RSS

Guardians of the Looking Glass – belangrijke informatie voor onze bewustwording – 2e video: de 2030 singulariteit

Deze video is een apart addendum, om onze achtergrond uit te leggen, hoe en waarom we werken zoals we doen, en de singulariteit in 2030.

Voordat we beginnen, willen we een paar dingen verduidelijken.

We zullen geen tekst transcripties van onze video’s plaatsen, op onze video’s, omdat er A.I. systemen bestaan die het Internet afstruinen op zoek naar tekst om te censureren of te targetten. Deze systemen zijn veel minder geavanceerd als het gaat om het analyseren van spraakgegevens, in het bijzonder computer gegenereerde stemmen, zoals gebruikt in onze video’s. In plaats daarvan zullen wij verschillende tijdelijke uploadpunten creëren, waar de tekst veilig door anderen kan worden gekopieerd en elders kan worden geplaatst, zoals op websites of forums. Zie onze beschrijving om deze te vinden.

We hebben ook voorzieningen getroffen, zodat onze uploads tot het jaar 2029 zullen doorgaan, zonder onderbreking. Wij zijn een redelijk grote groep mensen over de hele wereld, die een eed hebben gezworen om als Bewakers op te treden, en alles te doen wat in ons vermogen ligt om ervoor te zorgen dat ons doel wordt bereikt. Wij hebben gezamenlijk jaren van training in militaire en inlichtingenoperaties achter de rug, en wij zijn ervan overtuigd dat wij, hoe we ook aangevallen worden, zullen zegevieren.

Ondanks onze inspanningen om ons voor te bereiden, werd ons via de toekomstgegevens van het kijkglas getoond dat we nieuwe mensen nodig zullen hebben om ons te helpen, die zich ook Bewakers zullen noemen. Na verloop van tijd zullen sommigen van jullie worden uitgekozen om zich bij ons aan te sluiten, en toegang krijgen tot onze geheime gegevensbestanden, zodat jullie het project kunnen voortzetten als ons iets overkomt.

We hopen dat de uitleg hierboven enkele vragen heeft beantwoord. We gaan nu verder met de geschiedenis van het Looking Glass Artefact, en enkele van de tijdlijn uitdagingen waar we voor staan.

De tijdlijngegevens van het Looking Glass werden voor het eerst ontdekt en onderzocht in de jaren 1980 en 1990. Het artefact zelf is Sumerisch van aard, maar men gelooft niet dat het oorspronkelijk van die beschaving is. Het activeert, of is functioneel, wanneer het op bepaalde geografische punten wordt geplaatst, waar bekende multidimensionale portalen bestaan. De portalen zelf bevinden zich soms boven de grond, een paar meter, een paar honderd meter, zelfs een paar duizend meter, terwijl andere zich onder de grond bevinden, of op grondniveau. Zij variëren in intensiteit, vanaf een bepaald punt, waarbij de intensiteit gewoonlijk tien tot vijftien voet van het middelpunt in elke richting afneemt. Er zijn een paar van deze punten in Irak, maar ze zijn ook over de hele wereld.

Eenmaal geplaatst op een van deze plaatsen, begint het apparaat te werken, en produceert het beelden die voor het menselijk oog zichtbaar zijn door een plasmawolk, die holografisch van aard kan lijken, maar het best te zien is vanuit bepaalde posities. Toen de beelden voor het eerst werden geactiveerd, vonden degenen die ze bekeken ze onmiddellijk herkenbaar als toekomstige gebeurtenissen, met bekende scènes, televisieprogramma’s enzovoort, maar duidelijk van toekomstige data. De scènes begonnen op de huidige bekeken datum, bijvoorbeeld 1985, en liepen door tot 2030. Dan herhaalt het zich en toont een nieuwe reeks gebeurtenissen, maar allemaal op dezelfde schijnbare tijdlijn.

Wetenschappers ontdekten dat het zich precies 144 keer herhaalde, dan terugkeerde naar de oorspronkelijke datastroom, en dan nog eens herhaalde, 144 keer. Elke cyclus liet dezelfde tijdlijn zien, maar vanuit een ander perspectief, en onthulde nieuwe, ongeziene datapunten. De hele verzameling van 144 datastromen, tot het jaar 2030, bedroeg het equivalent van duizenden terabytes aan informatie. Elke datastroom nam zeven dagen in beslag, en 1008 dagen om de volledige cyclus te doorlopen, oftewel ongeveer 2,76 jaar.

In de loop van vele jaren werden deze gegevensstromen gefilmd, gedocumenteerd en gecategoriseerd, tot het punt waarop computers konden worden gebruikt om elk gegevenspunt voor elke toekomstige gebeurtenis op te zoeken en te analyseren.

Wanneer autoriteiten probeerden gebeurtenissen te veranderen, of probeerden de tijdlijn te wijzigen, waren zij daartoe niet in staat, omdat de tijdlijn reeds rekening had gehouden met elke poging om de tijdlijn te wijzigen. De tijdlijn was een weerspiegeling van de pogingen van elke ambtenaar om wijzigingen aan te brengen, zodat de uitkomst altijd deze pogingen weerspiegelde. Uiteindelijk stopten de autoriteiten in een vroeg stadium met hun pogingen om de tijdlijn te wijzigen, omdat zij de uiteindelijke, negatieve uitkomst als voordelig voor hen gingen beschouwen. Zij realiseerden zich dat het niet nodig was om te proberen het te veranderen of aan te passen, omdat het traject ervan al gunstig was voor hun agenda.

Sinds het moment van ontdekking is elke toekomstige gebeurtenis die door het Looking Glass Artefact werd voorzien, uitgekomen. De gerapporteerde gegevens zijn nooit mislukt. Dit leidde tot de conclusie dat de gegevens van zeer hoge betrouwbaarheid waren, met een nauwkeurigheid van 99,9% of hoger. Er bleek één tijdlijn te bestaan, die eindigde in het jaar 2030. Na 10 of 11 oktober 2030 werden geen gegevens meer getoond, daarna stopten de gegevens.

Geen andere tijdlijn was zichtbaar, behalve op bepaalde punten in de jaren 2012, 2016 en 2022. Het was tijdens deze drie jaren dat een andere tijdlijn zich vertakte. Pas tijdens deze jaren begon deze tijdlijn te verschijnen.

Deze nieuwe tijdlijn liet ook een singulariteit zien in het jaar 2030, tijdens een kosmische gebeurtenis, ook voorzien in de negatieve tijdlijn. Alleen had deze kosmische gebeurtenis een zeer positieve uitkomst, omdat de bestaande machtsstructuur niet in staat was haar destructieve activiteiten te ontplooien die zouden leiden tot de kosmische gebeurtenis die extreme vernietiging van de mensheid zou veroorzaken.

Onderzoek concludeerde dat degenen die in het bezit waren van de kijkglasgegevens de toekomstige gebeurtenissen in elk van de jaren 2012, 2016 en 2022 konden veranderen, als zij informatie vrijgaven aan het publiek op bepaalde, specifieke data in elk van die jaren. De Amerikaanse regering en andere betrokken entiteiten waren hier niet alleen door geschokt, zij leken de informatie als een bedreiging te behandelen, omdat zij liever hadden dat de geprojecteerde negatieve tijdlijn zonder inmenging zou plaatsvinden.

Onze groep keek toe hoe de jaren 2012 en 2016 voorbijgingen zonder enige tussenkomst van ambtenaren. Het werd duidelijk dat de Amerikaanse regering en andere betrokken regeringen niets zouden doen om de komende gruwelijke gebeurtenissen te stoppen, en niets om de tijdlijn naar een positievere uitkomst te sturen.

Dit is het moment waarop wij, als voormalige ambtenaren met directe kennis van deze gegevens, besloten om onze groep, Bewakers van het Kijkglas, op te richten. We besloten dat we nog maar één kans hadden, in het jaar 2022, om tussenbeide te komen.

Het is van cruciaal belang te begrijpen dat zonder ingrijpen de negatieve tijdlijn onvermijdelijk is. We hebben iets van deze tijdlijn uitgelegd in onze eerste video. Deze tijdlijn omvat meerdere verwoestende gebeurtenissen, waaronder een kernoorlog, hongersnood, economische rampen, de bijna volledige vernietiging van de Verenigde Staten, nieuwe vaccinatiecampagnes, en uiteindelijk een onomkeerbaar, dodelijk, vernietigend resultaat van de kosmische gebeurtenis in het jaar 2030.

De eerste gebeurtenis die voorkomen moet worden is de valse vlag op 18 april 2022, zoals besproken in onze vorige video. Als deze gebeurtenis niet wordt gestopt, dan kan niets worden gedaan om de negatieve uitkomst van de tijdlijn te voorkomen. De valse vlag gebeurtenis op deze datum leidt tot een cascade van gebeurtenissen die snel leiden tot een nucleaire oorlog. Het Looking Glass Artefact toonde met zekerheid aan dat zodra deze valse vlag plaatsvindt, de tijdlijn vaststaat en onomkeerbaar is.

Als deze gebeurtenis wordt voorkomen, blijft de tijdlijn instabiel. Zelfs als deze wordt tegengehouden, toont het Looking Glass Artefact aan dat er nog minstens zeventig andere gebeurtenissen zijn die moeten worden tegengehouden of voorkomen. Als één daarvan niet wordt gestopt, dan is de negatieve uitkomst onvermijdelijk.

Onze taak is elk van deze gebeurtenissen te voorkomen, één voor één. De taak die voor ons ligt is buitengewoon ontmoedigend. Wij hebben berekeningen en waarschijnlijkheidstests uitgevoerd, waaruit bleek dat de kans klein is dat de negatieve tijdlijn wordt voorkomen. Als er in 2012 actie werd ondernomen, was de kans dat dit zou gebeuren 24,8%. Als er in 2016 actie werd ondernomen, was de kans 12,5%. Indien actie werd ondernomen in het laatste jaar van mogelijke interventie, het jaar 2022, daalde de kans op het voorkomen van de negatieve uitkomst tot 4,3%.

We hebben slechts 4,3% kans om de negatieve tijdlijn te voorkomen, want meer dan zeventig gebeurtenissen moeten worden voorkomen, en we zitten nu in het laatste jaar waarin dit mogelijk is. Niet alleen dat, ieder van jullie moet genoeg actie ondernemen om onze video’s te verspreiden en zo veel mogelijk mensen te bereiken. We moeten ook censuur vermijden, en de onvermijdelijke punten waarop onze video’s zullen worden verwijderd. Daarom is de kans op succes zo klein.

Zo’n somber vooruitzicht heeft ons niet afgeschrikt, want we hebben ook de positieve uitkomst in 2030 kunnen zien. Dat is voor ons een voldoende motivatie. De positieve uitkomst in 2030 is op alle mogelijke manieren opwindend. Niet alleen wordt een kernoorlog volledig voorkomen, dat geldt ook voor de toekomstige vaccinatiecampagnes. De huidige corrupte machtsstructuur begint langzaam te vervagen, terwijl we werken aan het veranderen van meer dan zeventig van deze negatieve gebeurtenissen die komen gaan. Elke keer dat we erin slagen een negatieve gebeurtenis te voorkomen, neemt de waarschijnlijkheid en de mogelijkheid van ons algehele succes toe, en degenen die werken om de negatieve uitkomst te verzekeren worden ook geconfronteerd met meer uitdagingen en hun positie wordt verzwakt.

Ons werd getoond dat, indien wij erin slagen meer dan vijftig van deze gebeurtenissen te voorkomen, de waarschijnlijkheid van ons succes tegen 2027 79% bereikt. Degenen die een negatieve uitkomst wensen, zijn zich hiervan bewust en hebben talloze strategische manoeuvres opgezet om de tijdlijn in hun voordeel te sturen.

De positieve uitkomst, zoals die is gebleken, resulteert in de totale en complete vernietiging van de huidige machtsstructuur. De machthebbers zagen hun toekomst in de positieve tijdlijn, en ze waren er doodsbang voor. Ze zouden grotendeels dakloos eindigen, zonder geld of macht. Alles wordt weggevaagd. Zodra de positieve tijdlijn voltooid is en de kosmische gebeurtenis plaatsvindt, is de mensheid tegen het jaar 2030 bijna volledig van koers veranderd.

We konden zien dat de economie volledig was veranderd, dat individuele gewoonten veranderden, omdat de positieve uitkomst waarschijnlijker werd. Fastfoodbedrijven gingen failliet, net als Wal-Mart, Apple, Netflix en Amazon, en talloze andere destructieve, negatieve bedrijven. Het kijkersaantal van veel netwerkprogramma’s daalde tot bijna nul. Het gebruik van Facebook en andere social media platforms daalde tot bijna nul. Miljarden mensen stopten met het betalen van belastingen, en stopten met het gebruik van banken. Overheden werden uitgehongerd van financiën. Individuen werden rijk, omdat nieuwe inkomstenstromen opkwamen, volledig losgekoppeld van het fiat geldsysteem. Veel mensen begonnen hun eigen voedsel te verbouwen, en vormden kleine gemeenschapsregeringen, vaak niet meer dan een paar honderd mensen groot.

In de positieve tijdlijn vocht de mensheid als geheel niet tegen het systeem, ze stopten er gewoon volledig mee.

Elk individu begon een besluit te nemen om negatieve gewoonten en het bestaande negatieve systeem af te wijzen, en begon in plaats daarvan positievere keuzes te maken in zijn leven.

De machtsstructuur zag deze nieuwe, opkomende tijdlijn, dit positieve resultaat, en ze werden niet alleen ziek van angst, ze werden woedend, en zagen het als een bedreiging. Zij ondernamen stappen om het Looking Glass Project te stoppen, sommige betrokkenen werden vermoord of verdwenen, en anderen werden bedreigd. De gegevens werden gewist, verloren, of geclassificeerd op de hoogste niveaus. Degenen in de negatieve machtsstructuur wilden elke mogelijkheid uitsluiten dat er überhaupt een positieve tijdlijn zou kunnen worden bereikt.

Wat zij niet konden veranderen was het feit dat tientallen militaire functionarissen toegang hadden tot de kijkglas gegevens gedurende de jaren ’80 en ’90. Veel patriottische mensen, werkzaam in het leger en in inlichtingendiensten, hadden deze gegevens bekeken, en waren zich ervan bewust. Niet iedereen werd ontslagen, bedreigd of vermoord. Enkelen van ons overleefden de harde aanpak, en stapten stilletjes uit het project, en communiceerden later in het geheim met elkaar, en besloten onze huidige groep te vormen.

Nu zijn we in het openbaar, en ze zullen onze informatie zien, en de gegevens toonden ons dat ze zullen proberen om ons te stoppen. De gegevens toonden ook aan, dat als genoeg mensen onmiddellijk actie ondernamen om deze video’s te delen, zij niet in staat zouden zijn het te stoppen, en de tijdlijntransformaties zouden doorgaan en een hogere en hogere graad van succes bereiken.

In de negatieve tijdlijn uitkomst, zonder enige tussenkomst van onze kant, vindt de 18 april gebeurtenis plaats, leidend tot de nucleaire oorlog, zoals beschreven in onze eerste video. De Verenigde Staten wordt vernietigd en nieuwe machtsstructuren ontstaan. Door dit alles heen verandert de uiteindelijke machtsbron, die zich in Europa bevindt, nooit. In feite krijgen de Europeanen die de leiding hebben over deze negatieve uitkomst van de tijdlijn en die de mensheid naar haar ondergang sturen, alleen maar meer macht.

Deze negatieve individuen, die gebruik maken van de macht van de media, verschillende legers en corrupte politici, zijn in staat om gemakkelijk een reeks destructieve gebeurtenissen te creëren die leiden tot het jaar 2030. Hun doel is massale vaccinatie. De eerste ronde van deze vaccinatie wordt tegen dit jaar als een matig succes beschouwd, maar er zijn nog minstens twee rondes gepland voor toekomstige data. Deze massale vaccinatiecampagnes hebben één hoofddoel, en dat is het menselijk DNA voor te bereiden en te veranderen voor de kosmische gebeurtenis, zodat deze gebeurtenis massale vernietiging, dood, DNA-veranderingen en geestelijke veranderingen veroorzaakt, die niet kunnen worden teruggedraaid.

De negatieve uitkomst toonde ook aan dat velen van hen die ongevaccineerd bleven, uiteindelijk niet tot het jaar 2030 zouden overleven. De katalysator was de nucleaire oorlog, die zo verwoestend was dat velen overgeleverd waren aan de genade van overheidssteun. Vanaf dat moment onderwierpen de tegenstanders van de inentingen zich eraan, of werden ze met de hongerdood of ballingschap bedreigd.

De negatieve uitkomst presenteert een scenario waarin geen enkel individu kan vechten of verslaan wat komen gaat. Zelfs degenen die in het bos, in de wouden of van het land probeerden te leven, zouden het doelwit worden van militaire drones. Er is bijna geen ontsnappen aan.

Tegen 2030, wanneer de kosmische gebeurtenis plaatsvindt, worden miljarden onmiddellijk gedood. Een kleine, overlevende populatie van Europese machthebbers ontvangt een bepaald type vaccin, dat hun DNA versterkt, in plaats van het te vernietigen. De machtsstructuur zorgt ervoor dat alleen zij dit type vaccin krijgen, dat is ontworpen om de positieve effecten van de kosmische gebeurtenis alleen voor henzelf te benutten, terwijl de andere vaccins zijn ontworpen om de eigenschappen van de kosmische gebeurtenis te gebruiken om alle anderen volledig uit te roeien.

Dit leidt tot een kleine populatie die op Aarde overblijft, namelijk diegenen die het speciaal ontworpen vaccin hebben ontvangen, namelijk diegenen in de machtsstructuur, een kleine groep van ongeveer 1 miljoen in totaal.

Degenen onder de derde en tweede wereldburgers ontvangen een speciaal soort vaccin dat in wisselwerking staat met de kosmische gebeurtenis om hun trillingsenergie te verlagen en hen in een slavenachtig ras te veranderen. Zij worden niet gedood, en ongeveer 500 miljoen van hen overleven, om de elite machtsstructuur te dienen.

Alle anderen, die de massavaccinaties hebben gekregen, worden onmiddellijk gedood door de kosmische ontploffing die de Aarde omhult, en hun extradimensionale trillingsstaat wordt veranderd, waardoor een negatieve lijkwade ontstaat die zij zullen meedragen naar het hiernamaals. Eenmaal daar zullen negatieve energieën hen naar een lager astraal rijk leiden, waar zij geknecht zullen blijven, mogelijk voor miljoenen jaren. Waarnemers van de gegevens zeiden dat dit rijk op de “hel” leek.

Het speciaal ontworpen vaccin, dat alleen de machtsstructuur zal gebruiken, versterkt de positieve effecten van de kosmische gebeurtenis. Het leidt tot een soort DNA-upgrade, waardoor deze individuen nu duizenden jaren kunnen leven, en voor altijd een jeugdig uiterlijk kunnen behouden. Ze krijgen paranormale gaven en telekinetische krachten. Dit zou hoe dan ook gebeuren bij iedereen die niet is ingeënt, maar de machtsstructuur besluit een “verbeteringsvaccin” te maken dat deze positieve effecten versterkt.

Uiteindelijk blijven er een paar ongevaccineerden over, die ondergronds of in afgelegen gebieden leven. Wanneer de kosmische gebeurtenis plaatsvindt, treden ook bij hen de positieve veranderingen op. Deze veranderingen zijn niet zo uitgesproken als bij de elites die het verbeter-vaccin hebben ontvangen. Dit leidt tot een kleine oorlog, een soort van. De ongevaccineerden, met hun nieuwe kracht en macht, proberen de bestaande machtsstructuur te bestrijden, maar zij worden snel verslagen. Het vaccin dat positieve verbetering veroorzaakt, betekent dat de ongeveer 1 miljoen mensen die het hebben gekregen te machtig zijn om te worden verslagen, zelfs door de niet-gevaccineerden die de voordelen van de kosmische gebeurtenis hebben ontvangen.

De tijdlijn laat zien dat er medio 2030 nog een paar maanden strijd is, maar in september zijn alle niet-gevaccineerden en kosmisch versterkten verslagen door de machtsstructuur. Dit is een van de redenen waarom de machtsstructuur dit extra vaccin voor zichzelf ontwikkelt, omdat zij konden zien dat sommige ongevaccineerden nog in leven zouden blijven, en toch de voordelen van de kosmische gebeurtenis zouden ontvangen.

De visioenen van deze eindstrijd veroorzaakten bij sommigen in het leger tranen, en bij anderen braakneigingen. De gebeurtenissen waren zo emotioneel en moeilijk waar te nemen, dat het sommigen van ons tot op de dag van vandaag achtervolgt en motiveert om de negatieve afloop te voorkomen.

Er zijn geen gegevens van na 2030, maar uit de gebeurtenissen van de negatieve tijdlijn blijkt dat eind 2030 al het bovenstaande zich heeft voorgedaan. Het is onbekend waarom het kijkglas niets liet zien na eind 2030.

De positieve gebeurtenis is bijna een tegengestelde uitkomst. De vaccinaties worden grotendeels voorkomen, en nieuwe kuren worden gecreëerd om degenen te redden die al gevaccineerd waren. Degenen die zuiver van bloed zijn gaan naar buiten tijdens de kosmische gebeurtenis, en ontvangen kosmische deeltjes die hun DNA en extradimensionale trillingssignatuur opwaarderen. Binnen enkele weken krijgen zij een jeugdig uiterlijk, paranormale vermogens en betoverde fysieke en cognitieve functies. Dit gebeurt met miljarden mensen.

De machtsstructuur is op dit punt zo verzwakt dat zij niet in staat is het onderzoek naar hun vaccin-enhancement shot te voltooien. Zij ontvangen ook deze kosmische upgrade, maar door hun bestaande negatieve energieën wordt het niet zo goed opgenomen. Alleen met het vaccin-enhancement shot hadden zij enige kans om de volledige voordelen te ontvangen. De kijkglasgegevens lieten hen dit ook zien, dus werkten zij hard aan het vaccin-enhancement shot, zodat zij niet alleen de voordelen van de kosmische gebeurtenis konden ontvangen, maar deze voordelen ook konden opwaarderen, alleen voor henzelf. Op de positieve tijdlijn hebben zij niet genoeg geld of macht om dit onderzoek te voltooien. De kosmische gebeurtenis levert hun slechts kleine voordelen op, en zij blijven grotendeels dakloos achter, om op straat te bedelen. De mensheid neemt geen wraak op hen, maar in plaats daarvan heeft de mensheid medelijden met hen, en er zijn groepen die hen wat voedsel en onderdak bieden.

Zoals we kunnen zien, staan we voor twee uitkomsten, en grote uitdagingen. Wij hopen dat deze video u enig inzicht verschaft. Het is slechts een klein stukje van de gegevens die we in de toekomst zullen delen.

Als je een van de video’s aanklikt vind je eronder een beschrijving met deze links, alsmede een link naar een website waar het transcript van de video (in het Engels) te vinden is; je hebt daarvoor een wachtwoord nodig wat ook bij de link is aangegeven.

*) Ik ben het begrip “looking glass” (kijkglas) voor het eerst tegengekomen in de berichten van Corey Goode. Het is een soort glazen scherm waarop beelden te zien zijn van gebeurtenissen in zowel verleden, heden als toekomst. Deze schermen worden bijvoorbeeld veel gebruikt in de geheime ruimteprogramma’s. Op eventnl vind je ook dit artikel over een ontdekking in 2003 in de Bucegi Mountains in Roemenië, waar in een verborgen zaal in de bergen tafels zijn gevonden met daarin schermen die ook dit soort functionaliteit hebben. Alleen dateerden deze van een heel ver verleden. In de beschrijving staat o.a.: “Als een van de tafels werd benaderd werd een holografische projectie geactiveerd die aspecten liet zien van een specifiek wetenschappelijk veld. De driedimensionale beelden zijn perfect en heel groot, met een hoogte van bijna 2,5 meter. De projecties gingen uit zichzelf, maar tegelijkertijd zijn zij interactief en afhankelijk van degenen die bij de tafels hun oppervlakte aanraakten.” Dit artikel over de ontdekking in de Bucegi Mountains is zeer de moeite waard om te lezen.

Vertaald door Veronica

Hier is de link naar het bericht met de introductie van de Guardians of the Looking Glass, de links naar de Nederlandse vertalingen van de 3 video’s die tot 9 april 2022 zijn gepubliceerd, en een samenvatting van deze 3 video’s.

 

Reacties zijn gesloten.

 
%d bloggers liken dit: