such Form, as to them shall seem most likely to effect their Safety and Happiness. Prudence, indeed, will dictate that Governments long established should not be changed for light and transient Causes; and accordingly all Experience hath shewn, that Mankind are more disposed to suffer, while Evils are sufferable, than to right themselves by abolishing the Forms to which they are accustomed.

But when a long Train of Abuses and Usurpations, pursuing invariably the same Object, evinces a Design to reduce them under absolute Despotism, it is their Right, it is their Duty, to throw off such Government, and to provide new Guards for their future Security. Such has been the patient Sufferance of these States in the United States; and such is now the Necessity which constrains them to alter their former Systems of Government. The History of the present influence of oligopolists supporting the secret societies such as the illuminati cabalist is a History of repeated Injuries and Usurpations, all having in direct Object the Establishment of an absolute Tyranny over not only the great people of the United States but all people of all nations in the Globe. To prove this, let Facts be submitted to a candid World.

They refused Assent to Laws by corruption of the truth of which is evidenced by the 2020 US Elections Fraud and Misrepresentations at every level, we the people have been usurped of our legal right to exercise and see through our basic right to vote, the most wholesome and necessary for the public good and proper representation.

They have forbidden elected Officials including Governors to pass Laws of immediate and pressing Importance imposing rules based on false reporting and public fear created by false narratives and misinformation such as the COVID strains of infection and the true cures that can remove the infections. They have imposed fake solutions like the COVID injections of poison elements, which is most dangerous altering the Human DNA with RNA and thus eliminating the human body from its own natural immune function of battling illness. This alone can cause the loss of life in the future up to 70% of all those persons who have taken the fake vaccines promoted by all means of media under the control of the same cabal illuminati oligopolists.

They refused to pass or enforce Laws for the Accommodation of the People, unless those People would relinquish the Right of Representation by compliance when taking the COVID Fake Vaccines and signing a waiver of liability.

They, in the State Legislature, are not representatives of the people but by Tyrants only passing illegal laws subjugating the people to false narratives and mandate promoting a global plan of population reduction with tactics including wars, food shortages, food modification causing long term illness, disabling of the human body’s immune system.

They called together State Legislative Bodies at Places unusual and distant from the Depository of their public Records, for the sole Purpose of planning into Compliance with Measures to ensure the depopulation of humanity and retain resources for their agenda.

They have dissolved True State Representative Houses repeatedly by vote manipulation, placing candidates who are representing only the Tyrant Oligopolist and their policies, for opposing Invasions on the Rights of the People.

They have refused for a long Time, after such Dissolutions of legal lawsuits by representatives of the people, to cause others to be elected illegally using compromised Dominion voting systems and technology; whereby the State Legislative Powers, incapable of proper and real representation of the people, have not responded to truth so now this power and authority must be returned to the People at large for their exercise and correction; the State remaining in the meantime exposed to all the Dangers of Invasion from within compromised representation and Convulsions within without current resolutions.

They have endeavoured to prevent the Population of all States to cast votes for representatives to all levels of office to enforce secret agendas that specifically aim to harm us the people in all states and all nations globally.

They have grossly obstructed the Administration of Justice, by refusing his Assent to Laws for establishing Judiciary Power and authority in true Justice. We the people in all areas of domestic Law Enforcement, domestic and international Military engagement have all been restricted and directed by those compromised authorities above them to follow the false narratives of the tyranny of the influence and directions of the cabal illuminate cabalist oligopolists.

They have made domestic, regional and supreme Judges dependent on their will alone, for the Tenure of their Offices, and the Amount and Payment of their Salaries.

They have erected a Multitude of new Offices, and sent hither Swarms of Officers to harass our People, and eat out their Substance with new stimulus funds and disabling normal businesses to thrive and function with fake pandemic schemes and fear. This has turned from a temporary solution to becoming a state of Nazi Gestapo declaring “Show me your Papers”.

They kept among us, in Times of Peace, Standing UN and other NATO Armies, without the consent of our Military Leaders who have not been compromised.

They have been affected to render the Military independent of and superior to the Civil Power. They offend the American People with a fake administration causing reckless policy to the detriment of National Security.

They have combined with others to subject us to a Jurisdiction foreign to our Constitution, and unacknowledged by our Laws; giving his Assent to their Acts of pretended Legislation:

For quartering large Bodies of Foreign Armed Troops near us:

For protecting them, by a mock Trial, from Punishment for any Murders which they should commit on the Inhabitants of these United States with the use of fake vaccines that have killed tens of thousands of Americans and Millions of others worldwide:

For cutting off our Trade with all Parts of the World in closing our businesses with fear and new policy surrounding a fake COVID and other Pandemic Measures:

For imposing Taxes on us without our Consent:

For depriving us, in many Cases, of the Benefits of Trial by Jury with assassinations of witnesses of truth regarding those in power causing such abuse:

For transporting and human trafficking for the purpose of satanic human sacrifices and the practice of adrenochrome use with the torture and murder of young children:

For abolishing the free System of Constitutional Law, operating in Maritime or Admiralty Law establishing therein an arbitrary United States Corporate Government already bankrupt, and enlarging its Boundaries, so as to render it at once an Example and fit Instrument for introducing the same absolute Rule of the people not only in the United States but Globally:

For taking away our Charters, abolishing our most valuable Laws, and altering fundamentally the true Forms of our Governments of the will of its people:

For suspending our own legally elected Legislatures replacing them with fake voted candidates, and declaring themselves invested with Power to legislate for us in all Cases whatsoever.

They have abdicated the true United States Government, by declaring us out and without rights and waging War against us, killing us softly with vaccines altering our DNA with RNA, HIV and other poisonous elements.

They have destroyed the Lives of Millions of the People of the United States and continue to kill millions globally recklessly with careful precision.

They at this Time, transporting large Armies of foreign UN and Chinese Military to complete the Works of Death, Desolation, and Tyranny, already begun with circumstances of Cruelty and Perfidy, scarcely paralleled in the most barbarous Ages, and totally unworthy to Head of a civilized Nations. Their tools of choice include leadership of Federal Government Agencies such as the CDC, FDA, UN, CCP, and agencies CIA, FBI, MI6, with Government authorities in Central Banks robbing all sovereignty of nations and its people.

They have constrained our fellow People, Citizens of many nations, taken to bear Arms against their Country, to become the Executioners of their Friends and Brethren, or to fall themselves by their Hands. Our military and Law Enforcement are being subjugated to follow illegal orders and the invasion of their own bodies with the forced fake COVID-19 vaccinations.

They have excited domestic Insurrections amongst us with Black Lives Matter and Antifa movements of violence, and have endeavoured to bring on the Inhabitants of our communities, cities and government, the merciless Rule of Warfare, is an undistinguished Destruction, of all Ages, Sexes and Conditions.

In every stage of these Oppressions we have Petitioned for Redress in the most humble Terms: Our repeated Petitions have been answered only by repeated Injury. A Prince, whose Character is thus marked by every act which may define a Tyrannical group of oligopolists who have been unfit to be the influence of Rule of the free People of the United States and all other nations abroad.

We have been wanting attention from our Brethren here in the United States and abroad and we have warned them from Time to Time of Attempts by their fake Legislature to extend an unwarrantable Jurisdiction over us. We have reminded them of the Circumstances of our lives here. We have appealed to their native Justice and Magnanimity, and we have conjured them by the Ties of our common Kindred to disavow these Usurpations, which would inevitably interrupt our Connections and Correspondence.

They too have been deaf to the Voice of Justice and of Consanguinity. We must, therefore, acquiesce in the Necessity, which denounces our Separation, and hold them, as we hold the rest of Mankind, Enemies in War, in Peace, Friends.

We, therefore, the Representatives of the UNITED “STATES” OF AMERICA, in the Name, and by Authority of the good People of this great nation, solemnly Publish and Declare, That these United “States” are, and of Right ought to be, Free and Independent States; that they are absolved from all Allegiance to the oligopolists, cabal illuminati secret societies, and that all political Connection between them in the United States and Abroad, is and ought to be totally dissolved; and that as Free and Independent United States, they have full Power to levy War, conclude Peace, contract Alliances, establish Commerce, and to do all other Acts and Things which Independent countries may of right do. And for the support of this Declaration, with affirm Reliance on the Protection of divine Providence, we mutually pledge to each other our Lives, our Fortunes, and our sacred Honor and start immediately with contacting our state legislatures to make the changes to protect our individual rights and liberties, starting with guarding our most basic right which is to protect our votes and the processes and devices to have true and honest elections.

We the people have the authority to enforce our rights at the State level which can correct all that has gone wrong and control the outcome of our future and freedom to live under the constitution without the evil that has become part of everyone’s daily lives.

Action to take today is that each person in each state write a letter addressed to each state representative, legislator, and senator demanding the reforms and corrections to change via new legislature the laws needed to eliminate specific corruption in the state government protecting its state residence.

Specifically addressing the following issues:

1.) Real voting technology that cannot be compromised. Such as the QFS delivery software and hardware instead of the dominion based systems.

2.) Protection of our individual liberties such as the right to choose what medical treatments are acceptable and not acceptable such as the issues of the unwanted COVID-19 vaccines. This shot contains many elements that will compromise the human DNA with mRNA and HIV as well as other negative elements.

3.) Compensation and liability for harm against those whom have been coerced into taking the COVID 19 vaccination via Mass Media Influence and Federal Government Influence as well as mandates with illegal passage of the use of the Vaccine approvals from the FDA and other federal agencies all influenced by that agenda of the globalist oligopolist cabal organizations such as the Federal Reserve Board (FRB), United Nations (UN), Council on Foreign Relations (CFR), Central Intelligence Agency (CIA), Federal Bureau of Investigations (FBI), Department of Justice (DOJ), International Monetary Fund (IMF), Bank of International Settlements (BIS), Internal Revenue Service (IRS), and any other agency or group that have influence in the affairs of the people of the United States that have assaulted our own individual freedom and liberties in the pursuit of happiness.

4.) Removing all restrictions and to stop promoting fear concerning COVID-19 and any other medical issues to control and destroy our individual liberties to work, earn and spend which is the basis of a healthy economy.

We rest with peace and the love of mankind. We desire life not death or planned genocide and shall enforce all measures of this being corrected to save our Nation from demise and destruction.

Man of God

Copyright 30 August 2021

 
1 reactie

Geplaatst door op 7 september 2021 in Disclosure

 

Tags: , ,

Voorbereiding op Disclosure en Zonneflitsgebeurtenissen – Corey Goode en Michael Salla, april 2019

Introductie door Michael Salla

Hieronder de hoofdelementen uit de twee presentaties van Corey Goode tijdens het Cosmic Waves seminar in Kealakekua, Hawaii op 9 en 11 april 2019. Goode deed belangrijke voorspellingen over hoe het disclosureproces zal gaan lopen, hoe je voor te bereiden op een komende zonneflits (ofwel micronova) gebeurtenis dat iets zou zijn als een X-100 zonnevlam, en ons binnengaan in een eindtijdperiode. Het is goed om zulke voorspellingen te registreren om andere aspecten van Goode’s pionierende getuigenis van het geheime ruimteprogramma (SSP = Secret Space Program) te valideren, wat een impact heeft gehad die veel verder gaat dan de UFO en exopolitics gemeenschappen.

Waar veel van de dingen die Goode zei eerder naar voren kwamen, was er nieuwe informatie die licht schijnt op recente gebeurtenissen, vooral in zijn presentatie van 11 april. De eerste presentatie (9 april) had de intentie een samenvatting te zijn van de getuigenis en ervaringen van Goode. Ik zal ernaar streven om de basispunten weer te geven voor degenen die nieuw zijn voor zijn SSP getuigenis, en zal wat kort commentaar geven op nieuwe informatie.

Vlak voor de presentatie van Goode in april, gaf Elizabeth Wilcock (echtgenote van onderzoeker David Wilcock) wat verrassende bewijzen van eerdere informatie van Goode over een Binnenaarde gemeenschap, Anshar genaamd. Gebruikmakend van een sjamanistische  communicatiemethode kon zij de zuster van de Anshar Priesteres Ka Aree ontmoeten en onafhankelijk de naam bevestigen. Ka Aree is eerder door Goode beschreven als zijn hoofdverbinding met de Anshar, en zij heeft hem wat mogelijke tijdlijnen laten zien over de toekomst van de Aarde.

Ka’ Aree, de Anshar High Priestess waarmee Goode sinds 2015 nauw heeft samengewerkt. Source: SBA

Zij wees erop dat de Anshar Priesteres met haar werkte om de ideeën van de ‘heilige strijder’ en het ‘heilige vrouwelijke’ weer in het massa bewustzijn terug te brengen, en dat zij daar onderricht in geeft.

Wilcock had ook een sjamanistische ontmoeting met een groep Olmecs, die eerder gebieden in Zuid-Amerika hebben bewoond, en mysterieus zijn verdwenen, zoals de Maya’s eeuwen geleden. Zij wees erop dat de sjamanistische ontmoeting plaatsvond op dezelfde dag dat Goode zijn eigen ervaring had met Mica, die zichzelf beschreef als komend van de Olmecs die naar hun thuiswereld terugkeerden om het uiteindelijk te bevrijden van de Draconian Reptillian controle.

Eerder heeft Goode andere werelden beschreven die werden gecontroleerd door de Draconians, die door een vergelijkbaar planetair bevrijdingsproces gaan waar een individu een rol speelt zoals Enoch die is beschreven in historische bijbelse teksten, in het bemiddelen tussen conflicterende partijen in een planetair wijd conflict waarbij buitenaardsen zijn betrokken (ofwel Engelen).

Presentatie Corey Goode 9 april

Goode begon zijn presentatie met het bevestigen van de aanvullende natuur van zijn informatie en die van Elizabeth Wilcock over het belang van het opnieuw in balans brengen van het goddelijke vrouwelijke als een essentieel deel van het ascentieproces.

Hij wees erop dat de blauwe bollen waarmee hij initieel heeft uitgewisseld en die hem naar verscheidene buiten de planeet locaties transporteerden, geen technologieën waren maar feitelijk hoger bewustzijn wezens, die zich in verschillende vormen kunnen veranderen voor elk doel.

Goode getransporteerd door een blauwe bol. Credit: SBA

Goode beschreef het begin van zijn SSP dienst, waar hij op de leeftijd van 6 jaar was geïdentificeerd als het hebben van de vereiste genetische sporen, en was ingeschreven in een programma voor kinderen met speciale noden bij zijn lagere school. Hij werd vervolgens in het volgende decennium onderworpen aan een extensieve trainingsroutine voor kinderen die werden aangeduid voor dienst in de SSP. Op 16-jarige leeftijd, tijdens de kerstvakantie, werd hij formeel in dienst genomen bij de SSP en moest papieren ondertekenen, ook al was het illegaal voor minderjarigen om bij een militaire dienst te gaan.

Goode ging daarna over op recente gebeurtenissen en sprak over de hinderlaag en moord in het Lunar Operations Command (LOC) van Sigmund, die zijn eerdere militaire ontvoerder was van een SSP gerund door de USAF/DIA/NRO/NSA, die zich uiteindelijk aansloot bij de SSP Alliantie waarmee Goode sinds begin 2015 heeft gewerkt. Sigmund had de waarheidsgetrouwheid bevestigd van de getuigenis van Goode en realiseerde zich dat de USAF SSP was misleid door de Deep State over het bestaan van andere SSP’s en hun meer geavanceerde technologieën.

Goode beschreef hoe een elektromagnetische bom die een korte uitbraak van dodelijke straling zou geven was geplaatst in het plafond van een kamer, die detoneerde toen Sigmund en andere bijeengekomen deelnemers er waren en zo zijn vermoord, zonder enige structurele schade aan de LOC.

Goode ging verder met te vermelden dat sommige hoog niveau Aarde Alliantie bronnen, waaronder senior officieren waarmee hij werkte, zijn geïntroduceerd bij David Wilcock, Jordan Sather en ikzelf (Salla). Ik kan bevestigen dat ik een senior militaire inlichtingenofficier heb ontmoet van een NAVO land die door Goode bij mij werd geïntroduceerd, en op wie ik de nodige zorgvuldigheid heb betracht. Zijn rang als een generaal werd aan mij bevestigd, maar aan mij werd gevraagd om verder niets vrij te geven over zijn identiteit. Wat ik kan bevestigen is dat de generaal overtuigd was van de realiteit van de SSP informatie van Goode en hem feitelijk hielp om inlichtingen te vergaren die zijn missie zouden ondersteunen.

Goode benadrukte dat de mensen die aan hem twee Defensie Inlichtingen Referentie Documenten overhandigden in staat waren om de documenten rechtstreeks te printen uit de Defensie Inlichtingen Agentschap database. Dit was een significante toevoeging aangezien het liet zien dat zijn contact nog steeds veiligheidsmachtigingen heeft en toegang tot hoogst geclassificeerde documenten.

Het feit dat Goode de eerste was die deze documenten publiek maakte is zeer significant aangezien het helpt om zijn status te verifiëren als een echte insider die door DIA personeel wordt geholpen bij zijn SSP disclosure inspanningen.

Goode wees erop dat QAnon een inlichtingenoperatie is met als achtergrond de Aarde Alliantie (een assortiment ‘Witte Hoeden’ van de legers in de wereld). Dit suggereert dat op enig moment in de toekomst QAnon eerdere posten zal uitwerken die refereren aan SSP’s en buitenaards leven.

Goode beschreef overeenkomsten tussen zijn contactervaringen en die zoals beschreven door Enoch – de voor-de-overstroming patriarch. Hij beschreef dat dit soort catastrofe gebeurtenissen iets is dat plaats vindt aan het eind van elke cyclus. Deze cycli zijn beschreven in de boeken van de Law of One waar de bevolking van een planeet een kans heeft om te ascenderen na een periode van 25.000 jaar.

In mijn recente boek, Antarctica’s Hidden History, leg ik wat van de overeenkomsten uit tussen Goode en Enoch, en hoe deze wijzen op een buitenaardse civilisatie die ervoor kiest tijdens een eindtijd scenario te werken met een individu als een getuige en waarheidverteller van planetaire gebeurtenissen.

Hij benadrukte dat volledige disclosure van SSP’s en buitenaards leven niet kan worden vermeden als gevolg van de disclosures die tot dusver hebben plaatsgevonden door de getuigenissen van Goode en anderen. Er zijn eenvoudigweg teveel mensen die vragen zouden stellen over bases op Mars, buitenaards leven, galactische slavenhandel, een marine SSP, etc., om een gelimiteerd disclosure scenario te kunnen laten werken zoals het oorspronkelijk de Deep State voor ogen stond.

Goode benadrukte dat ook al probeert hij zo eerlijk en accuraat als mogelijk te zijn wanneer hij rapporteert over gebeurtenissen en zijn contactervaringen, zijn info wordt beïnvloed door zijn persoonlijke percepties en verstoringen. Dit klinkt als wat het Law of One materiaal zegt over de informatie die door RA is doorgegeven.

Hij bevestigde dat de Aarde een mengpunt is voor een grote variëteit van derde dimensie zielen die hier naar toe reizen voor verschillende doeleinden en missies. Incarnatie op Aarde is een versnelde mogelijkheid voor individuele zielen om te ascenderen met de hulp van een planeet, Aarde, die zijn eigen ascentieproces ondergaat.

Goode beschreef de voormalige super-Aarde “Maldek”, wiens overblijfselen nu de asteroïdengordel vormen tussen Mars en Jupiter. Hij wees erop dat een belangrijk deel van Maldeks vernietiging zonneactiviteit was verbonden met een zonneflits/micronova.

Een significant aantal Maldekians vluchtte naar onze Maan (wat tot zijn vernietiging een satelliet van Maldek was) wat vervolgens als een vluchtelingenschip hiernaar toe reisde. Goode wees erop dat echter het grootste deel van de Maldekian bevolking stierf, en naar de Aarde is overgebracht middels dood en het reïncarnatieproces.

Goode benadrukte dat de Aarde historisch een asielplaneet voor de bewoners van eerdere gemeenschappen op Maldek en Mars is geweest die planeetwijde catastrofes moesten ontvluchten. Hij bevestigde ook dat de Aarde in zijn geschiedenis een asielplaneet is geweest voor verscheidene buitenaardse rassen. De Olmec en de Maya’s zijn voorbeelden van buitenaardse gemeenschappen die naar de Aarde vluchtten om te ontkomen aan vernietiging of tirannie van hun thuiswerelden, en uiteindelijk daarnaar terugkeerden.

Illustratie van Maya SSP vertegenwoordigers. Credit: SBA

Hij zei dat de Maya’s duizenden jaren op Aarde doorbrachten voordat zij naar hun thuis terugkeerden. Alle Maya zuiver bloed ging terug naar hun thuiswereld, en lieten degenen achter die van gemengd bloed waren. Deze groep is op dit moment de inboorling Maya populaties die in Centraal Amerika zijn gevonden.

Goode’s informatie loopt parallel aan de tradities van veel inheemse mensen, inclusief de inheemse Hawaiians, die geloven dat zij komen van reizigers van sterrenstelsels zoals de Pleiaden, die kwamen – een gemeenschap stichtten – en vervolgens mysterieus verdwenen.

Goode wees erop dat er ongeveer 60 buitenaardse groepen op mensen lijkend zijn die samen de Confederatie van Planeten vormen, die rechtstreeks heeft uitgewisseld met de mensheid. Het overgrote deel van deze is multicultureel in verschijning, en maar een minderheid is wit.

Hij heeft vertegenwoordigers van deze verschillende buitenaardse groepen ontmoet toen hij diende als een intuïtieve empath voor SSP facties bij Confederatie bijeenkomsten.

Hij bediscussieerde de 22 genetische programma’s die zijn gebruikt bij de 60 mensachtige buitenaardse groepen, gedurende ca. 500.000 jaar. Goode zei dat dit competitieve programma’s zijn en dat de buitenaardsen rivaliserende programma’s zullen saboteren door het creëren van virussen, oorlogen, of andere middelen om het genetische programma van een rivaal te verminderen. De Confederatie van Planeten is een representatief orgaan dat historisch de gedragingen reguleerde van de verschillende buitenaardse groepen in het uitvoeren van hun programma’s.

Hij benadrukte dat de genetische experimenten hevig gecompartimenteerd waren door de sociale conditionering van de mensenbevolking om bij elkaar weg te blijven. Factoren zoals religieuze/spirituele geloofsystemen, culturele gebruiken, genetica, e.d. waren alle gebruikt om de afscheiding in stand te houden tussen de etnische groepen die rondom de wereld worden gevonden.

Goode werkte een eerdere disclosure van hem uit, dat de Confederatie van Planeten die de 60 buitenaardse rassen bevat die genetische experimenten uitvoeren is ontbonden. Na de komende zonneflits gebeurtenis zal de mensheid volledige verantwoordelijkheid nemen voor zijn eigen evolutie. Dit suggereerde dat ondanks wijdverspreide vernietiging genoeg van de mensheid en zijn infrastructuur zou overleven om het ons mogelijk te maken onze plaats in te nemen als een volwaardig lid van de galactische gemeenschap.

Goode gaf een schets van hoe het ‘gedeeltelijk disclosure’ proces zal uitwerken, beginnend met Space Force. Het ultieme doel van Space Force is om het bestaan bekend te maken van vliegende driehoeken, vliegende rechthoeken, en heimelijke ruimtestations die in het geniep zijn gebouwd en beheerd door de MIC SSP. Enige van deze voertuigen zijn door een van mijn bronnen, JP, gefotografeerd, die door USAF personeel is aangemoedigd om dit vrij te geven.

Space Force zal het de USAF (US air force) mogelijk maken om militaire technologieën die in de ruimte worden gebruikt onder te brengen onder één autoriteit. Echter, dit zal een gedeeltelijke disclosure zijn volgens Goode aangezien het Solar Warden programma van de marine daar niet bij zal zijn.

Hij bevestigde dat ruines van een gemeenschap in Antarctica zullen worden aangekondigd als onderdeel van het disclosureproces. Uiteindelijk zullen deze ruines worden verbonden aan buitenaardsen die op moederschepen arriveerden waaraan Goode eerder heeft gerefereerd als de ‘Pre-Adamites’.

Hij wees erop dat de 13 regerende bloedlijnen een poging zullen doen om zichzelf te identificeren als de genetische afstammelingen van de buitenaardse groepen die in Antarctica zijn gevonden. Hij geloofde dat dit verband zeer fictief zal zijn en dat aan de elites is gelogen over hun genetische afkomst. De wereldelite heeft echter zulke leugens geaccepteerd aangezien het ze afzondert van de algemene bevolking en hen helpt om hun politieke en economische dominantie te verantwoorden.

Daaraan toegevoegd zei Goode dat de ruïnes van een oude civilisatie die onder water tussen Australië en Antarctica zijn begraven zullen worden geopenbaard. Deze civilisaties bevonden zich eerder op eilanden die bij de laatste vloedgolf onder water zijn verdwenen, ongeveer 9.600 BCE.

Goode zei dat hij wat van de sonarbeelden heeft gezien van de civilisatie die tussen Zuid-Amerika en Antarctica is gevonden. Geavanceerde sonar op onderzeeboten was gebruikt om hoogst gedetailleerde beelden weer te geven van de ruïnes die extensief zijn onderzocht door wetenschappers.

Hij zei dat een nieuwe klokkenluider wordt geprepareerd voor disclosures over oude civilisaties gevonden in de Grand Canyon. Hij beschreef ondergrondse steden, en buitenaardse artefacten die Hopi en Zuni folklore zullen onderbouwen. De klokkenluider zal de ontdekking bespreken van buitenaardse lichamen die overeenkomen met wat de Hopi/Zuni zeiden over de ‘Ant’ mensen.

Goode vatte wat van zijn eerdere disclosures samen over ruïnes gevonden op Mars, waaronder piramides. Hij bevestigde het huidige bestaan van planten- en dierenleven op Mars. Het meest belangrijk is dat SSP wetenschappers overblijfselen hebben gevonden van een zonneflits gebeurtenis op Mars.

Bij de Q&A ging hij in op hoe SSP wetenschappers leerden over legendes van een micronova die veel van het zonnestelsel op een cyclische basis vernietigde. De SSP heeft missies op pad gestuurd om dit te bevestigen en vond het op Mars en op de Maan.

Om de mensheid voor te bereiden op het schokkende nieuws dat onze zon periodiek enorme zonneflits (micronova) gebeurtenissen heeft gegenereerd die civilisaties op verscheidene planeten hebben vernietigd, heeft de NASA maanmissies op pad gestuurd om “zwart glas” te vinden. Dit was het residu van een enorme plasma ontlading die hevige impact heeft gehad op de Maan en op Mars tijdens een eerdere zonneflits gebeurtenis.

Inderdaad, wetenschappelijke geschriften zijn verschenen die bevestigden dat het zwarte glas dat op de Maan was gevonden het residu was van een enorme coronale massa uitbraak van de zon.

Het is van belang dat Goode heeft gesteld dat ons collectieve bewustzijn kan ondervangen hoe de zonneflits gaat uitwerken. Hij benadrukte dat wij de kracht hebben om de realiteit om ons heen te beïnvloeden met onze gedachten. Daardoor kan ons massabewustzijn invloed uitoefenen op de zon terwijl het door de zonneflits gebeurtenis gaat, hetgeen binnen een relatief korte periode zal gebeuren.

In een daarop volgende persoonlijke discussie stelde hij dat het venster voor deze gebeurtenis ongeveer 13 jaar is, en het zou plaatsvinden tijdens een zonneminimum wanneer de heliosfeer van de Zon zwak genoeg is voor een zonneflits die wordt getriggerd door binnenkomende kosmische golven. De huidige zonnecyclus 24 staat op het punt een zonneminimum binnen te gaan die is voorspeld te beginnen rond 2019/2020, en dit venster zou eindigen met de volgende zonneminimum (begin zonnecyclus 26) rond 2031/2032.

Grafiek die de relatie laat zien tussen zonnespot cycli en kosmische stralen

Hij zei dat na de zonneflits er een belangrijke bewustzijnsgebeurtenis zal zijn op de planeet. Een muur van elektromagnetische plasma energie van de Zon zal ascentie triggeren, wat de uitbreiding is van bewustzijn volgens Goode.

Dit zal het veel makkelijker maken voor de mensheid om eeuwenoude problemen op te lossen. Dit zal letterlijk het begin zijn van de lang voorspelde duizend jaar van vrede op Aarde. Hij stelde dat dit proces op elke planeet plaats vindt die door een ascentiegebeurtenis gaat.

Goode beweerde dat alle technologie door de zonneflits zal worden vernietigd, in de tijdlijn die de Anshar hem tijdens een bezoek liet zien. In deze tijdlijn verschijnen de buitenaardsen en masse om de mensheid te helpen. Velen van degenen die sterven in de cataclysmen die door de zonneflits worden veroorzaakt zullen naar andere planeten worden overgebracht (recycled).

Hij benadrukte het belang van het maken van voorbereidingen op de zonneflits gebeurtenis, zowel fysiek als spiritueel. Goode ondersteunt ‘prepper’ aanbevelingen, zoals het gaan wonen in hooggebergte gebieden, weg van laaggelegen oceaan gebieden, en om voldoende voedsel en water in huis te hebben om een instorting van het elektrische raster te overleven. Hij concludeerde dat de spirituele voorbereidingen het meest belangrijk zijn en dat dit rechtstreekse impact zal hebben op hoe de zonneflits gebeurtenis zelf zal gaan uitwerken.

Lezing 2 – 11 April, 2019

De tweede presentatie van Goode op het Cosmic Waves seminar focuste zich op informatie die hij heeft ontvangen over de eindtijd profetie, en wat aan hem is getoond door verschillende buitenaardsen en geheime ruimteprogramma’s over mogelijke destructieve gebeurtenissen die zijn geassocieerd met het eind van verscheidene historische cycli geassocieerd met de Aarde en de Zon.

Goode begon ermee David Wilcock en mijzelf (Salla) te erkennen voor het hem ondersteunen bij zijn SSP disclosures ongeacht druk die werd uitgeoefend door derden en groepen die zich tegen zijn grondbrekende getuigenis opstelden. Vooral Wilcock is onderwerp geweest van veel teistering en financiële druk om zichzelf van Goode af te scheiden, maar hij heeft alle financiële aanbiedingen afgeslagen om dat te doen. In mijn eigen geval; ik heb veel druk ondervonden om de getuigenis van Goode af te wijzen en om een meer gelimiteerde SSP disclosure aanpak te accepteren door degenen die staan voor een wetenschappelijk gebaseerde UFOlogie die klokkenluider getuigenissen uitsluit.

Goode ging toen aan de slag met het hoofdthema van zijn presentatie over eindtijden profetie. Hij begon met erop te wijzen dat zijn grootvader een Nazarene Minister was die diep inging op de eindtijden, en veel openbaringen die in die periode opdoemden. Goode definieerde “apocalyse” een grote onthulling, die wij in moderne tijden kunnen begrijpen als volledige disclosure.

Hij wees erop dat tijdens een zonneflits gebeurtenis die een planetaire civilisatie onderuit haalt het onder kosmische wet is toegestaan dat buitenaardsen zich openlijk laten zien en uitwisselen met de bevolking.

Goode refereerde aan eindtijd profetieën in Hindoe, Boeddhist, Moslim en Christen profetische tradities die wijzen op een enorme zonnegebeurtenis die tijdens de eindtijden plaatsvindt. Daarbij refereerde hij aan Hopi profetie over de Blauwe Ster (Kachina) die een enorm cataclystische gebeurtenis zal aankondigen wat met de zon is geassocieerd.

NASA was gecreëerd om een enorme zonnegebeurtenis te onderzoeken, volgens Goode. Continuïteit van de species was de gebruikte wortel om naties samen te brengen in een gezamenlijke wetenschappelijke inspanning om een mogelijke zonneflits/micronova gebeurtenis te bestuderen die het grootste deel van de bevolking en infrastructuur van een planeet weg kan vagen.

Wetenschappers praten nu over het zonneminimum – als zonnevlek activiteit minimaal is, daarbij een zwakke zonnewind creërend en heliosfeer die ons zonnestelsel van kosmische stralen afschermt – als het meest waarschijnlijke moment voor een enorme zonnegebeurtenis. Wij zitten nu aan het eind van zonnecyclus 24 en wachten op het begin van zonnecyclus 25.

Wetenschappers proberen desperaat te voorspellen wanneer het zonneminimum begint en eindigt, om zo beter het venster te begrijpen waarbinnen een micronova het meest waarschijnlijk zal plaatsvinden.

Goode refereerde aan een geofysische poolverschuiving die recent op Mars is ontdekt.

Alle belangrijkste naties met oorspronkelijke ruimte-industrieën hebben gezworen om een percentage van hun GDP toe te wijzen aan het multinationale geheime ruimteprogramma dat Goode eerder heeft beschreven als de “Global Galactic League of Nations”. De film 2012 was een ‘zacht’ disclosure initiatief aangezien het de multinational liet zien die probeerde de species te bewaren door het bouwen van enorme arken, en hoe dit geheim was gehouden voor de mensheid.

Triljoenen dollars gaan elk jaar naar het financieren van de multinationale SSP om vergelijkbare enorme schepen te bouwen volgens Goode.

Hij legde uit dat in andere sterrenstelsels veel zonneflits gebeurtenissen zijn geweest die impact hebben gehad op hun planetaire systemen. Goode zei dat de enorme elektromagnetische vezels (aka Birkeland currents) die verschillende sterren in ons kosmische web verbinden, een feedback loop creëren dat andere sterren triggert, inclusief onze zon, om zonneflits gebeurtenissen te ervaren.

Het Electric Universe model is iets dat verschillende SSP’s hebben geadopteerd als het meest accuraat, en dat concepten zoals “donkere materie” en “donkere energie” die worden gebruikt om mankementen uit te leggen binnen het Standaards model begrip van de massa van het universum, binnenkort zullen worden weerlegd.

SSP wetenschappers begrijpen dat er een energetische relatie is tussen elke ster via enorme elektromagnetische vezels. De SSP’s gebruiken deze energetische relatie om door de galaxy te reizen.

Goode betoogde dat het kosmische web dat enorme elektromagnetische vezels tussen sterren bevat, een belangrijk verband heeft met menselijk bewustzijn. Bewustzijn is verbonden op manieren die zeer vergelijkbaar zijn met deze elektromagnetische vezels.

Hij stelde dat wij worden geacclimatiseerd naar het elektrisch universum model om de mensheid voor te bereiden op nieuwe technologieën die binnenkort zullen worden geïntroduceerd en toekomstige SSP disclosures.

Hij voorspelde dat kosmische stralen in toenemende mate de Aarde zullen binnenkomen en grote aardbevingen zullen veroorzaken. Super vulkanen zoals Yellowstone zullen mogelijk worden getriggerd door de kosmische golven die onze planeet binnenstromen als gevolg van het huidige zonneminimum en het verzwakken van de magnetosfeer van de Aarde.

Goode noemde het Adam en Eva document dat is besproken in Ben Davidsons ‘Earth Catastrophe Cycle Series’. Wetenschappers stellen dat elke 200.000 tot 300.000 jaar de fysieke polen van de Aarde draaien. De polen probeerden 40.000 jaar geleden te draaien maar dat lukte niet.

Hij zei dat er een poolverschuiving was zo’n 11.000 jaar geleden. Dit komt overeen met het catastrofische einde van Atlantis rond 9600 BC.

De Pre-Adamite civilisatie die door Goode eerder werd beschreven als dat zij zo’n 55.000 jaar geleden in Antarctica zijn geland, en die daarop volgend een hoogst geavanceerde technologische civilisatie vormde met kolonies over de hele planeet (Atlantis), ervoer cataclysmische gebeurtenissen voorafgaand aan degene die Atlantis vernietigde. Hij stelde dat wij nu over tijd zijn met dat zoiets weer gebeurt.

Hij citeerde een wetenschappelijk rapport uit 1986 dat was gepubliceerd door de Royal Astronomical Society, door professor James Deardorff met de titel “Possible Extraterrestrial Strategy for Earth”, als dat het accuraat illustreerde hoe buitenaardsen hebben gekozen om te werken met individuele contactpersonen als de optimale manier om de evolutie van onze planeet te beïnvloeden.

De Galactische Super Wave theorie, legde Goode uit, was eerst gepubliceerd door Paul LaViolette in 1983. Verscheidene SSP facties begonnen in 1987 naar bewijs hiervan te zoeken, en zonden expedities om de muur van energie te bestuderen die ons zonnestelsel naderde.

Goode beschreef hoe mensen op de wetenschappelijke missies gevolgen ondervonden van de inkomende kosmische golven. Mensen die een ontspannen temperament hadden werden zelfs meer zacht en geniaal, terwijl de meer gespannen temperamenten agressief en gewelddadig werden. Dit leidde tot het idee van “eindtijd krankzinnigheid”, wat volgens Goode alleen nog maar zal toenemen, zoals voorspeld in verschillende religieuze en inheemse tradities.

De verschillende SSP’s weten dat ons zonnestelsel deze regio van de galaxy binnengaat. Hij wees erop dat er een feedback is tussen onze zon, kosmische golven en andere sterrenstelsels met elkaar verbonden middels het kosmische web.

Goode beschreef dat gigantische blauwe bollen actief hebben geholpen om de energie van deze kosmische golven te bufferen, tot zeer kort geleden. Zij verschenen voor het eerst in de dertiger jaren, en bufferden de zonne-energieën in die tijd, die anders hadden kunnen leiden tot zonnegebeurtenissen waar de mensheid niet op voorbereid zou zijn geweest. Hij gelooft dat de mensheid zichzelf had vernietigd als de blauwe bollen niet deze zonne- en kosmische energieën hadden gebufferd.

Het Mandela Effect, volgens Goode, geeft aan dat in onze huidige periode meerdere tijdlijnen samenkomen. Deze verschillende tijdlijnen waren door elites gecreëerd die de koers van de menselijke geschiedenis wilden veranderen, maar die waren gedoemd te falen aangezien de tijd elastisch is, zo legde hij uit.

Goode beschreef wat hem door de Anshar was getoond, over een asteroïde of mogelijke coronaal massa uitbraak, die de Aarde atmosfeer raakt net voor een poolverschuiving, tsunami’s, extreme winden en wereldwijde branden. De impact vindt plaats boven de Pacifist Oceaan en die creëert een mediumgrote tsunami, wat een marker is voor wat er aan staat te komen. Hij zag toen dat sterren uit de lucht kwamen, die in feite buitenaardse voertuigen waren die kwamen om de oppervlaktebevolking te helpen.

Buitenaardsen hebben de verschillende SSP’s gedwongen hun geavanceerde technologie te delen met de rest van de mensheid om het aantal te vergroten dat de komende zonnegebeurtenis zou kunnen overleven. Dit helpt uit te leggen waarom de USAF SSP toenemend toestaat dat zijn antizwaartekracht voertuigen worden gefotografeerd door privé individuen.

Goode besteedde vervolgens tijd aan hoe de mensheid zichzelf kan voorbereiden op de zonneflits en eindtijd gebeurtenissen. Hij zei dat wij onze lichamen moeten ontgiften van metalen, zodat wij geen reactie hebben op toenemend zonneplasma dat de planeet binnenstroomt. Spontane ontbranding is heel goed mogelijk tijdens een zonneflits als gevolg van de toename van verschillende metalen in onze lichamen.

Hij beveelt groenten aan zoals selderij, koriander, boerenkool, etc. om onze lichamen te ontgiften. Het helpt ook heel goed om een vegetarisch dieet te volgen om te ontgiften en voor een meer algemene reiniging.

Daarbij moeten wij ons karma en trauma’s schonen middels vergeving en veel innerlijk werk. Dit is vooral heel belangrijk bij negatieve emoties die zich in onze lichamen opslaan als een massa die zal reageren op verhoogde zonne- en kosmische straling. Hij benadrukte dat de binnenkomende kosmische energieën zullen veroorzaken dat wij onszelf gaan beoordelen, dus het is goed om vergeving in de praktijk te gaan brengen.

Hij besprak wat aanvullende manieren waarmee wij fysiek en mentaal voorbereid raken op deze zonnegebeurtenissen: ga niet in angst zitten, doe mee met massa meditaties, en bouw ‘off-grid’ gemeenschappen. Hij noemde hooggebergte regio’s zoals Boulder, Colorado en de Ozark Mountain als goede locaties om Aardeveranderingen te overleven.

Tijdens de Q & A, beschreef Goode hoe de Zulu uitziende dwalers van een planeet die sjamanisme uitoefenden nooit waren overwonnen door de Draconians, en in staat waren om bewust hun fysieke lichamen te laten instorten en micro wormgaten in hun lichamen gebruikten om overal naar toe te reizen. Dit was een voorbeeld waar individuen leerden hoe hun fysieke lichamen te gebruiken als stagnerend, iets wat ik in detail besprak tijdens mijn eerste presentatie.

Na de zonneflits gebeurtenis zullen degenen die voldoende hun bewustzijn hebben verhoogd en hun vermogens hebben ontwikkeld in staat zijn om vergelijkbaar hun fysieke lichamen als stargates te gebruiken.

In antwoord op een vraag over QAnon zei Goode dat hij dezelfde briefings krijgt zoals die door het QAnon kanaal komen, en ook gebriefd is over de QAnon codes. Zoals eerder aangegeven wordt Goode geadviseerd door een groep militaire inlichtingenmensen, waarvan één een generaal is van een NAVO land, die ik in 2017 heb ontmoet.

QAnon is rechtstreeks verbonden met President Trump, en de drie generaals die hem overhaalden om zich kandidaat te stellen. Waar de generaals met pensioen zijn hebben zij nog steeds sterke banden met de militaire inlichtingengemeenschap. Goode zei dat hij al lange tijd betrokken is bij mensen die rechtstreeks zijn verbonden met QAnon.

Over de recente arrestatie van Julian Assange en zijn waarschijnlijke uitwijzing naar de USA zei Goode dat Assange een moeilijke tijd zal gaan krijgen met duistere personen binnen het Britse justitiesysteem, voordat hij in de US aan zal komen waar hij zijn informatie kan gebruiken om een deal te sluiten. Er zijn al lang geruchten dat Assange data heeft gekregen van de Democratic National Committee (DNC) servers van Seth Rich, een voormalig DNC medewerker die is vermoord. Als dat zo is, is het zeer goed mogelijk dat Assange zulke informatie kan inzetten voor een deal met de US aanklagers.

© Michael E. Salla, Ph.D. Copyright Notice

[Update 4/18/2019: In een eerdere versie heb ik onjuist geschreven dat Corey Goode een visie had gekregen van een meteoor die neerstortte in de Atlantische Oceaan nabij Europa/Afrika, anders dan boven de Pacific Oceaan. Dank aan Har Har Singh dat hij mij op deze fout heeft gewezen.]

https://www.exopolitics.org/preparing-for-disclosure-solar-flash-events-corey-goode-at-cosmic-waves/

Vertaald door Veronica

 

Tags: , , , , , , , ,

Q-Anon publicaties, 2-6 juli 2018

Al vele maanden verschijnen op het internet boodschappen van een anonieme bron – Q-anon. Het zou een groep personen zijn die dicht bij Trump staat en die veel kennis heeft over wat er achter de schermen gebeurt. De publicaties van Q roepen de lezers op tot nader onderzoek van essentiële feiten.

Want to Know Nederland heeft een lang artikel gewijd aan het fenomeen Q met de vraag of het legitiem is of juist weer een afleidingsmanoeuvre, en in de reacties op het artikel wordt ook het nodige gezegd. Niemand weet het.

Nu is er een Q-boodschap gepubliceerd die door Prepare for Change is overgenomen: “Urgente boodschap – besteed er alsjeblieft aandacht aan“. Daarnaast heeft David Wilcock een update gepubliceerd – waarvan ik de samenvattingen van Kauilapele heb vertaald – en deze info komt weer overeen met die van Benjamin Fulford. Verder heeft dr. Michael Salla van Exopolitics er een artikel aan gewijd. Hieronder vind je de links waarvan delen zijn vertaald.

Ik wil je deze informatie niet onthouden op basis van veronderstellingen over de betrouwbaarheid van Q. Lees het als het met je resoneert en gebruik je onderscheidingsvermogen. Veronica

Prepare for Change – 3 juli 2018

https://prepareforchange.net/2018/07/03/urgent-message-please-pay-attention/

**URGENT MESSAGE** PLEASE PAY ATTENTION**

Ongeacht welk ras, geslacht of religie je hebt,

ongeacht op wie je stemde,

ongeacht of je Donald Trump haat,

ongeacht of je politie agenten of de regering in het algemeen haat,

ongeacht of je houdt van het nieuws op CCN/MSNBC en alle andere kanalen haat,

ongeacht of je jong of oud bent,

ongeacht of de politiek, wereldvrede, verkrachting of corruptie je geen zak kan schelen:

Lees alsjeblieft deze boodschap en deel het met iedereen. Wij hebben weinig tijd. Je moet dit horen en je moet dit nu horen!

Heel spoedig zal verschrikkelijk nieuws worden verspreid. Het zal onmogelijk lijken om het te geloven. Afschuwelijke, ziekmakende, ongelooflijke dingen. Het zal je wereld op zijn kop zetten en kan alles waarin jij geloofde overhoop halen. Mensen die je kent zullen worden beschuldigd van ongelooflijke, monsterlijke dingen. Dit kunnen mensen zijn in Hollywood, politici, journalisten, popsterren, liefdadigheidsinstellingen, religieuze leiders, instituten, hoofden van staten, politieagenten, enz.

Wij willen dat je weet dat goede mensen een stil gevecht achter de schermen hebben gevoerd, om de wereld te redden van verschrikkelijke horror. Het was een eenzaam gevecht. Het was een stil gevecht. Het is mogelijk dat je het zelfs niet eens hebt opgemerkt. Maar dat zul je snel wel. Daarom waarschuw ik je, en daarom moet je naar mij luisteren.

Wij zijn alleen maar een groep anonieme mensen over de hele wereld. Wij willen geen geld of roem. Wij konden gewoon niet aangezien dat de wereld wordt afgebrand en niets doen. Dat is waarom wij proberen je te waarschuwen.

Wij hebben onze president Donald J. Trump gesteund bij zijn inspanningen om het moeras droog te leggen. Het kan mij niet schelen of je onze president mag of niet. Ik wil alleen dat je weet dat hij je zal beschermen, hoe dan ook. Afschuwelijke dingen zijn gebeurd die aan het licht zullen komen. Wees alsjeblieft niet bang. Je zult veilig zijn. Slechte spelers zullen voor het gerecht worden gebracht. Goede mensen zullen tot bloei komen en gelukkige levens lijden. Kinderen/volwassenen in slavernij zullen worden bevrijd.

Wanneer je meer wilt weten, zoek naar #Qanon. Wees voorbereid voor wat je zult vinden: sommige waarheden zijn MOEILIJK te verteren.

Denk eraan om jouw vrienden en familie te informeren. Blijf kalm en informeer jezelf. Jouw president werkt dag en nacht om je te beschermen tegen onvoorstelbare horrors. Dit zal spoedig allemaal voorbij zijn: wij winnen GROOTS!

40.483 Verzegelde aanklachten, geteld op 30 juni 2018

Kauilapele – 2 juli 2018

https://kauilapele.wordpress.com/2018/07/02/david-wilcock-update-7-2-18-new-briefings-alliance-seizing-trillions-stolen-by-deep-state-preparing-to-give-it-back/

Wel, dit kwam zojuist naar buiten. En aangezien ik morgenvroeg ‘dingen’ moet doen zet ik de tekst er direct op. Ga alsjeblieft naar het oorspronkelijke artikel om de plaatjes te zien. Dit voelt behoorlijk “groot”. Ik was van plan om (eindelijk) iets te doen als een “Q-update”, maar David heeft er in dit artikel behoorlijk veel aan gedaan.

Hoogtepunten uit David’s artikel:

“Tenminste vier onafhankelijke insiderbronnen hebben geopenbaard dat de Alliance nu triljoenen en triljoenen dollars in tegoeden lokaliseert en legaal in beslag neemt die zijn gestolen door de ‘Deep State’. Het geld is bedoeld om te worden teruggebracht in de legitieme economie als ‘welvaartsfondsen’ die vrijwel onmiddellijk radicale verbeteringen zouden kunnen brengen in onze algemene kwaliteit van leven.

“Enorme sprongen voorwaarts worden nu door Q-Anon beloofd voor deze maand – juli 2018. Dit is een heel spannend moment.

“Dit is een belangrijk stuk ‘goed nieuws’ wat wij mogen bespreken. De details van dit plan zijn uitgewerkt in een variëteit van hoogprofiel bijeenkomsten van top wereldleiders.

“De enigmatische Q-Anon briefings gingen volledig stil op 22 mei na een grote uitbraak van data. Het zag eruit alsof het voorbij zou kunnen zijn. Op 3 juni was een kleine post uitgebracht, gevolgd door een andere week vertraging. Wat nu blijkt was dit omdat het team volledig was gefocust op deze hoogprofiel bijeenkomsten, waarin heel serieuze en complexe onderhandelingen plaatsvonden.

“Al onze beste intel heeft bevestigd dat Q-Anon de legitieme, publieke stem is van de Alliantie, anoniem gehouden voor hun eigen bescherming … De statements in de Q-Anon briefings zijn heel mooi in lijn met onze eigen intel, en voegden enorme hoeveelheden van nieuwe, ondersteunende data toe.

“Alhoewel onze insiders hebben aangegeven dat de US president samenwerkt met deze agenda, is de inspanning van de Alliantie decennia in de maakt en veel groter dan enige andere administratie.

“Het is heel duidelijk dat de Deep State zich in een hyper gewelddadige doodsstrijd bevindt op dit moment, en het verliest met de dag. De verzegelde aanklachten alleen al is iets dat wij nog nooit eerder hebben gezien in de geschiedenis, en Q heeft nu hun betrokkenheid in het plan gevalideerd.

“Als onze briefings juist zijn, zien wij een bijna volledige shut-down van mensenhandel en pedofilie-ringen, een einde aan genocidale aspiraties en ‘valse vlag’ terrorisme, en een op handen zijnde financiële rehabilitatie op een epische schaal.

David Wilcock – 2 juli 2018

https://divinecosmos.com/davids-blog/21127-new-briefings-alliance-seizing-trillions-stolen-by-deep-state-preparing-to-give-it-back/

UPDATE, VOLGENDE OCHTEND: WAT PERSPECTIEF

Het is onvermijdelijk dat in het wilde weg haatvolle en vijandige commentaren verschijnen wanneer enige discussie over deze administratie verschijnt. Sommige mensen zijn furieus. Is het voor jou mogelijk om fatsoenlijk te blijven in deze discussie? Kunnen wij zelfs praten over de mogelijkheid van iets positiefs zonder dat wij horen schreeuwen?

Ik ben het. Je maatje David. Overweeg dat ik wellicht veel meer weet dan ik hier bediscussieer, en ik ben niet misleid. Ga terug en kijk naar wat ik eerder heb geschreven. Elke keer dat ik een artikel schrijf bevestig ik dat meerdere dingen zijn gebeurd waar ik het niet mee eens ben.

Dit is misschien niet de Alliantie die je wilt, maar het is de Alliantie die je hebt. En nogmaals, het dateert al van decennia geleden.

Eenvoudigweg het vasthouden van een positie van neutraliteit, en optimisme in het aangezicht van wat wij zien, roept grote woede op bij sommige mensen.

De verzegelde aanklachten zijn een enorm stuk van aantoonbaar bewijs. Dit is geen speculatie. Je moet de lange-termijn data in overweging nemen die wij hier geven.

ER HEBBEN AL VEEL ONTSLAGEN PLAATSGEVONDEN

Zoals Benjamin Fulford net vanochtend postte, zijn er ook meer dan genoeg andere duidelijke indicaties:

https://benjaminfulford.net/2018/07/02/the-revolution-continues-as-old-regimes-collapse-in-mexico-and-the-eu-plus-secret-space-program-disclosure/

Kijk hier voor de Nederlandse vertaling van dit bericht van Benjamin Fulford: http://wakkeremensen.blogspot.com/2018/07/benjamin-fulford-westerse-beschaving.html#more

Voor degenen die zeggen dat de arrestaties nooit zullen gebeuren kunnen wij antwoorden dat vele duizenden al zijn gearresteerd of uit de macht gezet.

Meer dan 50 congresleden en senatoren hebben ontslag genomen, en de topgeledingen van het Justitie Departement, State Departement, FBI, en CIA zijn grondig geschoond van Khazariantroep dienaren.

ZELFS NOG BETER ….

Ik lees het nieuwe artikel in ‘real time’. Ik postte dit net uren voor Fulfords update en ik heb grote twijfel of hij de tijd had om het te lezen. Fulford’s eigen intel zegt precies hetzelfde als dat van ons – evenals dat het verdere details geeft op het retourneren van gestolen fondsen.

Een van de belangrijkste overgebleven machtscentra van de Khazaren, de BIS – de centrale bank van centrale banken – is nu gezegd om het gestolen goud te retourneren dat zij hebben gebruikt om de zogenoemde G7 en G20 groepen van naties te financieren, volgens leden van Aziatische en Westerse geheime diensten.

Dit zal voor het Westerse publiek zichtbaar worden tijdens en na de NATO bijeenkomst die is vastgesteld voor 11 en 12 juli,

waar de grootste veranderingen in Europese regering sinds de tweede wereldoorlog op gang zullen worden gebracht …

Onze Pentagon bronnen noteren dat “in een onomwonden waarschuwing aan de Deep State heeft de NSA 685 miljoen opnamen van gesprekken van onschuldige mensen gewist, terwijl zij de rest houden voor militaire tribunalen en anderen doelen”.

https://apnews.com/294c0699b8e042bcbd1f030f581d6384

Merk op dat Fulford niet de Q-Anon briefings noemt, noch lijkt hij zich bewust te zijn van het juli raam dat ze voorspellen. Nu boren wij verder met een exact tijdraam over wanneer ‘big stuff’ zal beginnen te gebeuren.

Nogmaals, bedenk … je kunt deze lui helemaal niet mogen, maar als zij een wereldomvattende Luciferiaanse kult verslaan en gestolen fondsen retourneren, zou je prettig verrast kunnen zijn. De kinderen die als slaven zijn gehouden zullen dat zeker zijn.

Ik weet dat het niet makkelijk kan zijn, maar stel je gewoon een na-disclosure wereld voor. Wij hebben hier een hele lange tijd voor gevochten. Laten wij hopen dat het gebeurt.

UPDATE DINSDAG 3 JULI: SALLA GEEFT MEER DETAILS

Dr. Michael Salla van Exopolitics Institute heeft zojuist ditzelfde verhaal in een artikel op zijn website behandeld. Hij ging in op veel meer detail dan waarvoor ik de tijd had met betrekking tot de Q-Anon posten, de verzegelde aanklachten, en het is nu rechtstreeks verbonden aan de Attorney General.

Lees het maar:

Michael Salla, 3 juli 2018

https://www.exopolitics.org/qanon-links-us-attorney-with-thousands-of-sealed-indictments-decimating-the-deep-state/

Het is goed om dit onderzoek te beginnen door op te merken dat de militaire inlichtingengroep Q-Anon net is opgenomen in a Time Magazine listing van de “25 meest invloed hebbende mensen op het Internet”. Terwijl er een toenemend aantal van mainstream news articles debunking QAnon is, is de wereldwijde belangstelling in de Q-Anon posten snel toegenomen als gevolg van toenemend bewijs dat het Witte Huis van president Trump in het geheim achter de openbaarmakingen zit.

Net zoals de Deep State de mainstream media heeft gebruikt om geclassificeerde informatie te lekken die beschadigend is voor het Trump Witte Huis, doet Trump hetzelfde via Q-Anon om zo de Deep State bloot te leggen. Daarom representeert de Q-Anon informatie een zichtbaar signaal van een clandestiene informatieoorlog die plaatsvindt tussen de Trump administratie en de Deep State om publieke steun te winnen voor tegengestelde agenda’s.

In de July 1 post, vraagt Q-Anon wie al de verzegelde aanklachten registreert, en wijst naar een artikel dat is gepubliceerd op Breitbart News, dat vaak is geciteerd voor analyses door degenen die de Q-Anon disclosures volgen.

https://www.breitbart.com/big-government/2018/03/31/turley-sessions-using-utah-federal-prosecutor-much-better-trump-2nd-special-counsel/

Bij het begrijpen van de link tussen de veronderstelde 40.000 verzegelde aanklachten en de aanstelling van Huber om te werken met the Office of Inspector General, is het goed om de 13 november begindatum voor Huber te benadrukken en de snelle toename van verzegelde aanklachten sinds 31 oktober 2017.

Wanneer wij kijken naar de lijst van staten waar de verzegelde aanklachten zijn geregistreerd, is het duidelijk dat deze zich over de hele US bevinden, waarbij de suggestie is dat Huber’s team aanklagers bevat die komen uit vele, zo niet alle 50 staten.

Kauilapele, 5 juli 2018

David Wilcock… meer items van zijn laatste (7-2-18) artikel… “July 2018 – de maand dat de wereld de WAARHEID ontdekte” #Q #QAnon

Er waren wat meer items die ik wilde uitlichten over DW’s laatste, en een in het bijzonder ging over #QAnon posten over deze maand … “July, 2018“.

Dit verbindt ook met de #WalkAway die nu gaande is (Kp blog post 1, post 2). Mensen ontwaken voor het feit dat velen die zeggen (en dat al jaren zeggen) dat zij “voor de mensen zijn” dat helemaal niet zijn. Nu, gedeeltelijk dankzij Q en de Anons en vele anderen wordt alle corruptie blootgelegd, en velen ontwaken ervoor.

Hieronder zijn selecties van het hele artikel:

“[Q post 1595] Desperate agentschappen doen stomme dingen. Dead cat bounce. Jullie kunnen de site hebben, maar wij hebben de bron. [DW: de bron lijkt Julian Assange te zijn.]

July 2018 – de maand dat de wereld de WAARHEID ontdekte. Niet langer complot.

“[DW] Q duidt er duidelijk op dat veel “complottheorieën” spoedig aantoonbare feiten zullen zijn. En nogmaals, vandaag is het de 1e juli … dus als alles volgens plan verloopt zal deze disclosure binnen minder dan 30 dagen plaatsvinden.

“[Q post 1602] Het spel is over wanneer het publiek weet. Het gevecht om het LICHT UIT te houden is waar het jullie om gaat. Jullie zullen FALEN. Het AMERIKAANSE VOLK is WAKKER. Je bent de CONTROLE verloren. Niet langer SCHAPEN.

“[DW] Dit geeft duidelijk verdere context aan wat het plan is voor deze maand. Het spel zal voorbij zijn en het publiek zal weten – wanneer verscheidene onplezierige geheimen zijn gedeclassificeerd.

[DW] Het is ook interessant dat maar negen dagen eerder de administratie de onmiddellijke vorming van een ruimteleger aankondigde. Dit is een provocatieve vingerwijzing. Het zou ook kunnen zijn dat de Alliantie zich voorbereidt om ruimtetechnologie in de nabije toekomst ook te declassificeren.

———————————————————

Q: “JULY 2018: THE MONTH THE WORLD DISCOVERED THE TRUTH”

Maar een paar dagen geleden, op 26 juni 2018 maakte Q-Anon een zeer enigmatisch statement in post nummer 1595 … Post 1595 bevat een link naar een Wikileaks tweet, welke de lezers stuurde naar een Mint Press News article dat poogde te ageren dat Q een enorme psy-op was die iedereen voor de gek had gehouden.

Insiders hebben ons verteld dat Wikileaks is overgenomen door bepaalde inlichtingenagentschappen die oorlog voeren met andere groepen. Hier is de Twitter post waar deze link was geplaatst: https://twitter.com/wikileaks Why is “Qanon” leading anti-establishment Trump voters to embrace regime change and neo-conservatism? https://www.mintpressnews.com/pro-trump-conspiracy-monger-qanon-calls-for-regime-change-in-iran/244686/ … 4:50 AM – Jun 26, 2018

Hier is de Q-Anon follow up respons de dag nadat het artikel in de link was geschreven:

Q !CbboFOtcZs ID: 267e20 No.1918277 Jun 26 2018 22:10:09 (EST)

Desperate agentschappen doen stomme dingen. Dead cat bounce.
Jullie kunnen de site hebben, maar wij hebben de bron. [DW: The “source” appears to be Julian Assange.]
https://mobile.twitter.com/wikileaks/status/1011441579565953025
Paniek is goed.
Paniek is juist.
July 2018 – the month the world discovered the TRUTH.
Conspiracy no more.
Time to FEED.
Q

Laten wij hier een moment stilstaan. “De maand dat de wereld de WAARHEID ontdekte” is een zeer, zeer provocatieve stelling. Welke waarheid? Hoe ver zal het gaan? Betekent dit dat de aanklachten geopend zullen worden? Hoe dan ook, Q stelt duidelijk dat veel “complottheorieën” spoedig aantoonbare feiten zullen worden.

ER IS GEEN PLEK OM JE TE VERBERGEN

Dan, de volgende dag, 27 juni, post Q nummer 1602 wat het volgende bevat:

Q !CbboFOtcZs ID: 079dd1 No.1925332 Jun 27 2018 11:45:55 (EST)
Het spel is over wanneer het publiek weet.
Het gevecht om de LICHTEN UIT te houden is alles wat jullie willen. Jullie zullen FALEN. Het AMERIKAANSE VOLK is ONTWAAKT. Jullie verloren CONTROLE. NIET LANGER SCHAPEN. Jullie onderschatten hun vastbeslotenheid en hun vermogen om vrij te denken weg van het koker gewauwel. Wij zullen DECLASSIFICEREN. Wij zullen LICHT laten schijnen. ER IS GEEN PLEK OM JE TE VERBERGEN. Geen hoeveelheid geld, invloed, of macht kan dit stoppen.

Dit geeft duidelijk verdere context aan wat het plan is voor deze maand. Het spel zal voorbij zijn en het publiek zal weten – wanneer verscheidene onplezierige geheimen zijn gedeclassificeerd.

[DW] Het is ook interessant dat maar negen dagen eerder de administratie de onmiddellijke vorming van een ruimteleger aankondigde. Dit is een provocatieve vingerwijzing. Het zou ook kunnen zijn dat de Alliantie zich voorbereidt om ruimtetechnologie in de nabije toekomst ook te declassificeren.

De werkelijke scoop en diepte van onze technologische vooruitgang en interactie met buitenaardse gemeenschappen is voor ons diep verborgen gehouden, zelfs op de hoogste niveaus van gekozen regering. Het lijkt dat dit niet veel langer zal doorgaan. Q-Anon is er net ‘volledig in gegaan’ met hun op handen zijnde juliprofetie.

Vertaald door Veronica

 
3 reacties

Geplaatst door op 6 juli 2018 in Disclosure

 

Tags: , , , , , , ,

International Tribunal of Natural Justice

DVM-tv heeft gepubliceerd dat op 16 april 2018 in Londen het International Tribunal for Natural Justice is gestart met hoorzittingen en getuigenverklaringen met betrekking tot mensenhandel en seksueel kindermisbruik. Wat houdt dat tribunaal precies in? Wie zitten erachter? Wat gebeurt er na de verhoren met de verzamelde data? DVM-TV wilde het weten en interviewde Sacha Stone.

Hieronder een aantal uitspraken van Sacha Stone in dit interview; ga naar het artikel op DVM-tv om daar het volledige, Nederlands ondertitelde, interview te bekijken.

Over Nederland: “Ik zou willen zeggen dat dit land absoluut een politiestaat is.”

Doelstelling van het International Tribunal of Natural Justice: het oprichten van een Rechtbank van natuurlijk recht, en niet om de misdaden van de staat in stand te houden of de misdaden van de kerk. Of de misdaden van de banken of de multilaterale ondernemingen. Maar ten dienste van de mensen. Om de mensen van de wereld te verdedigen en te beschermen en te handelen vanuit een natuurlijke rechtvaardigheid.

Onder de vele duizenden invloedrijke mensen die hierbij zijn betrokken bevinden zich onder meer:
His Grace Bishop Riah Abu El-Assal van Jeruzalem van de Commissie van Waarheid en Verzoening (Commission of Truth and Reconcillation)
voormalig CIA-officier Robert David Steele
voormalig technisch directeur NSA William Binney
advocaten en rechters

Het opperste gerechtshof in de meeste landen van de wereld staat in dienst van de corporaties. Ze zijn verplicht om te dienen onder het volkenrecht. De ‘grond’wet. Maar dat doen ze niet.

Ze zijn ondermijnd, geïnfiltreerd, geheel overgenomen, en ze handelen nu alleen in het voordeel van corporaties. Met andere woorden, ze handelen in dienst van geheime priestergenootschappen, van supranationale inlichtingendiensten.

Oorlog is een vicieuze cirkel die bewust is gecreëerd, ziekte is een vicieuze cirkel die is gecreëerd, en armoede is een vicieuze cirkel die bewust is gecreëerd. En uiteraard staan oorlog, ziekte en armoede voor de massale opoffering van onschuldigen. Offerrituelen in de 21e eeuw.

De gerechtelijke onderzoekscommissie is belast met het onthullen van de waarheid, en het blootleggen van de feiten.

Wij zijn geïnteresseerd in de kracht van de waarheid en de onthullingen, en dit in de menselijke context naar buiten te brengen om de mensen in de hele wereld uit hun droomstaat te halen, en dat ze gaan begrijpen dat het hun eigen slaaptoestand is die de opoffering van onschuldigen in stand houdt, en net te doen alsof het niet gebeurt.

Maar als die doorbraak er eenmaal is, op psychisch emotioneel en psychisch intellectueel niveau, dan is er op cultureel niveau sprake van een totale paradigma verschuiving. Dan zal ogenblikkelijk het Interpol- of politieapparaat, of de uitvoerende, wetgevende of juridische takken van de overheid dor het volk worden overgenomen.

Londen, Washington, het Vaticaan hebben allemaal controle over het volk en ze liegen over de feiten. En de mainstream media die hun hoer is, gedragen zich als hun hoer en vertellen deze leugens aan het volk.

En naar mijn mening is het volk verantwoordelijk, niet de duivels achter het  gordijn. De mensen die slapen zijn verantwoordelijk voor de offerrituelen.

Als ze de waarheid horen, als wij deze getuigenissen laten horen, kroongetuigen, getuige-deskundigen, die opgevoerd worden bij het tribunaal in de komende zes maanden, negen maanden, misschien over een jaar, zul;en ze de feiten horen.

Dan maken wij het mogelijk dat zij ontwaken.

En nu kunnen wij de bevindingen van de onderzoekscommissie uiteindelijk, als wij het rapport publiceren, die niet hetzelfde zullen zijn als bij het onderzoeksrapport van 9/11 wat een totale verbloeming was, bedacht door Washington – Totale onzin!

Dat doen wij niet, dit rapport zal de waarheid spreken. De werkelijke feiten, cijfers en statistieken. En verhalen van overlevenden. En dit onderzoeksrapport zal worden verzonden naar de overheden in alle landen. En zal ook worden overhandigd aan de algemene vergadering van de Verenigde Naties. en aan het International Court of Justice, en naar Interpol-afdelingen, etc.

En dan is het aan de mensen om de druk op te voeren naar deze instellingen om hun mandaat uit te voeren.

 

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 17 april 2018 in Disclosure

 

Tags: , ,

Bericht van Cobra, 5 juli 2017, Planetaire Situatie Update

De belangrijkste focus van de Lichtkrachten nu is het schonen van het plasma “hoofd” van de Yaldabaoth entiteit, toplet bommen, zwarte steen, en primaire anomalie geassocieerd met dit alles. Dit is een hele gevoelige operatie en ik hoop dat begrepen wordt dat ik niet veel intel erover kan geven voordat het is volbracht.

Na de voleinding van deze operatie zullen er plotselinge en onverwachte doorbraken zijn die zullen overstromen in de Event.

De chimera groep is meer en meer bezorgd over de “invasie van de Galactische Confederatie vloot” en zij zijn hun verdedigingsposities aan het opkrikken in de Lage Aarde baan. Zij zitten achter de creatie van de zesde poot van het US leger:

http://news.antiwar.com/2017/06/29/house-votes-to-make-space-corps-the-sixth-branch-of-us-military/

Deze achterkamertjes overeenkomst heeft veel congresleden bij verrassing genomen

https://federalnewsradio.com/defense-news/2017/06/house-panel-votes-to-split-air-force-create-new-u-s-space-corps/

http://www.foxnews.com/us/2017/06/23/space-warfare-america-could-soon-have-new-branch-military-protecting-outer-space.html

Ook is de Air Force zelf zich aan het voorbereiden voor een mogelijke confrontatie tussen de Galactische Confederatie en de chimera-geïnfiltreerde Air Force laatste verdedigingslinie tegen de Lichtkrachten in de Lage Aarde baan:

http://mysteriousuniverse.org/2017/06/the-us-air-force-is-preparing-for-war-in-space/

Deze militaire confrontatie zal mogelijk net voor de Event zijn en als het plaatsvindt zal het kort, spectaculair, gelimiteerd zijn in zijn bereik, en het zal worden besloten met een volledige nederlaag van de chimera.

Ondertussen zijn de Lichtkrachten aan het pushen naar volledige disclosure.

Het eerste veelbelovende signaal is deze nieuwe naar voren gebrachte “planeet 10”, die veel meer lijkt op de werkelijke Planeet X dan de eerder naar voren gebrachte “planeet negen”.

https://uanews.arizona.edu/story/ua-scientists-and-curious-case-warped-kuiper-belt

https://www.space.com/37295-possible-planet-10.html

De baanelementen van deze nieuwe naar voren gebrachte planeet zitten heel dicht bij de werkelijke Planeet X, zoals je hier kunt zien:

http://2012portal.blogspot.com/2016/01/planet-x.html

NASA (Never A Straight Answer [= nooit een rechtstreeks/eerlijk antwoord]) was gedwongen om het bestaan te ontkennen van geheime ruimteprogramma’s toen Alex Jones een interview had met Robert David Steele en het interview de mainstream media bereikte:

http://exopolitics.org/slave-colony-on-mars-claim-goes-mainstream/

http://phibetaiota.net/2017/07/michael-salla-expolitics-including-mars-colony/

https://www.space.com/37366-mars-slave-colony-alex-jones.html

Maar toen kreeg Elon Musk’s toekomstige Mars kolonie wederom mainstream support, eenvoudigweg omdat zij het niet langer kunnen achterhouden. De mensheid zal uit de quarantaine breken en naar de ruimte gaan, op de ene of op de andere manier:

https://www.space.com/37200-read-elon-musk-spacex-mars-colony-plan.html

Ondertussen zijn de Lichtkrachten op de oppervlakte van de planeet begonnen om bepaalde objecten en krachtplaatsen te activeren binnen het planetaire energiegrit, als onderdeel van het Nieuw Atlantis project onder leiding van de Graaf van Saint Germain.

De eerste plaats die in het proces van activering zit is de Tempel van Liefde nabij Petit Trianon:

http://en.chateauversailles.fr/discover/estate/estate-trianon/english-gardens#the-love-monument

Het kabinet van bewegende spiegels in het Petit Trianon gebouw is de plaats waar echte Godinnen mysteries van Atlantis waren verankerd in 1776 door de Prinses de Lamballe en Marie Antoinette, zoals geïnstrueerd door de Graaf de Saint Germain.

De koningin van Frankrijk was in de mysteries van de Godin geïnitieerd en hier is het occulte bewijs voor degenen die er klaar voor zijn om het te begrijpen:

De activering van Petit Trianon stuurt krachtige Godinnenenergieën door een leylijn die door de Tempel van Liefde op Long Island gaat, effectief de oosterse US plasma anomalie vortex genezend:

http://recreatingbalance1.blogspot.com/2017/06/new-atlantis-alignment.html
(red: hier de vertaling van dit artikel)

Het andere krachtobject dat in het proces van activering is, is de Kroon van St. Stephen:

https://en.wikipedia.org/wiki/Holy_Crown_of_Hungary

http://www.lmrkat.hu/szentkorona.html

Deze talisman van kracht stuurt nu krachtige energieën van het Sirius sterrenstelsel, die de positieve Tempelierskrachten achter Viktor Orban kracht geven in zijn gevecht tegen de cabal krachten die proberen om Europa te vernietigen.

Hij is tegen Soros:

http://dailycaller.com/2017/06/29/hungarian-pm-soros-threatens-the-peace-in-europe-with-his-mafia-network/

En tegen de vernietiging van de Europese gemeenschap die door Angela Merkel was geïnitieerd, de belangrijkste promotor van het Kalergi plan:

http://www.renegadetribune.com/angela-merkel-kalergi-plan-destruction-white-race/

https://sovereignwales.com/2016/09/20/the-genocidal-kalergi-plan-to-destroy-the-indigenous-nations-and-peoples-of-europe/

(red: vertaling van Kalergi Plan volgt)

Positieve Tempelierskrachten en veel positieve Witte Adel families van het vroegere Oostenrijks-Hongaarse rijk staan voor Europa:

https://visegradpost.com/en/2017/06/23/the-central-european-defence-cooperation-commited-against-mass-migration/

Hier is een hint:

http://www.rumormillnews.com/esterhazy_connection.htm

Ik zal intel vrijgeven over andere objecten en krachtplaatsen die de geopolitieke situatie beïnvloeden zodra ik het groene licht krijg om dat te doen.

Overwinning van het Licht!

Vertaald door Veronica

 
1 reactie

Geplaatst door op 6 juli 2017 in Chimera, Cobra, Disclosure, Geheime ruimteprogramma's

 

Tags: , , , , , , , , , ,

Bericht van Cobra, 17 mei 2017, Disclosure proces

Er vinden grote veranderingen plaats in ons zonnestelsel. Een grote vloot bestaande uit veel moederschepen van ontelbare positieve kosmische rassen heeft zijn finale ‘parkeer’ positie bereikt op sleutel resonantiepunten binnen ons zonnestelsel, om het proces van volledige disclosure te ondersteunen.

Sommige van deze schepen kunnen duidelijk worden gezien op foto’s die deze week door ons team zijn genomen met StratoProbe 5, zo’n 17 km (57.000 feet) boven de oppervlakte:

Voor de eerste keer in 26.000 jaar is de chimera groep laatst begonnen signalen van zorg te laten zien over de stabiliteit van de quarantaine status voor de planeet Aarde.

Dit is waarom zij hun verdedigingen aan het versterken zijn binnen de Air Force Space Command:

http://www.ascensionwithearth.com/2017/04/secret-space-program-update-united.html#more

http://www.saffm.hq.af.mil/News/Article-Display/Article/1140695/af-announces-major-changes-to-space-enterprise/

Het disclosure proces is een exponentiële curve, eerst langzaam gaand tijdens de ‘zachte’ disclosure fase die wij nu ervaren, maar gaandeweg versnellend totdat wij de doorbraak bereiken op het moment van de Event naar volledige disclosure.

Veel schijnbaar niet gerelateerde initiatieven van de oppervlaktebevolking maken deel uit van hetzelfde grotere plan van de Lichtkrachten (Operatie ‘PrisonBreak’) om de quarantaine te penetreren.

Er wordt verwacht dat veel ruimteprogramma-initiatieven in de nabije ruimte, in de Aarde orbit, op de Maan en op Mars, hun doorbraak in de komende paar jaar ervaren:

http://www.cloudsao.com/ANALEMMA-TOWER

http://www.space.com/36654-virgin-galactic-fly-space-tourists-2018.html

https://sputniknews.com/science/201704261053015674-space-tourism-russia-us-moon-iss/

http://www.ibtimes.com.au/nasa-chief-human-spaceflight-bares-plan-lunar-station-1549696

http://www.zdnet.com/article/china-and-europe-plot-to-build-base-on-the-moon/#ftag=RSSbaffb68

http://www.space.com/36829-this-company-plans-to-mine-the-moon.html

http://www.space.com/36858-made-in-space-archinaut-satellite.html

Mainstream media is zich langzaam aan het voorbereiden op de aankondiging van het bestaan van buitenaards leven. Ook al zullen bepaalde negatieve facties proberen dit naar gedeeltelijke disclosure te draaien zullen zij geen succes hebben, en alle mainstream ‘zachte’ disclosure aankondigingen zijn werkelijk stapstenen naar volledige disclosure en maken deel uit van dezelfde Operatie PrisonBreak:

http://www.ancient-code.com/nasa-mankind-discover-extraterrestrial-life/

http://www.ascensionwithearth.com/2017/04/on-verge-of-most-profound-discovery.html#more

https://news.uchicago.edu/article/2017/04/26/recently-discovered-solar-system-could-seed-life-between-adjacent-exoplanets

http://nypost.com/2017/04/25/aliens-may-have-existed-in-our-solar-system-long-before-us/

https://www.universetoday.com/135347/look-ancient-civilizations-solar-system/

Wetenschappers zijn eindelijk het plasma web aan het ontdekken dat zich door het universum uitstrekt:

http://earth-chronicles.com/space/waves-are-found-that-go-through-the-cobweb-of-the-universe.html

wat hier perfect is beschreven:

http://unifiedfractalfield.com/cosmogenetics/

Dipole Repeller, een van de grootste solide structuren in het universum is een sector in dit universum met de locale groep van galaxies in zijn centrum, en twee lobben van tegengestelde polariteit lateraal verspreid in beide richtingen. Dit is het kosmische purificatiestation voor de primaire anomalie met de planeet Aarde in zijn centrale nulzone. Dipole Repeller is de kosmische dynamo die het proces van compressiedoorbraak energie geeft:

https://www.nature.com/articles/s41550-016-0036

Met betrekking tot de basisstructuur van het universum beginnen wetenschappers zich eindelijk te realiseren dat donkere energie niet bestaat:

http://www.sciencealert.com/bubbles-of-expanding-space-could-be-the-end-of-dark-energy

Tegelijkertijd begint de alternatieve gemeenschap zich eindelijk te realiseren dat de Schumann resonanties NIET toenemen:

http://www.stillnessinthestorm.com/2017/04/must-read-schumann-resonance-advanced-science-psychophysical-regulation-and-psi.html#more

http://www.diamondlightworld.net/blog/heartmath-institute-the-schumann-resonances-are-not-increasing

http://sedonanomalies.weebly.com/schumann-resonance.html

Schumann resonanties hebben hun naam van professor Schumann die bij het vroege Duitse geheime ruimteprogramma was betrokken en later “paperclipped” naar de United States. (red: met operatie Paperclip zijn veel nazi’s / wetenschappers na de oorlog naar de US overgebracht waar zij doorgingen met ontwikkeling van geavanceerde technologie.)

De frequenties van Schumann resonanties zijn behoorlijk stabiel en zijn vooral gedefinieerd door de fysieke maat van de ionosferische kloof.

De amplitude van Schumann resonanties verandert en is groter wanneer ionosferische plasma gestimuleerd wordt. Ionosferische plasma stimulering gebeurt door zonneactiviteit, onweersstormen, gebruik van scalar plasma wapens en HAARP, en onlangs ook toen de Lichtkrachten de plasma anomalie aan het schonen waren.

Er zijn andere concepten in wetenschap en in de alternatieve gemeenschap die langzaam zullen beginnen op te lossen als meer Licht en begrip binnenkomt, waaronder de tweede wet van thermosdynamiek (gesloten systemen bestaan niet), tijdreizen naar het verleden (het schendt causaliteit, tenminste op macroscopisch niveau), en platte Aarde (zonsondergangen in de oceaan op platte Aarde zouden onmogelijk zijn door de atmosferische absorptie, aangezien zonnestralen van de ondergaande zon door duizenden mijlen lucht zouden moeten reizen).

Overwinning van het Licht!

Vertaald door Veronica

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 18 mei 2017 in Cobra, Disclosure

 

Tags: , ,

Bericht van Cobra, 28 maart 2017, Korte Situatie Update

Gerechtigheid van Maat! Na het “medicijn te hebben geproefd” had David Rockefeller, het hoofd van de Rockefeller factie van de cabal, een hartfalen en verliet de planeet:

https://www.rt.com/usa/381433-banker-david-rockefeller-dies/

Hij is nu op de plasma laag en probeert te ontsnappen aan de Lichtkrachten; er wordt verwacht dat hij binnen een week is gegrepen en naar de Galactische Centrale Zon wordt genomen.

George Bush Sr., Henry Kissinger en Dick Cheney zullen hem naar verwachting relatief snel volgen, in deze specifieke volgorde.

Ondertussen gaat het verwijderen van de chimera groep door. De Lichtkrachten krijgen eindelijk wat voordeel tegen de chimera en hopelijk zal ik in staat zijn om medio april wat goed nieuws te rapporteren.

Er zijn nu maar zo’n 180 leden van de chimera groep op de planeet overgebleven. Het is een kleine maar toch krachtige en gevaarlijke groep die de quarantaine status van de planeet Aarde in stand houdt door middel van een top quark-antiquark condensaat op Long Island, verbonden aan de plasma toplet bommen:

http://2012portal.blogspot.com/2014/09/planetary-situation-update_16.html

Zij zijn geïnfiltreerd op sleutelposities in de Amerikaanse, Russische en Chinese legermachten, het grootste deel van hen in de US Air Force, effectief voorkomend dat wereldwijd positief buitenaards contact plaatsvindt.

Meer specifiek; hier kun je hen vinden op bepaalde sleutelposities:

https://en.wikipedia.org/wiki/21st_Space_Wing

En meer specifiek hier:

https://en.wikipedia.org/wiki/20th_Space_Control_Squadron

Hier:

https://en.wikipedia.org/wiki/Vandenberg_Air_Force_Base

Hier:

http://www.activistpost.com/2017/03/can-see-stick-butter-space-billion-dollar-spy-agency-youve-never-heard.html

En hier:

https://sputniknews.com/russia/201507281025119227/

Je kunt interessante codenamen vinden zoals Ascension, Cobra en MOSS in hun ruimte surveillance netwerk:

Ongeacht hun inspanningen gaat het disclosure proces verder. NASA heeft foto’s vrijgegeven van de maan Pan van Saturnus, die absoluut niet lijkt op een natuurlijk object:

https://saturn.jpl.nasa.gov/news/3005/cassini-reveals-strange-shape-of-saturns-moon-pan/

Sprekend over NASA, zijn ruimtesonde Voyager is jaren geleden gehackt door de Galactische Confederatie zodra het ons zonnestelsel verliet, het Tachyon membraan / buitenste grens kruisend:

http://www.physics-astronomy.com/2016/10/voyager-2-may-have-been-hacked-as-it.html#.WKYZuzg6BS8

Nu de quarantaine Aarde op het punt staat open te breken beginnen de hoofdplannen om het zonnestelsel te koloniseren meer realistisch te klinken:

http://www.independent.co.uk/news/science/space-colonies-orbiting-earth-20-years-expert-prediction-a7623726.htmlđ

En Rusland heeft zich bij de vele naties gevoegd die plannen om binnen een paar jaar toeristen naar de nabije ruimte te sturen:

http://news.xinhuanet.com/english/2017-02/15/c_136056820.htm

Al deze plannen zijn pogingen van de Lichtkrachten om het proces naar de compressie doorbraak te versnellen.

Overwinning van het Licht!

Vertaald door Veronica

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 29 maart 2017 in Cobra, compressie doorbraak, Disclosure

 

Tags: , , , ,

Bericht van Cobra, 11-12-2016, Situatie Update

Het verwijderen van de chimera groep gaat door. Wij zijn de fase binnengegaan van de finale verwijdering van de Yaldabaoth entiteit en alle overgebleven plasma toplet bommen.

Dit proces heeft het punt bereikt waar de Resistance Movement meer actief kan ingrijpen in de situaties op de oppervlakte van de planeet. Resistance medewerkers doen dit nu door het geven van tactische ondersteuning voor de pre-Event bevrijdingsoperaties aan positieve facties binnen de militairen van de US, Rusland, China, India, Egypte en sommige andere landen. Dit zal spoedig worden gereflecteerd in verbetering van de situatie in Syrië, Irak en Oekraïne:

http://21stcenturywire.com/2016/12/06/breaking-aleppos-old-city-now-fully-liberated-by-saa-remaining-terrorists-in-retreat/

ttp://www.zerohedge.com/news/2016-12-07/assad-verge-historic-victory-syrian-rebels-request-ceasefire

2016-12-11-aleppoHelaas, terwijl Aleppo is bevrijd heeft Daesh kennelijk weer een ander belangrijk vortex punt in Syrië ingenomen; Palmyra:

http://www.abc.net.au/news/2016-12-12/syrian-army-advances-as-rebels-face-death-or-surrender/8110820

Maar het lijkt erop dat Palmyra snel weer zou kunnen zijn bevrijd:

https://sputniknews.com/middleeast/201612111048431162-daesh-palmyra-syrian-army/

Er is een stille oorlog gaande tussen positieve en negatieve facties binnen de legers van de paar landen die aan het begin van deze update zijn genoemd. Deze oorlog wordt vooral gevoerd door inlichtingen en contra-inlichtingen operaties die nooit gelekt worden naar het algemene publiek. Het mag worden gezegd dat de militairen nu de focus zijn van de proxy oorlog tussen de galactische Krachten van Licht aan de ene kant en de chimera / draco alliantie aan de andere kant. Wanneer deze oorlog over is en de Lichtfacties winnen, zal de Resistance op de knop drukken voor de Event.

De cabal heeft kans gezien om te infiltreren in de politieke structuur in sommige van de BRICS landen zoals Brazilië en India. Narendra Modi werkt duidelijk niet voor het Licht aangezien hij de oorlog op cash verklaarde:

https://mishtalk.com/2016/11/27/cash-chaos-in-india-86-of-money-in-circulation-withdrawn-cash-still-king-in-japan/

En nu wil hij het goud van de mensen confisqueren:

http://www.zerohedge.com/news/2016-12-07/india-confiscates-gold-even-jewelry-raids-hidden-money

Maar aan de andere kant is de cabal snel macht aan het kwijtraken, zoals je kunt zien op deze foto:

http://www.starshipearththebigpicture.com/2016/12/07/the-fall-of-the-cabal-proof-in-one-viral-photo/

Het andere goede signaal is de media oorlog van de cabal tegen “fake news” sites. Dit laat eenvoudig zien dat de alternatieve media machtig genoeg is geworden, waardoor de mainstream media bang voor ons worden en voor de kracht van de waarheid die wij doorgeven. Dit is waarom ik altijd de mensen heb aangemoedigd om hun eigen blogs te beginnen en de waarheid te verspreiden zoveel als mogelijk is. Wat wij nodig hebben is hoog kwalitatieve onderzoekende journalistiek die kan worden gezien op sites zoals Stillness in the Storm, of Veterans Today, en NIET meer blogs die de platte Aarde promoten of de terugkeer van Nibiru.

2016-12-11-cobramediaOngeacht wat je zou kunnen hebben lezen in sommige andere alternatieve sites is Putin GEEN Rothschild agent of een kloon, en Erik Prince werkt NIET voor het Licht.

Veel groepen werken achter de schermen om volledig succes van complete disclosure te verzekeren. Dragon bronnen hebben gecommuniceerd dat “zij en andere groepen eraan werken om disclosure te brengen officieel in het eerste kwartaal van 2017”. Wanneer om een opinie over deze datum gevraagd heeft de Resistance gezegd “wij kunnen hier geen commentaar op geven”, de Pleiadians hebben gezegd “het is mogelijk”, en de Sirians hebben gezegd “het zal hoogst waarschijnlijk langer duren dan dat”. Daarom, wees je ervan bewust dat dit tijdframe NIET mijn inschatting is van wanneer de doorbraak plaatsvindt, maar een afgewogen gok van een van de groepen waarmee ik werk. Alhoewel in het algemeen het protocol van de Resistance is om geen data en tijdsinschattingen te geven op dit blog, hebben zij deze keer een uitzondering gemaakt om redenen die ik nog niet kan vrijgeven aan het publiek.

2016-12-11-contactVoordat disclosure plaatsvindt kun je de basis geschiedenis van de geheime ruimteprogramma’s vinden in dit Corey Goode interview. En nee, ik ben Gonzales niet:

https://sitsshow.blogspot.com/2016/12/transcript-fade-to-black-jimmy-church-with-corey-goode-the-ssp-and-interstellar-war-november-29th-2016.html#more

Overwinning van het Licht!

Vertaald door Veronica

 

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 12 december 2016 in Cobra, Disclosure

 

Tags: , , ,

Bericht van Cobra, 18-11-2016, Situatie Update en maandelijks Cobra interview met PFC

Het verwijderen van de chimera groep gaat verder. De Lichtkrachten zijn behoorlijk succesvol in het loskoppelen van de tentakels van de Yaldabaoth entiteit van zijn body, dat aan de Aarde vastzit. Daar staat tegenover dat het verwijderen van de hoofdmassa van Yaldabaoth een serieuze uitdaging is en er vindt een heftige oorlog plaats op de plasma laag rondom de oppervlakte van de planeet. In een noodsprong  gebruikt de chimera militaire contractanten om de technologieën van de sluier te versterken om de quarantaine Aarde te verdedigen tegen bevrijding:

http://sitsshow.blogspot.com/2016/10/space-fence-program-takes-war-consciousness-heavens.html

De Pleiadians hebben wat andere kleine overwinningen behaald in het verwijderen van plasma scalar wapens van lage Aardebaan satellieten.

Er is heel veel activiteit in Antarctica. De Lichtkrachten hebben hun aanwezigheid daar vergroot en de andere kant heeft een “waarschuwing” gehad.

Soft disclosure proces is langzaam de massa’s aan het voorbereiden voor de doorbraak:

https://www.nasa.gov/feature/jpl/study-planet-orbiting-nearest-star-could-be-habitable

http://www.space.com/34541-alien-life-search-possible-seti-signals.html

http://www.ascensionwithearth.com/2016/11/dna-test-results-paracas-skulls-are-not.html

2016-11-18-1-megastructureMisleidende mythes van moderne fysica over dark energie en dark materie beginnen eindelijk op te lossen:

http://www.space.com/34503-universe-expansion-accelerating-dark-energy.html

http://phys.org/news/2016-11-theory-gravity-dark.html#jCp

Veel facties zijn aan het vechten om hun invloed op Trump te winnen.

Eerst is er de Jezuïet-onderwezen Georgetown University afgestudeerde Steve Bannon:

https://en.wikipedia.org/wiki/Steve_Bannon

De Rockefeller factie probeert hun Council on Foreign Relations (CFR) mensen te installeren:

http://www.theeventchronicle.com/study/ron-paul-warning-trump-shadow-government-will-infiltrate-cabinet/#

http://www.thevinnyeastwoodshow.com/vinny-mr-news-eastwoods-blog/congratulations-order-followers-trumps-administration-is-filled-with-new-world-order-frontmen-and-dark-occultists

De link hierboven bevat wat kleurrijke taal, maar de intel daar bevat een kern van waarheid.

Dan zijn er de ‘onheilige vier’, die hun neocon vertegenwoordigers naar voren schuiven, zoals de oorlogshavik John Bolton:

http://www.independent.co.uk/news/world/americas/john-bolton-un-ambassador-hawk-republican-secretary-of-state-donald-trump-a7419096.html

http://landdestroyer.blogspot.si/2016/11/trumps-administration-swamp-deepens.html

http://www.activistpost.com/2016/11/trump-taking-resumes-neocons.html?utm_source=Activist+Post+Subscribers&utm_medium=email&utm_campaign=b816492588-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_term=0_b0c7fb76bd-b816492588-387796373

Hopelijk zal het de Lichtkrachten lukken om deze negatieve trend om te keren:

http://wearechange.org/corporate-lobbyists-fired-president-trumps-transition-team/

Alternatieve media zijn veel machtiger dan de meeste mensen zich voorstellen:

http://cosmicconvergence.org/?p=16644

De cabal, die zich dit realiseert, heeft zijn aanval ingezet:

https://sitsshow.blogspot.com2016/11/Google-And-Facebook-Will-Be-Arbiters-Of-Truth-In-The-War-On-Fake-News.html#more

Ook is het de cabal bankiers gelukt om genoeg druk op Narendra Modim, de premier van India, uit te oefenen om hem in een krankjorume actie 80% van de cash voorraad te laten elimineren:

https://sitsshow.blogspot.com2016/11/The-Indian-Government-Just-Eliminated-80-of-the-Countrys-Cash.html#more

http://www.zerohedge.com/news/2016-11-17/indian-economy-grinds-halt-after-cash-ban-demonetisation-has-shaken-our-faith-moneta

Dit maakt deel uit van de wereldoorlog op cash geld, een deel van de pogingen van de cabal om de totale controle over de financiën van de mensen te krijgen:

https://www.armstrongeconomics.com/international-news/north_america/americas-current-economy/the-war-on-cash-2/

Wat India deed kan jouw land ook doen, dus je kunt maar beter voorbereid zijn:

https://www.armstrongeconomics.com/world-news/taxes/what-india-did-other-countries-will-do-beware/

Een mogelijke strategie is om het leeuwendeel van jouw cash geld om te zetten in goud en zilver.

Ongeacht dit alles is de wereld een meer vredige plaats aan het worden:

http://themindunleashed.com/2016/11/u-n-votes-to-ban-nuclear-weapons-in-2017.html

http://themindunleashed.com/2016/11/world-actually-becoming-peaceful-place.html

2016-07-24 3 PeaceEn nu kun je luisteren naar het november maandelijkse update Cobra interview door Prepare for Change. Het transcript en de audio versie zijn hier beschikbaar:

http://prepareforchange.net/2016/11/16/cobra-prepare-for-change-november-interview/

(Vertaler: ik ben bezig met de vertaling van het transcript, dus dat wordt later geplaatst.)

Je kunt je vragen sturen aan http://prepareforchange.net/cobra-questions/ en veel daarvan zal worden beantwoord in het volgende maandelijkse update interview.

Beantwoorde vragen uit het verleden zijn hier verzameld: http://esaccoalition.org/matrix-faq/
(Delen daarvan zijn vertaald; kijk op de Index pagina onder ‘Cobra interviews op onderwerp’.)

Overwinning van het Licht!

Vertaald door Veronica

 

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 20 november 2016 in Cobra, Disclosure, Interview met Cobra NL

 

Tags: , , ,

Bericht van Cobra, 17-10-2016, Pleiadian Situatie Update

De Pleiadians zijn binnen ons zonnestelsel snel territorium aan het terugwinnen en zij hebben het al terug in die mate dat het vergelijkbaar is met de situatie in mei 2016. De Sirian en Andromedan vloot was niet zo sterk geraakt door de gebeurtenissen in september en begin oktober en was in staat om beter zijn posities te behouden.

Elke belangrijke terugval wordt dus gevolgd met een grote sprong voorwaarts. De Pleiadians zijn al een nieuw Tachyon membraan aan het instellen, op een zekere afstand rondom de Aarde gepositioneerd binnen de Maan baan. Dit membraan is in structuur gelijk aan wat sommige andere mensen de “buitenste barrière” noemen. Dit nieuwe membraan zal het hoofd van de Yaldabaoth octopus van zijn tentakels snijden en drastisch het schonen van het zonnestelsel versnellen.

2016-10-17-semjase7De Pleiadians zijn ook begonnen om contact op te nemen met niet geïncarneerde mensen in hun hiernamaals op de hogere astrale laag.

De situatie op de niet-fysieke lagen was behoorlijk lastig in het tijdframe tussen 1996 en 2016. Na de grote evacuatie van de niet-fysieke mensheid in augustus 1999 bleef maar een paar miljard van de niet-fysieke mensen achter op de etherische en astrale lagen rond de Aarde, en vele malen meer reptillians. Deze reptillian hordes zijn gedurende de jaren laag voor laag door de Lichtkrachten verwijderd, tot 2015 toen het menselijke ras dominant werd op de niet-fysieke lagen rond de Aarde.

Nu zijn de Pleiadians de niet-fysieke mensen opnieuw aan het ontwaken en ze trainen ze om opnieuw spirituele gidsen te worden voor geïncarneerde mensen. Dit proces schoont ook het pad voor engelachtige wezens om opnieuw de astrale en etherische lagen te bewonen.

Vervolgens zijn de Pleiadians begonnen om gedeeltelijk de plasma scalar wapens uit te schakelen die zijn geïnstalleerd op lage Aardebaan satellieten. Dit scalar wapen ontmantelingproces zal voortduren.

De situatie met de biochips is nog niet aan het verbeteren.

Er is een zeker implantaten verwijderingprotocol dat enigszins succes kan hebben in het tot op zekere hoogte tegengaan van de activiteit van de fysieke biochips, aangezien zij zich bevinden op dezelfde plaatsen in het lichaam als de plasma implantaten:

http://recreatingbalance1.blogspot.com/2015/05/implants-clearing-protocol.html

En hier is de Nederlandse vertaling van dit protocol. (Er is een interessante reactie aan toegevoegd waarin andere mogelijkheden worden aangereikt.)

De belangrijkste factor die de Event tegenhoudt zijn nog steeds de plasma toplet bommen. Zij zijn nog steeds verspreid over de plasma tentakels van de Yaldabaoth entiteit. In het hoofd van de octopus rondom de Aarde zijn zij met het volgende verbonden:

 1. Plasma scalar wapens op de LEO satellieten door plasma ultrasound technologie.
 1. Fysieke biochips binnen de oppervlaktemensheid.
 1. Infrasound plasma scalar apparaten in de lage ondergrondse bases van de chimera.

Aangezien de Pleiadians deze vorderingen in de laatste paar dagen hebben gemaakt, heeft de chimera de Lichtwerkers en Lichtstrijders opgezet tegen het Pleiadian ras. Een voorbeeld zijn huidige “channelings” van bepaalde entiteiten, genoemd “Stan-X” en “Sherr-On” die volledige desinformatie verspreiden over de Pleiadians en de Resistance Movement.

Laat deze dingen je niet afleiden. Het Pleiadian energetische contact met de meest ontwaakte en minst geprogrammeerde Lichtwerkers en Lichtstrijders zal toenemen. Pleiadians zijn wezens van Liefde en Licht, zonder enige verborgen negatieve agenda, zoals allen die ze ooit hebben ontmoet vanuit hun eigen ervaring kunnen bevestigen.

De tweede hoofdfactor die de Event tegenhoudt is de diep gehersenspoelde staat van de oppervlaktebevolking, die het meest langzame pad dat mogelijk is heeft gekozen naar de Event. Nu is een kleine minderheid van mensen heel hard aan het werk en draagt de last van bevrijding voor velen, waar het overgrote deel weinig doet en alleen maar klaagt. Veel mensen vragen mij wat te doen om de Event te versnellen. Het antwoord is heel simpel: elk van jullie is geboren met een missie. Ga naar binnen, ontdek deze missie en voer deze uit. Al onze missies gecombineerd zullen de Event creëren.

2016-10-17-2-pleiadian-misisonJe bent nodig.
Je bent voor deze opdracht gedurende levens in training geweest, en je kwam niet onvoorbereid.
Alles wat je nu moet weten zit in je.

Zoals ik al vele malen eerder heb gezegd; de financiële reset zal NIET plaatsvinden vóór de Event.

En zoals ik ook al eerder heb gezegd; zowel Trump als Hillary zijn poppetjes van de cabal:

http://www.ascensionwithearth.com/2016/10/puppets-no-more-review-of-dark-nobility.html#more

‘Banana’ commentaren en reacties op mijn laatste posten hebben laten zien dat er veel genezend werk moet worden gedaan. Toen ik deze reacties zag vroeg ik de Resistance waarom ik zou doorgaan om op mijn blog te posten, en zij hebben gecommuniceerd dat “zij de stem van redelijkheid en gezond verstand op de oppervlakte van de planeet nodig hebben, dat kan helpen bij de doorbraak”.

Het grootste probleem is angst die ertoe neigt om het oordeel van mensen mistig te maken. Sommige mensen hebben de neiging om de angst te ontkennen en te doen alsof alles perfect is en wij zijn allen één (de ‘new age’ club), of om de angst te projecteren en om iedereen te zien als de agent van de cabal (de ‘samenzwering theorie’ club):

http://sitsshow.blogspot.com/2016/10/Psychology-of-Truth-Sharing-and-Awakening-Others-with-a-Personal-Anecdote-Now-That-Youve-Awakened-How-Do-You-Awaken-Others.html

De sleutel tot echte onderscheiding is om:

 1. Je angst onder ogen te zien, en andere onderdrukte emoties, en ze te transformeren. Er zijn vele manieren, benaderingen, healing methoden en technieken om emoties te transformeren:

http://ethericliberation.com/Home.html

 1. Jezelf te onderrichten in de basics van de wetenschap, kunst en alle andere gebieden van menselijke kennis zodat je geest niet kan worden afgeleid met totale nonsens die vaak verschijnen in de alternatieve media (Nibiru die op Aarde crasht iemand?).
 1. Te mediteren of om elke andere manier te vinden om je te verbinden met je hogere zelf.
 1. Jezelf te bevrijden van de vooringenomenheid en nonsens van de alternatieve media, zoals jij jezelf hebt bevrijd van de vooringenomenheid en nonsens van de mainstream media, en denk met je eigen hoofd.

Er waren veel op angst gebaseerde reacties op mijn laatste post over Asgardia. Ik zeg hier nogmaals, het Asgardia project is NIET verbonden met de cabal en is NIET mensen aan het binnenhalen voor slavenarbeid in de ruimte, noch is het de tweede ‘brain drain’.

Het is eenvoudigweg een project van een groep enthousiaste wetenschappers die een uitbreekgemeenschap willen beginnen. Ook al is er de menselijke factor betrokken, met alle onderdrukte emoties en intellectuele vooroordelen van project grondleggers in de mix gegooid, het project heeft potentieel en de Pleiadians hebben gecommuniceerd dat zij het project zullen steunen en dat zij zullen pogen contact te leggen wanneer de tijd er rijp voor is.

In de menselijke geschiedenis waren er veel succesvolle positieve uitbreekgemeenschappen, waaronder de ‘Grecian Hav-Musuv’ uitbreekgemeenschap in de 4e eeuw BCE:

http://www.v-j-enterprises.com/mojave1.html

De Mayan uitbreekgemeenschap in de 9e eeuw CE was een andere positieve uitbreekgroep, net zoals de Marconi uitbreek ondergrondse stad in Zuid-Amerika in de dertiger jaren:

http://www.anomalies.net/tesla-marconi-and-the-secret-city-in-the-clouds/

http://www.bibliotecapleyades.net/tesla/esp_tesla_18.htm

en natuurlijk de ‘Organisation’ (de groep die daarna de Resistance Movement werd) in de zeventiger jaren.

Als de Event binnen een paar maanden plaatsvindt zal het Asgardia project geen wereld impact hebben, maar als de Event binnen een paar jaar vanaf nu plaatsvindt kan het net zo goed de trigger worden voor de compressiedoorbraak.

De Lichtkrachten ondersteunen alle positieve tijdlijnen ongeacht hun tijdspan, aangezien zij alle de magnetische ruk creëren die het moment van de compressiedoorbraak dichterbij brengt.

De Pleiadians wensen voor de mensheid dat zij van de grond omhoog komen en zij ondersteunen alle publieke ruimte-initiatieven met positief potentieel. Dus zij hebben de Vril vrouwen ondersteund (dit project was later gekaapt door de chimera), zij hebben het publieke NASA programma gesteund om mensen op de Maan te zetten als “Nordics”, overeenkomstig de getuigenis van William Tompkins:

http://sitsshow.blogspot.com/2016/08/Cosmic-Disclosure-Season-5-Episode-11-SSP-Think-Tank-with-William-Tompkins-Summary-and-Analysis-Corey-Goode-and-David-Wilcock.html

De Pleiadians zijn dus ook het Asgardia project aan het steunen, en zij ondersteunen Elon Musk in zijn visie om een publiek Mars ruimteprogramma te creëren.

2016-10-17-3-muskElon Musks’ project is een ander project dat het potentieel heeft om een trigger te zijn voor de compressiedoorbraak.

De Pleiadians ondersteunen alle positieve ruimte-initiatieven omdat deze het contact makkelijker maken. Toen de Resistance een paar van hun ruimteschepen van planeet X naar buiten heeft gezonden, voorbij de heliopause, om contact te leggen met de Pleiadians, heeft dat contact geresulteerd in een revolutie op planeet X en zijn daarop volgende bevrijding. Toen mijn team een kleine stap heeft gemaakt naar de Pleiadians door het lanceren van StratoProbe 1 voorbij de sluier, is het Pleiadian schip op deze foto verschenen:

2016-10-17-4-stratoufoOverwinning van het Licht!

Vertaald door Veronica

 

 

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 18 oktober 2016 in Cobra, Disclosure

 

Tags: , , , ,

 
%d bloggers liken dit: