RSS

Tagarchief: soeverein

Soeverein of corporatie? Wat is de mens? december 2020

Het verhaal hieronder is een verzameling uit verschillende teksten, video’s, etc. Het gaat over de manier waarop overheden de levende mens beschouwen en behandelen. Een systeem waarbij je al jouw rechten kwijt bent als jij je niet soeverein verklaart.

Zie de eenvoudige uitleg hieronder. Dit is slechts een uitgangspunt Bedenk dat iedereen beter zijn eigen onderzoek kan doen; iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn leven, voor de informatie die hij tot zich neemt, en wat hij ermee doet. Ga bij alles wat je doet uit van jouw innerlijke leiding. Veronica

Gisteren gehoorzaamden wij koningen, en wij bogen onze nekken voor keizers. Maar nu knielen wij alleen voor waarheid, volgen alleen schoonheid, en gehoorzamen alleen liefde. Kahlil Gibran

Het leven op Aarde

Het principe is dat de Aarde in gemeenschappelijk beheer is, en ieder heeft recht op een stukje grond en een woning. En er zijn Mensenrechten die gerespecteerd moeten worden.

“Aan alle mensen zijn universele rechten gegeven en niemand staat tussen hen en de Schepper. Niets staat boven deze wet.”

Overheden die hier niet aan voldoen zijn onrechtmatig bezig en kunnen worden afgezet. De mens heeft de macht, de vrije wil, en de eigen verantwoordelijkheid voor zijn leven. De mens moet altijd de mogelijkheid hebben om vrijwillig in te stemmen op geïnformeerde basis, of om te stellen dat hij niet instemt, “I do not consent”. In het hiernavolgende wordt duidelijk waarom deze uitdrukking zo belangrijk is.

Vroeger zorgden mensen voor elkaar, totdat het werd “de overheid zorgt voor ons”. De mensen waren zelfvoorzienend maar werden gedwongen zich in het systeem te voegen (watervoorziening, e.d.)

Wanneer je meegaat in het idee “de overheid zorgt voor mij” heb je jouw macht uit handen gegeven.

Larken Rose schreef een boek over het meest gevaarlijke (bij)geloof wat de mensheid momenteel in haar greep houdt en waar de afgelopen 100 jaar meer dan 262 miljoen doden aan zijn toe te schrijven. Het geloof in externe autoriteit – het idee dat het individu ooit een verplichting heeft om zijn eigen oordeel en besluitvormingsproces te negeren ten gunste van het gehoorzamen van een ander. Het boek is als pdf gratis te downloaden en te lezen:
Het meest gevaarlijke bijgeloof door Larken Rose. (Nederlands)
The Most Dangerous Superstition by Larken Rose. (Engels) – Van de Website mensenrechten.org

Wereldwijde opzet overheden en wetten

De Staat der Nederlanden is een bedrijf, ingeschreven bij Dun & Bradstreet in de staat Columbia, Washington DC. En uiteindelijk valt het onder het Vaticaan. (In feite is het in 2 delen ingeschreven: 1 onder Mark Rutte en 1 onder Willem Alexander.) Het zijn ingeschreven als een bedrijf geldt voor het overgrote deel van de landen in de wereld.

Waarom het Vaticaan? Bulla Unam Sanctam door Paus Bonifatius VIII van 18 november 1302 (en alle opeenvolgende CQV-TRUSTS ervan): “Porro subesse Romano Pontifici omni humanae creaturae declaramus, dicimus, definimus et pronunciamus omnio esse de necessitate salutis”. “We verklaren, zeggen, definiëren en kondigen aan dat het absoluut noodzakelijk is dat elk menselijk wezen voor zijn eigen heil en redding onderworpen is aan de Romeinse bisschop.” Zelf-legitimatie door de paus van een absolute claim om de aarde en alle levende wezens te controleren, te beheersen en te onderdrukken.  (*) zie bij bronnen

Bulla Romanus Pontifex van paus Nicolaas V van 8 januari 1455 en alle opeenvolgende CQV-TRUSTS ervan: De Romeinse kerk vordert in zelflegitimatie alle aanspraken op de aarde en verklaart alles wat erop staat als haar eigendom. Deze Bulla … “geldt voor altijd en met volledige rechtskracht. Verzet hiertegen, bewust of onbewust, is nietig en nutteloos.” “…” geen mens is toegestaan deze pauselijke bul tegen te werpen en/of te bestrijden. (*) zie bij bronnen

Met de Bulla Aeterni Regis van paus Sixtus IV van 21 juni 1481 en ook de ‘oproepingsbul’ van paus Paul III (evenals alle daaropvolgende CQV-TRUSTS vanaf 1537), hebben de pausen onze ziel van ons gestolen. (*) zie bij bronnen

Alles valt onder de slavernij van de ‘CROWN CORPORATION’ (VATICAAN, CITY OF LONDON, WASHINGTON DC)

Wanneer je bent geboren zijn jouw ouders verplicht om jouw geboorte aan te geven op het gemeentehuis. Op dat moment wordt een geboortebewijs vervaardigd waarvan jouw ouders een kopie krijgen, maar tegelijkertijd wordt ergens anders jouw naam opgeslagen in HOOFDLETTERS. In correspondentie van de overheid aan jou gericht wordt jouw naam ook altijd in hoofdletters geschreven.

Black's Law Dictionary stelt in volume 6, pagina 264, herziene 4e editie (revised 4th Edition) uit 1968: ‘Het hoofdlettergebruik van de letters van iemands natuurlijke naam eindigt met een vermindering of verlies van wettelijke status of burgerschap, waardoor men zelfs tot slaaf of een deel van de inventaris wordt. De methode waarmee de staat een natuurlijk persoon ertoe aanzet zich ‘vrijwillig’ aan de slavernij toe te vertrouwen, bestaat uit de vorming van een juridische fictie (met andere woorden: alle letters als HOOFDLETTERS).

Hoofdletters hebben een functie om iemands status aan te duiden. Hier een overzichtje:

 • john doe - mens met alle rechten van de Schepper
 • john Doe - natuurlijke persoon met alle rechten van de Magna Charta
 • John DOE - kunstmatige persoon: heeft nog steeds verschillende rechten
 • JOHN DOE - bedrijfspersoon met de rechten zoals bepaald door de admiraal van de corporatie (Maritiem recht)
 • DOE, JOHN - oorlogsnaam: geen rechten en volledig slaaf van de admiraal
 • (*) zie bij bronnen

Wat zegt dit? Je bent geregistreerd als een corporatie, als handelswaar, niet als een levend mens. En er wordt een trust voor je gevormd met daarin jouw ‘waarde’, jouw handelswaarde, “Cestui Que Vie Geboorte Trust”, onder de Cestui Que Vie Act 1666, in Londen (City of London) opgesteld in 1666. Cestui Que Vie staat voor “Hij die leeft”.

(N.B. lees voor een gedetailleerde beschrijving Hoofdstuk 4 uit het boek ‘Hintergrundwissen’; zie onder ‘bronnen’ de link naar de Nederlandstalige PDF)

Deze corporatie valt onder maritiem recht, zeerecht. En je wordt gezien als op zee verloren cargo: “de maritieme ‘dood en verloren op zee’ – presumptie”). Kinderen tot 7 jaar worden nog als levend gezien, vanaf 7 jaar zijn ze ‘dood en verloren op zee’. En dan vervalt hun waarde aan de staat.

Wanneer je bijvoorbeeld een hypotheek aanvraagt komt het ‘geld’ (het zijn alleen een paar cijfers in een computer) uit jouw eigen trust en uiteindelijk betaal je dus rente over jouw eigen ‘geld’.

Wat betekent het Juridisch gezien? Alles valt in de eerste plaats onder Natuurlijk recht. Dat zijn de basisprincipes van het leven; je zult niet doden, stelen, liegen, etc.

Natuurrecht kan worden gedefinieerd als een lichaam van universele, niet door de mens gemaakte, bindende en onveranderlijke wetten die de consequenties van gedrag beheersen. … In tegenstelling tot door mensen gemaakte of religieuze wetten, zijn natuurlijke, dat wil zeggen: universele wetten ALTIJD van toepassing, of je erin gelooft of niet. - Link naar de website

Daaronder komt ‘Common Law’, Gewoonterecht, In Amerika wordt dit Constitutional Law genoemd. Simpel gezien is dit gebaseerd op Natuurlijk Recht met door de mens gemaakte aanpassingen; de in de Grondwet vastgelegde gedragsregels. Als levend mens val je onder dit Gewoonterecht. Door jou te registreren als een corporatie wordt dit in feite van je afgenomen. Een corporatie valt onder een ‘lager’ recht.

N.B. In Amerika is de ramp van 11 september 2001 misbruikt om de mensen te laten instemmen met de Patriot Act (“War on Terror”), waarmee ze een deel van hun in de Constitutie (Grondwet) vastgelegde rechten, in 1776 vastgesteld door de ‘Founding Fathers’, hebben weggegeven.

In de Grondwet staan de basisrechten/grondrechten van alle Nederlanders. De eerste grondwet dateert uit 1798 en is gemaakt voor alle leden van de toenmalige Bataafse republiek. De laatste grote hervorming van de Nederlandse grondwet vond plaats in 1983, de grondwet is het boek waar de rechten van alle Nederlanders in staan. Het is een versie en verzameling van regels waarbij wordt gedacht dat mensen die zich aan die regels houden de mooiste maatschappij met elkaar kunnen maken. Iedere Nederlander heeft dan ook het recht zich te beroepen op deze afgesproken gezamenlijke regels. Link naar de website

De overheid bevindt zich lager dan Gewoonterecht, valt onder de Grondwet. De overheid is niet soeverein en heeft niet het recht om de Grondwet te veranderen. Op overheidsniveau gaat het om ‘Statutory law’, Statutair Recht. Alleen vanaf dit niveau kan de overheid regels opstellen, veranderen en intrekken. Het Maritiem Recht, Zeerecht, valt hieronder.

Resumerend:

 1. Natuurrecht – Universele Wetten
 2. Common Law – Grondwet/ Constitutie; voor alle levende mensen
 3. Statutory Law – Statutair Recht; vanaf dit niveau kan overheid regels opstellen

Dus: omdat jij bent geregistreerd als een corporatie, val jij onder maritiem recht en zo heeft de overheid zeggenschap over jou genomen. Als jij als levend mens wordt gezien heeft de overheid geen zeggenschap over jou want je valt onder Common Law, hetgeen boven de overheid staat.

Met andere woorden: alles wat door de overheid is gecreëerd in de vorm van rechtbanken, politiediensten, en andere instanties, valt onder de overheid, dus statutair recht. Deze diensten moeten jou aanspreken/ aanschrijven met jouw ‘corporatie’ naam want anders hebben zij geen zeggenschap over jou. Ze zien je niet als een levend wezen.

Voor het begrip maritiem recht, zeerecht, hebben ze wat andere woorden bedacht om het minder opvallend te maken. Zoals Civil Law, Commercial Law. Of het UCC handelsrecht (Universal Commercial Code, valt onder het Vaticaan) = zeerecht.

Tegenwoordig is een advocaat een beëdigd officier van de rechtbank en vanwege zijn eigen erkenning als deze officier is het zijn plicht om de wil van de staat aan de burger op te leggen.

Het systeem weigert mensen en dieren te erkennen; we zijn alleen pakketjes.

Er is wat veranderd

Ontbinding van Romeinse recht: de Romanus Pontifex werd officieel ontbonden op 21 juni 2011, op de Mandamus-ritus en de Probatum-ritus; openbaar toegangsnummer 983210-331235-01004.

Hiermee is alle jurisprudentie van het Romeinse rijk op Aarde ongeldig geworden. Alle Cestui Que Vie trusts zijn sinds 15 augustus 2011 opgelost via de riten van Probatum Regnum en Mandamus. (Openbare vermelding van geregistreerd documentnummer 983210-341748-240014)

Dit omvat de ontbinding van de trusts en kerkelijke instellingen bekend als Aeterni Regis – Eeuwige Kroon of ‘de Kroon’ samen met al zijn afgeleiden. De beëindiging van alle geboortecertificaten, overlijdenscertificaten, schikkingscertificaten, obligaties en claims. Dit inclusief de autoriteiten van de ‘Bank for International Settlements’ (BIS = Centrale Bank van de Centrale Banken).

(… de ontbinding van de trusts en kerkelijke instellingen bekend als Aeterni Regis – Eeuwige Kroon of ‘de Kroon’ en alle afgeleide derivaten daarvan en beëindiging van alle overeenkomstcertificaten, geboorteakten, overlijdensakten, obligaties en vorderingen inclusief beëindiging van het gezag van de Bank voor Internationale Betalingen. Aldoende een einde makend aan het systeem van schuldslavernij op deze wereld. En volledige boekhouding, erkenning en overgave van alle claims worden binnen 42 dagen door de trustees en bestuurders …) (*) zie bij bronnen

Motu Proprio van 11 juli 2013: Op 11 juli 2013 publiceerde paus Franciscus een Motu Proprio, het hoogste juridische rechtsinstrument ter wereld vanuit zijn eigen beweegreden ingaande op 1 september 2013 en daaruit voortvloeiend is de immuniteit van alle rechters, officieren van justitie, advocaten en ‘regeringsfunctionarissen’ opgeheven. Door deze Motu Proprio kunnen rechters, advocaten, bankiers, wetgevers, wetshandhavers en alle ambtenaren en personeelsleden nu persoonlijk aansprakelijk gesteld worden (met mogelijk de inbeslagname van hun huizen, auto’s, geld en onroerend goed) voor vrijheidsberoving, bedrog, belediging/pesterijen, etc. en de omzetting/transformatie van de trustfondsen van de echte begunstigden. (*) zie bij bronnen

“All employees of corporations, all of which are established under the Roman Curia, are no longer immune. Therefore, ALL employees of BAR courts, governments, law enforcement, banks, collection agents, SARS, SARB, etc., as of September 1st, 2013, are and will be held accountable for crimes against humanity when the will and wish of we, the people is vexatiously dismissed, which includes failure to uphold the law of the land when requested to do so;” Link naar pdf bestand

En “The following, in it’s entirety, is a copyrighted transcript of the Vatican Information Service.” Vatican News (July 11, 2013)

Overheidsinstanties zijn hierdoor geprivatiseerd. Daardoor kunnen B&W van gemeentes aansprakelijk worden gesteld. Geprivatiseerde overheid valt nu onder privaatrecht.

Daarom werd het GBA (gemeentelijke basisadministratie) vanaf 2013 BRP (bureau registratie personen).

Alle gemeenten noemden zich daarna in het bedrijvenregister BV’s (de Registratie in Colombia, Washington DC).

We hebben tot voor kort niet geweten wat er aan de hand was en daardoor konden ze met ons doen wat ze wilden. Zuiver juridisch gezien is alles dus … van de baan! Hadden we ons dan al die moeite kunnen besparen? Nee, ik denk van niet. Ook al is het systeem helemaal omvergereden, we blijven zitten met onze medemensen die daar niets van afweten. Omdat de ‘upper ten’ er goed van leefde, zal die de status quo niet zonder slag of stoot opgeven, maar uiteindelijk zullen ze de realiteit onder ogen moeten zien. Wij zijn degenen die het geldende recht met enige nadruk moeten promoten, tot de laatste douanier in zijn vervallen tolhuisje als een modern Repelsteeltje wakker wordt uit zijn Doornroosjes-coma. Pag. 195   (*) zie bij bronnen

Er gaat nog meer veranderen

N.E.S.A.R.A., staat voor National Economic Security and Reformation Act. Deze handelt over de Verenigde Staten van Amerika. Er is ook een G.E.S.A.R.A. wat precies hetzelfde inhoudt, alleen is ‘National’ ‘Global’ geworden, dus wereldwijd.

Over de oorsprong van NESARA bestaan verschillende verhalen. Een daarvan gaat terug naar JFK en dat dit een reden zou zijn dat hij is vermoord. Wel staat vast dat uiteindelijk president Clinton is gedwongen om dit document te ondertekenen. Het verhaal gaat verder dat het zou worden geïntroduceerd op 11 september 2001, en we weten allemaal wat er toen gebeurde…..

En sinds die tijd wordt hals rijkend uitgekeken naar het juiste moment om dit te introduceren. Het moge duidelijk zijn dat dit pas mogelijk is als de ‘deep state’ die achter de schermen aan de touwtjes trekt is uitgeschakeld, want anders zouden zij dit systeem kunnen kapen en ons weer verder in hun klauwen houden. Wereldwijd zouden al heel veel landen zich achter de invoering van GESARA hebben verklaard.  

Kort samengevat, de veranderingen na introductie van GESARA:

 • het financiële stelsel zal zijn geherstructureerd, de banken zijn hun macht kwijt, geen mogelijkheid voor manipulaties
 • alle overheden worden vervangen,
 • beëindiging van het misbruik van geboortecertificaten,
 • (hypothecaire) schulden worden kwijtgescholden,
 • basisinkomen geïntroduceerd,
 • eenmalige uitkering aan ieder mens,
 • beëindiging van armoede en ieder mens heeft recht op een woning,
 • verandering van belastingstelsel,
 • vrijgave van vrije energie en onderdrukte technologieën,
 • een volledig nieuwe opzet van rechtbanken en advocatuur omdat deze mensen moeten worden omgeschoold naar common law ipv maritime law.

Met andere woorden: na invoering van GESARA zijn we vrije mensen, de welvaart zal gelijkelijk over alle mensen in de wereld zijn verdeeld, de wereld zal handelen naar constitutioneel recht, en we krijgen de beschikking over vrije energie en nieuwe technologie.

Onder dit laatste vallen bijvoorbeeld ‘medbeds’ = medische bedden. Deze zouden zo ver gaan dat het alle ziektes kan verwijderen en zelfs ‘verloren gegane’ ledematen of organen opnieuw kan opbouwen.

Op het internet vind je heel veel websites en informatie over dit alles.

Tips

Korpschef politie toen hij werd aangesproken over onrechtmatig gedrag door overheidsdienaren: “ik weet het maar we kunnen niets doen, we mogen niets doen. De mensen moeten zelf opstaan”.

In de taal zijn trucjes opgenomen. In de huidige taal gebruiken ze woorden om je erin te luizen waardoor je consent (instemt) zonder dat je je dat bewust bent. Of aan positieve woorden wordt een negatieve lading gegeven, betekenissen worden omgedraaid, enz. Er wordt vaak gebruik gemaakt van termen uit Latijns en Grieks om de betekenis te verhullen. De opsomming hieronder is niet uitputtend en dient slechts als voorbeeld; het is goed als wij allemaal goed nadenken over de woorden die wij gebruiken, of die tegen ons worden gebruikt.

 • Person (Engels) – per son – in het Latijns betekent dit maskerdrager. In regelgeving wordt gesproken over een ‘person’, persoon, niet over mens, man of vrouw. Personen zijn per definitie juridische ficties, stromannen, legale namen, etc. Niets reëels.
 • Burger = borger van handelswaar. Je moet dan ook claimen dat je een soeverein levend mens bent en geen burger.
 • Understand (Engels) – stand under – je staat onder. Als bijv. de rechter je vraagt “do you understand?”, dit altijd ontkennen, want als je ja zegt vertel je hem dat je onder hem staat.
 • Cursief is ‘cursed’ – vervloekt. Cursieve handtekening staat dan voor vervloekt; zet geen handtekening maar kleine bloklettertjes, dus geen hoofdletters, en zet er een dubbele punt voor want dit geeft aan dat het een feit is.
 • Aboriginal – tegengestelde van dat het de originals zijn.
 • Well (Engels) = bron, is positief. Negatief gemaakt door woorden als geweld en geweldig.
 • Spell (Engels) = behekst, toverspreuken. Wij hebben een woord als voorspelling….
 • Registratie – onder regie van de koning (regis is Latijns voor koning).
 • Belasting – belasten, lage energie.
 • Schuld is lage energie (in de katholieke kerk: “door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld”). Met al jouw handelingen word je in schuld getrokken.
 • Euro is schuldenbriefje.
 • Executie staat voor uitvoering maar ook voor executeren.
 • Live (Engels) – omgedraaid is het ‘evil’ (Engels) = slecht.
 • NWO – omgedraaid is het ‘own’ (Engels) = bezitten.
 • 90% van de Engelse taal betekent niets, of geen contract. Elk woord dat begint met een klinker gevolgd door twee medeklinkers, zoals office, attention, application, betekent letterlijk niets. Het zijn ontkenningen, net zoals woorden die beginnen met in, un, en, an. Elk woord dat eindigt met ing, ion, al, ty bijvoorbeeld, betekent ‘geen contract’. 
 • We kunnen zelf aan woorden een positieve lading geven; bijvoorbeeld door bij elk woord dat eindigt op ‘lijk’ daarvoor in de plaats ‘luck’ (geluk) te gebruiken.
 • We zouden een Court of ‘just ness’ moeten oprichten ipv van justice.
 • Het is belangrijk om terug te gaan naar Essentietaal – [David Wynn Miller]: nu – tijd – feit = lidwoord, bijvoeglijk naamwoord, zelfstandig naamwoord.

Ouders kunnen voor kinderen die nog geen 7 jaar zijn laten vastleggen dat ze levend mens zijn en dus niet ‘dood en verloren op zee’.

Nu alle door de voormalige r-overheden beheerde publieke domeinen weer terug zijn gegeven aan de Mensheid mogen de Mensen bezitnemen van die openbare gronden waar hun hart hen naar toe wijst. Ze hoeven slechts hun caravan hier neer te zetten en het terrein te omheinen en het is van hen. Als mensen zich op publieke gronden willen gaan vestigen, kunnen ze bij de cursussen via wellstandingmen.com leren hoe dit aan te pakken (website i.o.).

Wanneer je jezelf soeverein wilt verklaren is het belangrijk dat je eerst jouw eigen situatie analyseert (soms is het ‘voordeliger’ om in het systeem te blijven, dus je moet een bewuste afweging maken). Als je het wilt gaan doen moet je uit jouw eigen kracht beginnen en niet afhankelijk zijn van anderen. Alleen jij kunt over jouw situatie oordelen.

Het oude opgeheven systeem (energetisch: onze weerstand tegen verandering) probeert al die jaren de niet ingelichte mensen onwetend te houden door hen met geweld en ‘mindcontrol’ in de oude matrix van fictieve personen te dwingen. Nu wij echter als Levende Mensen wakker zijn geworden, kunnen we met de live-life-claim en een contract bij de hand onze eigen gratis Leefruimte terugvorderen. Het vraagt echter wel om de juiste afstemming met de Natuur en respectvolle verzorging om zo een stuk grond te gaan bewonen. Zoiets zou je ook samen met gelijkgestemden kunnen ondernemen.

Maak een statement, een live life claim, dat je een levend wezen bent.  Een Status correctie. Met pasfoto, duimafdruk, haar. In syntax grammar taal. Draag een ‘:Live life claim’ bij je. Zie hier een uitleg op youtube (Engels). Op de Nederlandse website i.o. wellstandingmen.com zal een voorbeeld in het Nederlands worden gezet.

Wanneer je jezelf soeverein verklaart gebruik je een naam die je voor jezelf hebt gekozen, dus vooral niet de naam zoals op het geboortecertificaat. Je stelt vast dat jij de levende mens ……. [de door jou gekozen naam] bent. Je kunt voor jouw naam : zetten want de dubbele punt geeft aan dat het een feit is. Je kunt tussen voornaam en achternaam vdf zetten wat staat voor ‘van de familie’.

Post waarop jouw naam in hoofdletters is geschreven kun je ongeopend retour sturen met de aantekening: “RETOUR, NIET BEDOELD VOOR DE LEVENDE MENS”. De post niet openen want daarmee geef je aan dat jij die persoon bent en door het te openen stem je in met het valse contract. Wel altijd terugsturen met genoemde tekst, want “wie zwijgt stemt toe”.

Als jou wordt gevraagd om een identificatie zeg je dat jij de levende mens ……. [de door jou gekozen naam] bent. Nooit jouw persoonsbewijs of paspoort laten zien, want daarmee geef je aan dat jij die persoon bent die daarop staat. (Als de rechter ons de identiteitskaart voor ‘identificatie’ vraagt, wil hij weten of we in dienst zijn van de staat en als handelspartner gezien kunnen worden. We tonen de ID-kaart en worden als handelspartner gezien.)

Wanneer een ‘handhaver’ jou zegt dat het de wet is, vertel ze dan dat zij moeten bewijzen dat het de wet is. Je kunt ze zeggen dat je geen vragen hoeft te beantwoorden, herhaal dat 3x, en vertel ze dat je geen contract met ze hebt.

Geen geld op rekening houden, alleen wat je daarop nodig hebt voor de rekeningen. Je kunt ervoor kiezen om je geld in Bitcoin te stoppen, of in fysiek zilver en goud. Bij een instorting van de euro heb je dan altijd zilver en goud om dingen te kunnen kopen. Betrouwbaar persoon om bij te kopen is Milo; gesprek van enkele maanden geleden met Sven Hulleman, nog een gesprek met Sven, nu van medio december 2020, en het youtubekanaal van Milo.

Nummer paspoort = bankrekeningnummer.

Persoonskaart bij gemeente met nummer erop, daarmee krijgt men geld van de Sociale Verzekeringsbank. Ze willen niet dat je dit nummer ziet. Maar het is in feite jouw eigen geld.

Leden koningshuis gebruiken alleen maar hun voornamen, maar niet de volledige naam. Vrije Energie: Frank Bonte is hier al z’n hele leven mee bezig en heeft een landelijk netwerk opgebouwd, hier de website

De groep Green Love Community is aan het uitwisselen hoe Zelfvoorzienend te Leven. Telegram groep: tg://join?invite=AN2oRlA079EmmAJuMvwwAQ

Zoek op Facebook naar: Sakshin vdf de Groot Hij vangt mishandelde en weggelopen paarden op en is daarna op het idee gekomen om met mensen retraites te doen met paardencoaching. Hij woont in de bergen in de Algarve Portugal.

Voorbeeld van een rechtbankzitting en de levende mens: Charlie Ward & Peter Wilson over common law

Charlie Ward heeft 7 jaar geleden iets met geld gedaan voor iemand in Nederland. De Spaanse rechtbank, i.s.m. de Nederlandse rechtbank, riep hem op. Toen Charlie opmerkte dat zijn naam in hoofdletters was geschreven, reageerde de rechter met “opdat wij het goed kunnen lezen”.

Charlie antwoordde: “De Spaanse rechtbank is een corporatie, de Nederlandse rechtbank is een corporatie, en door mijn naam in hoofdletters weer te geven behandelt u mij als een corporatie, niet als een levende ziel. Dit is de naam die u heeft geregistreerd op een stuk papier, maar ik ben dat niet langer. Ik ben nu dr. Charlie en ik val onder common law. Ik ben niet langer een corporatie.”

Hij werd door de Nederlandse rechtbank verzocht om als getuige op te treden, en op een vraag van de Nederlanders was zijn antwoord: “Ik heb mijn situatie zeer duidelijk uitgelegd. Uw rechtbank is een corporatie, de Spaanse rechtbank is een corporatie, en door mijn naam in hoofdletters te schrijven behandelt u mij als een corporatie en niet als een levende ziel. Ik ben geen corporatie, ik ben een levende ziel. Ik stem niet in. Dit is belangrijk omdat dit wordt opgenomen in de verslaglegging. Ik stem niet in (I do not consent), dus daarom maak ik dit statement.”

Hij werd vriendelijk bedankt voor zijn komst en toen hij wegging zei iemand van de Spaanse rechtbank tegen hem: “Je weet iets te veel, jongeman”. (M.a.w. je bent iets te goed op de hoogte!)

N.B. Op pag. 116 e.v. van het boek Hintergrundwissen (zie de link bij de ‘bronnen’ naar de Nederlandstalige pdf) staan enkele voorbeelden van soortgelijke conversaties in rechtbanken. Het onderstaande m.b.t. soevereiniteit komt ook uit dit boek (pag.160)

Soevereiniteit

Individuele soevereiniteit kan worden herleid tot een paar fundamentele principes, die we als volgt kunnen benoemen:

• Soevereine of vrije vrouwen en mannen zijn diegenen die niet door een eed gebonden zijn om iemand anders te dienen.

• Onderdanen (subjecten) zijn diegenen die een eed hebben afgelegd om iemand anders of een groep te dienen.

• Elke soeverein die de wetten van de Schepper volgt, heeft het recht om zijn eigen geschillen voor zijn eigen rechtbank op te lossen.

• Vrije mensen kunnen andere vrije mensen aanklagen, omdat ze dezelfde standing hebben, tenzij ze door een eed of contract gebonden zijn aan een buitenlandse rechtbank.

Een vrij mens kan al zijn zaken zonder inmenging van buitenaf zelf regelen en zo een zelfbepaald leven leiden.

BRONNEN

(*) bron Downloadbaar PDF-bestand Nederlandse vertaling van het boek Hintergrundwissen uit 2016, waarin het systeem wordt beschreven.

Videoreeks Hridaya Gertrude, op Dileila Theunisz Nederlands Official: 1e deel (sept.2020), 2e deel (okt.2020), 3e deel (dec.2020). Website wellstandingmen.com in oprichting.

One People Public Trust

Over publiekrecht en privaatrecht – Bond tegen overheidszaken

David Wynn Miller

Romley Stewart

Bronnen m.b.t. de naam: video 1, video 2, video 3

Cestui Que Vie Act 1666 – Hij die leeft. Opgericht in 1666 n.a.v. de grote brand in Londen in 1666. Deze brand was aangestoken, vele huizen verdwenen, en op het vrijgekomen stuk grond is de Bank of England, City of London opgericht. Doordat mensen hun woningen kwijt waren door deze gestichte brand moest er iets tegenover worden gesteld en zo kregen mensen onder deze act, onder voorwaarde dat als ze instemden/ tekenden, ze ermee instemden dat de overheid voor ze zou zorgen. Er stond echter in de kleine lettertjes dat ze dan ook moesten betalen, te denken aan belastingen. Link naar Cestui Que Vie Act 1666 pdf-bestand

Activeer de afwikkeling van de geboorte trust nalatenschap: hoge raad van de kinderen en geboortetrust: Erfgenamen van de individuele geboorte trust nalatenschap Cestui Que Vie en de geboortegeregistreerde Kinderen, afgekort: de Hoge Raad van de Kinderen (HRK). Volg deze link om de tekst van een document te bekijken “CQV LLC” (LLC betekent: Live Life Competence.)

 
4 reacties

Geplaatst door op 26 december 2020 in soeverein

 

Tags: , , , ,

Untwine 11-12-2015: Eindigen van het Contract Systeem

Dit is een heel belangrijk artikel en ik (Veronica) raad iedereen met klem aan om dit te lezen. Het beschrijft de manier waarop wij mensen zijn gemanipuleerd om contracten te tekenen waarmee wij onszelf hebben klemgezet in dit slavernijsysteem. Aan het eind van het artikel is een methode beschreven om voor eens en voor altijd deze contracten te annuleren en je positie als vrij en soeverein wezen van Licht terug te nemen.
Cobra heeft naar dit artikel verwezen in zijn bericht van 20 december 2015: zonnestelsel situatie update. Hier is de link naar het oorspronkelijke Engelstalige artikel en daaronder vind je de vertaling naar het Nederlands:

http://recreatingbalance1.blogspot.fr/2015/12/ending-contract-system.html

Eindigen van het Contract Systeem

Een van de belangrijke gereedschappen van het Aardse gevangenissysteem was om de mensen zo te manipuleren dat zij met hun vrije wil instemden met hun eigen slavernij. Dit kan makkelijk worden gezien met de massa media manipulaties; echter, er is hierin een diepere en belangrijker laag, namelijk alle contracten die door de mensen zijn ondertekend gedurende de vele duizenden jaren in het Aardse gevangenissysteem.

Als wij sterven is het niet zo dat wij automatisch opstijgen, met al onze issues magisch opgelost, samensmeltend met onze ziel/spirit, en wegkomen uit de Aardegevangenis.

Wat in plaats daarvan gebeurt is dat wij overgaan naar de dichtheid boven ons. Dichtheden zijn staten van materie; de meest dichte is vaste materie, dan gas, dan plasma, dan etherisch, dan astraal, etc, zoals je kunt zien in de grafiek hieronder:

Untwine 2015-12-11 1 Planes

In deze grafiek zie je 7 hoofdlagen, elk weer verdeeld in 7 sublagen. De fysieke wereld is alleen de 3 sublagen helemaal onderaan de grafiek: ‘dense (dicht), liquid (vloeibaar), en gaseous (gas)’. De stippellijn boven ‘gaseous’ is de plasma laag. De 4 sublagen boven plasma zijn de etherische laag. De 7 sublagen boven etherisch zijn de astrale laag.

Het is belangrijk om te begrijpen dat zelfs wanneer we zijn geïncarneerd in een fysiek lichaam, wij nog steeds plasma, etherische en astrale lichamen hebben (en ook in alle lagen daarboven), die zijn verbonden met ons fysieke lichaam. Er vindt altijd communicatie plaats tussen de lagen: als er iets gebeurt in de vloeibare laag kan dit de vaste laag beïnvloeden, en ditzelfde geldt voor plasma, etherisch, astraal, etc.

De veil (de Sluier; zie hier de beschrijving ervan), de elektromagnetische afscheiding rondom de planeet Aarde, bestaat tegelijkertijd op fysieke, plasma, etherische, astrale, en lagere mentale lagen. Het heeft het overgrote deel van de bevolking tegengehouden om in en buiten de Aarde te gaan. De ziel/spirit zelf is niet gevangen maar wel zijn incarnaties.

De stippellijn in het midden van de mentale laag laat het einde van de wereld zien gebaseerd op 3 dimensies: diepte, hoogte en lengte. Alle lagen daarboven zijn pure vloeibare Liefde en Licht waar geen disharmonie, geen duister, geen anomalie ooit kan bestaan, alleen pure Liefde en Licht.

Als we sterven is ons bewustzijn verwijderd van de fysieke wereld (‘dense, liquid and gaseous’) en gaat naar boven in de lagen, naar de etherische en de astrale. Wat dan gebeurt is afhankelijk van de keuzes, omstandigheden en bewustzijn van de mensen.

De film Nosso Lar is gebaseerd op een werkelijk verhaal zoals het is verteld aan het medium Chico Xavier, die in Brazilië beroemd was door zijn hulp aan mensen om te communiceren met hun overleden geliefden, en hen details gaf over hun privé levens waarvan hij niets kon weten als hij geen paragnost was. In deze film volgen wij het verhaal van een dokter die overlijdt en zichzelf vindt op de etherische en astrale lagen.

Nadat hij is overleden ontwaakt hij in een volledig donkere, desolate en afschuwelijke wereld, waar de mensen geen hulpmiddelen hebben en constant negatieve patronen herhalen.

Untwine 2015-12-11 nossolar1

Untwine 2015-12-11 nossolar2

Dit is de plasma en etherische laag, in de staat waarvan het meeste gedurende de gevangenis op Aarde is geweest.

Hij zoekt en vindt hier geen genade, totdat hij aan het eind van zijn koord is en bidt naar het goddelijke voor hulp. De hulp komt en hij wordt gered door mensen die zijn omringd door een aura van Licht.

Untwine 2015-12-11 nossolar3

Zij brengen hem naar een prachtige stad:

Untwine 2015-12-11 nossolar4

Untwine 2015-12-11 nossolar5

Cobra heeft over deze steden gesproken:

“Feitelijk, op de hogere astrale lagen zijn er gebieden van Licht waar mensen naar toe kunnen nadat zij zijn overleden, als zij een vibrationele frequentie hebben die hoog genoeg is. Zij hebben prachtige landschappen, prachtige gebouwen, prachtige omgevingen. Maar zij zijn nog steeds gebonden aan de quarantaine Aarde, en vroeger of later moeten zij teruggaan en reïncarneren, omdat de archons nog steeds controle over hen hebben.”

Wij zien dit controle systeem duidelijk in de film. De stad is omgeven door muren:

Untwine 2015-12-11 nossolar6

En mensen hebben niet de mogelijkheid om eruit te gaan, zijn worden sterk ontmoedigd om dit te doen, en als ze het toch doen komen ze gewond terug. De hele structuur en hiërarchie van deze stad is erop gericht om de mensen te laten reïncarneren, het is feitelijk de enige optie die hen wordt geboden. Er is nooit enige aanduiding van het gaan naar een andere planeet, of zelfs in de astrale laag blijven. De mensen die een andere optie proberen te vinden worden tot schande gemaakt en gezien als “niet spiritueel” omdat zij “zich niet overgeven aan het goddelijke plan”.

Opnieuw, Cobra heeft deze situatie beschreven:

“Het is ook zo dat de gidsen van de Lichtkrachten worden gemanipuleerd door de archons op de etherische laag, en zij willen in het algemeen goed doen maar zij zijn gehersenspoeld, hetzelfde als spirituele leraren op de fysieke laag, het is behoorlijk hetzelfde.”

Het is ook behoorlijk gelijk aan wat we kunnen zien in het medische systeem op de fysieke laag. Veel ziekenhuispersoneel heeft de beste intenties, maar zij zijn gehersenspoeld om dagelijks mensen te vergiftigen.

In deze astrale steden wordt aan de mensen verteld dat, om hun persoonlijke issues op te lossen en zich spiritueel te ontwikkelen, zij moeten reïncarneren en een specifiek reïncarnatieplan moeten maken om deze issues opnieuw mee te maken. Dit plan is een contract dat vaststelt dat zij accepteren dat zij alles vergeten gedurende het hergeboorte proces, en dat zij accepteren dat zij lijden gedurende het volgende leven. Dit is gebaseerd op valse karmalessen, die ik in een eerder artikel heb uitgelegd:

“Veel van de programmering is door de archons gecreëerd om slechtheid te rechtvaardigen. Bijvoorbeeld, de wetten van karma die stellen – als voorbeeld – dat als ik de kom van mijn vriend heb gebroken het universum iemand zal sturen om mijn kom te breken om mij zodoende de consequenties van mijn daden te leren. Dit betekent dat het universum daarna iemand zal sturen om de kom te breken van degene die mijn kom brak, etc. Dit is een volledig verzinsel en heeft niets te maken met de werkelijke universele wet, simpelweg omdat wanneer dit zo zou zijn er nooit iets zou worden opgelost en het lijden zou alleen maar voor eeuwig doorgaan. De werkelijke universele wet is vergeving en gratie en dit is wat is geleerd door de leraren die een werkelijke verbinding hadden.
De wil van de Bron is dat als iemand iets schadelijks doet, zij adequate heling krijgen zodat zij hun werkelijke zelf weer kunnen belichamen. Wat vernieuwing van de balans van de energie tussen de betrokken mensen kan noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld, degene die de kom van een ander brak kan een andere kom voor de eigenaar kopen, of het repareren, of een andere vorm van dienst verlenen om het energetisch te compenseren. Of de eigenaar van de kom kan simpelweg vergeven en de oneindige overvloed van de Bron zou de zaken op enigerlei wijze automatisch opnieuw balanceren, niet door iets weg te nemen van degene die de kom brak, maar door hen beiden dat te geven wat nodig is. Bronnen en overvloed zijn oneindig.”

http://recreatingbalance1.blogspot.com/2015/02/contingency.html

Er zijn veel andere contracten die de mensen in de gevangenis Aarde hebben getekend. Als eerste: in laat-Atlantis zijn veel mensen (niet de sterrenzaden) voor de gek gehouden en hen is door de duistere krachten rijkdom en macht beloofd in ruil voor implantatie en het ondertekenen van contracten. Toen, op het moment dat de conflicten op de planeet zo sterk waren dat de Lichtkrachten zich terugtrokken. heeft het duister de gevangenis Aarde gevestigd met een grens rondom de planeet, daarmee iedereen tegenhoudend om in en uit te gaan. Iedereen binnen de sluier was gedwongen om contracten met het duister te ondertekenen; dat zij accepteerden om te lijden, dat zij de voorwaarden van de duistere krachten accepteerden, dat zij geen hulp zullen accepteren van de Lichtkrachten, etc.

Toen werden in ons moderne leven veel contracten en overeenkomsten gemaakt met de cabal. De belangrijkste is het geboortecertificaat, wat feitelijk een eigendomsrecht is, eigendom van de regering, vaststellend dat zij het copyright hebben op de geboortenaam, en dat zij daarom iedereen bezitten die onder deze naam is geregistreerd. Dit is waarom het voor niemand in de wereld mogelijk is om zijn geboortecertificaat te verkrijgen; de mensen kunnen alleen maar een kopie of een uittreksel ervan krijgen.

Het punt van al deze contracten is energetisch; het hebben van de handtekening van mensen geeft energie om de duistere krachten op te laden om te manifesteren wat zij maar willen. De oplossing om deze contracten te verwijderen is ook energetisch. Wij zijn soevereine wezens van Licht, incarnaties van de Bron. De wil van de Bron is de meest sterke kracht in creatie, en het wil ons vrij hebben. Wij zijn niet gebonden aan wat voor idiote contracten dan ook die ons loskoppelen van de Bron. Door onze vrije wil uit te spreken dat wij deze contracten herroepen kunnen wij onszelf van hen bevrijden. Het haalt ons niet direct uit de gevangenis Aarde omdat de vrije wil hier niet volledig wordt gerespecteerd, maar het verhoogt de stroom van Licht in ons energieveld en het helpt ons tot een behoorlijke graad te beschermen.

In een eerdere Cobra-conferentie heeft hij met ons een contractontbinding gedeeld die ik hier zal delen. Hij adviseerde ons om deze tekst neer te schrijven, onze volledige intentie eraan te geven, het luidop uit te spreken, en het papier bij ons te houden:

In de naam van ik ben die ik ben, in de naam van de goddelijke zielaanwezigheid die ik ben, in de naam van alle opgestegen wezens van Licht, in de naam van de Galactische Confederatie, in de naam van het Galactische Centrum, verklaar ik en commandeer ik om te annuleren en teniet te doen al mijn vroegere, huidige, en toekomstige contracten en overeenkomsten gemaakt tussen elk deel van mijn wezen en de duistere krachten. Al deze contracten en overeenkomsten en al hun consequenties zijn nu volledig verwijderd uit mijn realiteit. Ik ben nu vrij, al het karma van mijn gehele wezen is nu eveneens verwijderd.

Ik ben een vrij soeverein wezen van Licht, van nu tot in oneindigheid.

Zo zal het zijn, en zo is het.

In Licht,

<<teken hier met je naam>>

Ik raad iedereen met klem aan om dit te doen, het creëert hele krachtige positieve verschuivingen voor ons persoonlijk, en hoe meer mensen dit doen hoe minder brandstof de duistere krachten zullen hebben om de gevangenis Aarde in stand te houden, en hoe sneller de Event en de volledige bevrijding van ons allemaal zal komen.

Overwinning van het Licht !

Vertaald door Veronica

Untwine 2015-12-11 2 breakwall

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 21 december 2015 in contracten

 

Tags: , , , , ,

 
%d bloggers liken dit: