RSS

Spirituele Initiatie – Mijlstenen naar Verlichting, William Meader

De reis naar verlichting is er een die wordt geregeerd door initiatie. Dit is een feit dat vaak over het hoofd wordt gezien door degenen die verlangen naar spirituele groei. In de esoterische traditie is de studie van spirituele initiatie een hoeksteen van onderzoek. Om het te begrijpen is het inzien van de vereisten voor het lopen van het pad met groter inzicht en verzekering. Vaak houden mensen het beeld dat verlichting een staat is van bewustzijn die spirituele perfectie suggereert, en vrijheid van verder incarnatie leven. Vanuit een perspectief is dit waar. Verlichting kan worden gezien als een finale vervulling. Helaas, als wij ons strikt aan deze definitie houden, is er de neiging om te vergeten dat spirituele evolutie geleidelijk is. Als zodanig is het valide om verlichting ook te zien als een stijgend proces.

Gedurende ontelbare levens leert de ziel progressief hoe zichzelf uit te drukken in de buitenwereld. Elke incarnatie ziet de ziel een hoeveelheid van toegevoegd effect winnen op dit gebied. En, met elke stap voorwaarts is de ziel in staat om meer van zijn inherente licht uit te stralen in de buitenwereld. Hierin is een ander begrip van verlichting gegeven. Voor wanneer bewustzijn uitbreidt, zo doet ook de capaciteit van het individu om het ziel licht uit te stralen. De straling van de ziel ‘verlicht’ of brengt licht in het leven. Het is daarom waar om te zeggen dat verlichting zowel toenemend is als het eind.

In dit artikel zullen wij de natuur van spirituele initiatie onderzoeken als een functie van verlichting. Discussie zal worden geboden over elk van de vijf initiaties, hun uitdagingen en implicaties. Alhoewel deze presentatie alleen een overzicht is, zal het hoe dan ook de lezer een diepere appreciatie geven van het spirituele pad, en de mijlstenen van verworvenheid die de weg aanduiden.

Om initiatie te begrijpen moeten wij eerst de natuur van de moeilijkheid van incarnatie van de ziel beschouwen. Wanneer het incarneert is het gewikkeld in drie lagen van substantie waar losjes aan wordt gerefereerd als de mentale, emotionele en fysieke lichamen. Deze lichamen zijn werkelijk vehikels die de ziel zoekt te gebruiken om in staat te zijn uit te wisselen met de buitenwereld. In totaal representeren zij de persoonlijkheid (lagere zelf). Maar, voor de meest van de lange incarnatiegeschiedenis van de ziel heeft de persoonlijkheid de bovenhand gehad in het vaststellen van zijn gedrag. Alle spiritueel gezinde mensen weten dit maar al te goed. Ook al voelen wij de ziel van binnen, de eisen van de lagere zelf zullen vaak de overhand nemen over zijn agenda. De reden hiervoor is dat de drie vehikels van de persoonlijkheid nog niet worden gemeesterd door de ziel.

Vanuit één perspectief kan worden gezegd dat de evolutie van de ziel is gebaseerd op zijn geleidelijk vermogen om deze vehikels te meesteren. Uiteindelijk zal de ziel zijn controle over de ongetemde lusten van het fysieke lichaam demonstreren. Dit is dan gevolgd door zijn demonstratie van autoriteit over de ongetemde passies van de emotionele natuur. Uiteindelijk moet de ziel de overhand winnen over de onafhankelijke tendensen van de mind zelf. Deze drie stappen representeren de voornaamste mijlstenen van ontwikkeling voor de ziel, en zijn de markers gerelateerd aan de eerste drie initiaties. Zij zijn de meest relevante transities voor de discipelen nu, in het bijzonder de eerste en tweede initiaties.

Wanneer wij spreken over initiatie moet de lezer vermijden eraan te denken als een fysieke gebeurtenis. Initiatie is niet iets dat wordt ervaren door de buiten persoonlijkheid. Het is eerder de ziel op zijn eigen niveau die is geïnitieerd. Elke initiatie indiceert dat de ziel dominantie heeft gewonnen over sommige aspecten van de lagere natuur. Het proces van het winnen van zulk een meesterschap is werkelijk de basis voor alle spirituele disciplines. Inherent met onze lagere natuur is een variëteit van verstoringen en onzuiverheden gevonden. Dit is waar wanneer wij de mentale, emotionele of fysieke lichamen beschouwen. Zulke vervuiling is het gevolg van het misbruik van deze vehikels gedurende ontelbare incarnaties.

Maar, wanneer iemand spiritueel zijn/haar leven gehoorzaamt, is purificatie van de persoonlijkheid het geleidelijke bijproduct van deze inspanning. Lang inspireert de ziel de persoonlijkheid om te werken naar het zichzelf schonen. Alleen wanneer deze instrumenten onbesmet zijn zal de ziel volledige meesterschap hebben over de persoonlijkheid. En, het zijn de spirituele disciplines geïmplementeerd in iemands leven die vooruitgang naar dit einde mogelijk maken. Zelfs is het proces van meesterschap extreem langzaam, heeft veel incarnaties van inspanning nodig. Dit is een belangrijk idee om in je hoofd te houden.

Er zijn velen die claimen dat de meeste (zo niet alle) van de initiaties kunnen worden genomen in een enkel leven. Alhoewel emotioneel aansprekend is dit idee extreem misleidend. Elk van de initiaties representeert een belangrijke verworvenheid in de lange geschiedenis van de reis van de ziel door vele incarnaties. Wanneer een individu door een initiatie gaat is zo’n gebeurtenis zeker bijzonder. Er is gezegd dat er geen spirituele snelkoppelingen in kosmos zijn. Dit idee is zeer waar aangezien zielevolutie veel innerlijk werk nodig heeft, en veel incarnaties om volledig meesterschap te verkrijgen. Hieronder is een korte discussie van elk van de vijf belangrijke initiaties.

Eerste initiatie – De Geboorte van Christus binnen het Hart

De eerste initiatie vindt plaats wanneer het licht van de ziel robuust wordt uitgedrukt door het hart chakra. De natuur van onzelfzuchtige liefde (Christus principe) is dan de omdraaiende kracht die iemands leven aanstuurt, evenals een wens om de mensheid omhoog te helpen. Daarbij komt dat deze initiatie indiceert dat de ziel relatief meesterschap heeft gewonnen over de lusten van het fysieke lichaam. Als zodanig hebben de hunkeringen van het lichaam niet langer controle over bewustzijn. Een nieuw en hoger begrip over seksualiteit begint ook het leven te regeren. Deze realisatie is gebaseerd op een begrip dat menselijke seksualiteit een buiten symbool is van de verticale intimiteit die bestaat tussen de ziel en de persoonlijkheid. In dit stadium van spirituele ontwikkeling is de ziel een herkend feit binnenin, en kan met relatief gemak worden benaderd. Deze initiatie markeert initiële toegang tot het vijfde koninkrijk in natuur, het Koninkrijk van Zielen.

Tweede initiatie – de Doop

Van de tweede initiatie wordt gezegd dat het die is die het meest moeilijk en pijnlijk is. In basis representeert het de triomf van de ziel over de emotionele natuur van de persoonlijkheid. Wanneer deze initiatie is genomen heeft het individu gedemonstreerd dat de zelf niet langer het slachtoffer is van de getijden van emotie en voelende staten. Meesterschap over emotie is niet hier om te worden geïnterpreteerd als onderdrukking. Het representeert eerder het vermogen van iemand om boven emotie uit te rijzen, terwijl deze het nog steeds eert. Dit is bereikt door het gebruik van de verlichte geest. Het is de geest, in zijn capaciteit om emotie te observeren, die het mogelijk maakt voor deze initiatie om plaats te vinden. Wanneer de geest op deze manier werkt kan het individu zich vrijmaken van de ‘slavernij van ideeën’ en van fanatieke reacties op waarheid. Als zodanig een gebalanceerd perspectief, en de uitdrukking van emotionele matiging zijn beide vereisten om deze initiatie te nemen. Het is daarom niet verrassend dat deze discipelen werkelijk verheffende en krachtige dienst verlenen aan de verbetering van de mensheid. Alhoewel alleen speculatie; een voorbeeld van een discipel van deze status is Marie Curie, de ontdekker van radium. In de esoterische leringen wordt ons geleerd dat het tussen de vijf en zeven incarnaties nodig heeft om te reizen van de eerste initiatie naar de tweede. Niet verrassend: de bulk van de spirituele gemeenschap van nu zijn eerste graad geïnitieerden die langzaam hun weg werken naar de tweede initiatie.

Derde initiatie – de Transfiguratie 

Met de derde initiatie is de persoonlijkheid volledige getransfigureerd door het licht van de ziel. Hiermee wordt bedoeld dat de gehele persoonlijkheid (lagere zelf) is gebaad in de straling van de spirit, en is nu een volledige en bereidwillige dienaar voor zichzelf. Het meest belangrijk is het feit dat de mind nu is geregeerd door de inwonende ziel. Niet langer waart de mind rond, of verschuift onintentioneel van het ene naar het andere ding. In plaats daarvan is de ziel de sturende agent van gedachte. Als zodanig geeft mentale illusie de weg als de ziel het mentale lichaam stuurt en domineert. In dit stadium is de Wet van Opoffering dominant in het leven. Dit representeert een bereidheid om alle persoonlijkheidswensen op te geven in support van goddelijke Wil als gevoeld door de ziel. Omdat deze initiatie de volledige fusie van ziel en persoonlijkheid indiceert heeft de ziel meesterschap over elk aspect van het lagere zelf. In de wereld van vandaag zijn er relatief weinig derde graad geïnitieerden, alhoewel hun oplichtende invloed diep is. De derde graad geïnitieerde wordt gezegd een ‘wereld discipel’ te zijn. Impliciet in deze titel is de notie dat zijn/haar invloed op de wereld wereldwijde vertakkingen zal hebben. Een waarschijnlijk voorbeeld van een derde graad geïnitieerde is Abraham Lincoln of Ludwig van Beethoven.

Vierde initiatie – de Zelfverloochening

Deze initiatie is bij verre de meest moeilijke. Toch indiceert het ook een transitie in rijken van onbeschrijflijk geluk wanneer de uitdagingen zijn overwonnen. Deze moeilijkheid stamt van het feit dat het de ziel zelf is die moet worden getranscendeerd. Wanneer dit plaatsvindt is de discipel in staat om volledig een aspect van hem/haar te zien die achter de ziel ligt. Het is de hoogste zelf die is gezien, de Monad. Dit is een zeer moeilijke taak aangezien het vraagt dat hij/zij alles verwerpt dat was gedacht de oneindige zelf binnenin te zijn. In het kort, het is een verloochening van de ziel zelf die hier noodzakelijk is. In de esoterische traditie is de ziel begrepen als een intermediair tussen de Monad (pure spirit) en de persoonlijkheid. De vierde initiatie is het stadium wanneer deze intermediair niet langer nodig is, en moet worden opgegeven om zo doorgaande opstijging mogelijk te maken. Zulk een afstand doen is zeer pijnlijk, aangezien de ziel het sturende licht is geweest in vele incarnaties, en was geloofd de oneindige zelf te zijn. Maar, bij deze initiatie is de discipel geconfronteerd met de sterke realisatie dat zielbewustzijn niet het eind is, maar alleen een middel naar het eind. Er zou ook moeten worden opgemerkt dat een vierde graad geïnitieerde er een is die is bevrijd van alle eerder gegenereerde karma, en dat de noodzaak voor verdere incarnatie niet langer opgelegd is. Deze initiatie is het best gezien in het leven van Jezus, en is soms de kruisiging initiatie genoemd.

Vijfde initiatie – de Openbaring

Op veel manieren wordt dit gezien als de volmaakte initiatie, relatief gesproken. Wanneer genomen wordt de geïnitieerde een meester van Wijsheid of Lord van Compassie. Dit stadium representeert perfectie en bevrijding. In waarheid is het een verfijning van de transformatie die plaatsvond met de vierde initiatie. Hier wordt de meester een meesterstuk, om het zo te zeggen. Daar komt bij dat op het moment van initiatie hij/zij wordt beloond met een diepe openbaring. Deze openbaring relateert aan de verschillende spirituele paden die nu open zijn voor hem/haar. Zij geven de mogelijke richtingen aan voor doorgaande spirituele ontwikkeling. In de oude literatuur wordt gezegd dat er zeven van deze paden zijn, soms genoemd de Hogere Weg van Evolutie. Maar één daarvan betreft doorgaande dienstverlening op onze globe, het pad van Aarde Service. Daar komt bij dat de keuze van welk pad te volgen nog niet is gegeven aan de meester, omdat dit niet eerder gebeurt dan met de zesde initiatie. Hoe dan ook, dit begrip, gekoppeld met het gevoel van iemand van innerlijke bestemming, verzekert dat uiteindelijk het juiste pad zal worden gekozen. Speculatief gesproken, een voorbeeld van zulk een persoon is Sri Krishna.

Van deze korte beschrijvingen kan worden gezien dat initiatie een belangrijk aspect is van spirituele evolutie. Elke initiatie markeert een moment van triomf, in dat het indiceert dat de ziel een grotere controle heeft bereikt over een aspect van de persoonlijkheid waardoor het probeert om zichzelf uit te drukken. Dit is vooral waar wanneer wij de eerste drie initiaties beschouwen, aangezien zij meer rechtstreeks zijn gerelateerd aan de interacties van ziel en persoonlijkheid. Initiatie is een werkelijk punt van prestatie, maar het is ook indicatief voor een nieuw begin. Met de uitbreiding van wijsheid dat het toekent, verbreedt initiatie ook iemands capaciteit om te dienen. Hiermee wordt bedoeld dat de Rite van Initiatie altijd wordt begeleid door een nieuw en verhoogd gevoel van verantwoordelijkheid. Voorwaar, initiatie opent iemand voor een uitbreiding van binnen, en de reflectie van deze verhoogde staat van bewustzijn verbreedt de service aan anderen. Zo is de natuur van initiatie een kracht van geestverheffing in de wereld.

© 2000  William Meader

Biographical Information: William Meader is een auteur, leraar en counselor. Veel van zijn werk is gefocust op de onderwerpen van Spirituele Creativiteit, de Evolutie van Bewustzijn en de Kunst van Meditatie. Hij geeft les in de US, Canada, Europa, Australie en Nieuw Zeeland. Hij verblijft in Oregon, en er kan contact met hem worden opgenomen via zijn website.

https://meader.org/articles/spiritual-initiation-milestones-to-enlightenment/

Vertaald door Veronica

 

Reacties zijn gesloten.

 
%d bloggers liken dit: