RSS

Auteursarchief: eventnl

Vertegenwoordigers van het volk die niet willen dat de waarheid van het volk wordt verteld, 10 september 2021

Kijkend naar het politieke systeem in Nederland is het zo dat de leden van de regering en de tweede kamer zijn gekozen door het volk om voor hen op te treden als volksvertegenwoordigers. Het is al lange tijd duidelijk dat de meesten van deze mensen hun belofte aan het volk zijn vergeten zodra ze hun comfortabele zetels hebben ingenomen.

De reacties op het betoog van Gideon van Meijeren over ‘corruptie van journalisten’ brengen dit wel heel onbarmhartig aan het licht. We krijgen allemaal geschiedenislessen op school, ons wordt verteld dat wij leren van de geschiedenis. Maar wat zien we nu? Zodra Gideon van Meijeren de huidige ontwikkelingen vergelijkt met hetgeen onze voorouders hebben meegemaakt voor en tijdens de tweede wereldoorlog wordt hem de mond gesnoerd. Men wil dat niet horen en de kamervoorzitter gaat zelfs zo ver dat ze meerdere malen de vergadering schorst om Gideon van Meijeren de mond te snoeren.

Hallo??? Het volk van Nederland kijkt naar de huidige ontwikkelingen en ziet dat het heel erg de kant op gaat van de onderdrukking die ons al zo vaak is opgelegd. En nu wordt een vertegenwoordiger van het volk die onze gedachten verwoord de mond gesnoerd!

Bekijk de opname van dit debat waarbij ik je garandeer dat de haren je te berge rijzen! Wanneer de link niet werkt, zoek dan in yt naar Forum voor Democratie, de video “Hele Kamer woedend. Gideon van Meijeren legt genadeloos mediacorruptie bloot”.

Verspreid dit, spreek de zogenaamde ‘vertegenwoordigers van het volk’ aan op hun gedrag en het nalaten om op te komen voor het volk dat zij zouden moeten vertegenwoordigen.

Breng de “Verklaring van de Mensen van de Verenigde Staten voor Wereld Vrede en Welvaart” onder de aandacht, omdat dit een verklaring is die wereldwijd gebruikt kan gaan worden. Deze verklaring gaat over het volgende: “Maar wanneer een lange reeks van misbruiken en toe-eigeningen, onveranderlijk hetzelfde doel nastrevend, een ontwerp laat zien om hen onder absoluut despotisme te brengen, is het hun recht, is het hun plicht, om zo’n regering af te werpen, en te zorgen voor nieuwe bewakers voor hun toekomstige veiligheid.”

Het is al eerder gebeurd in Nederland, in 1581, toen het Nederlandse volk zich met het “Plakkaat van Verlating / Verlatinghe – 26 Juli 1581 In de Staten-Generaal” heeft losgemaakt van het heersende bestuur om weer het zelfbestuur van het land te krijgen.  Kijk deze video “True Freedom by Prof. Dr. Bob de Wit”, based on the ‘Act of Abandonment’, 440 years ago… 

In liefde, Veronica

 
2 reacties

Geplaatst door op 10 september 2021 in Geschiedenis, soeverein

 

Tags: , ,

MAN OF GOD Declaration – Belangrijke info!, 7 september 2021

Op 6 september 2021 hebben Charlie Ward en Simon Parkes dit download-bestand op hun websites gepubliceerd. Daarna hebben zij in een zoom bijeenkomst met enkele anderen erover gesproken. De links daarnaar vind je onder de Nederlandse vertaling van dit bestand.

Simon Parkes gaf in zijn 6-9-2021 update aan dat enige tijd geleden aan Charlie Ward en hem is gevraagd zich beschikbaar te stellen om deze informatie naar buiten te brengen. In het zoom gesprek werd het volgende gesteld:

  • Man of God staat voor de hoogste machtshebber; Charlie garandeert ons dat dit komt van het ‘team aan de top’
  • De tekst is zeer weloverwogen en gecontroleerd door velen tot stand gekomen; men staat voor de waarachtigheid van de degenen die dit hebben geschreven
  • Het bevat een opsomming van hetgeen het duister heeft gedaan; is dus een eerste stap in disclosure en er zullen aanvullingen volgen (wat in dit bestand wordt genoemd is o.m.: Covid, verkiezingsfraude, chantage, manipulatie, moord, mensenhandel, satanisch misbruik, adrenochroom, inbreuk op mensenrechten, creatie van oorlogen)
  • Het is een oproep aan de mensheid, niet alleen in de VS maar wereldwijd, om in actie te komen door het aanschrijven van hun overheden en eerlijk bestuur te eisen, bescherming van de individuele vrijheden, schadeloosstelling, en opheffing van maatregelen
  • Het begin van het document werd vergeleken met de totstandkoming van de constitutie (grondwet) in de VS in 1776 (the Founding Fathers)

Dit laat zich ook zien als een eerste stap tot losmaking zoals die in Nederland al eerder heeft plaatsgevonden. Prof. Dr. Bob de Wit vertelt hier hoe de inwoners van Nederland zich in 1581 hebben losgemaakt van de toen heersende koning om weer het zelfbestuur van het land te krijgen. Hier is de link naar de website van Stichting Nederlandse Onafhankelijkheid met het naar modern Nederlands ‘vertaalde’ “Plakkaat van Verlating / Verlatinghe – 26 Juli 1581 In de Staten-Generaal”. Kijk deze video “True Freedom by Prof. Dr. Bob de Wit”, based on the ‘Act of Abandonment’, 440 years ago… Bob de Wit stelt dat dit nu ook weer zou kunnen: Je vertelt de huidige bestuurders dat zij hun taak niet naar behoren doen en deelt mede dat je je daarvan losmaakt. Het sluit volledig aan bij het gestelde in de ‘declaration’ hieronder.

Over de vertaling: het was lastig. Aangezien het zo zorgvuldig is opgesteld wilde ik het vrijwel naar de letter vertalen. Dit maakt het wel minder makkelijk leesbaar.

Het valt te verwachten dat het duister alles in het werk zal stellen om de verspreiding van dit documenten te boycotten. Sla het daarom op, lees het aandachtig en meerderde malen, verspreid het zo breed mogelijk, breng het onder de aandacht – het is een echte ‘red pill’ en helpt ‘the Great Awakening’. Veronica

Declaration of the People of the United States for Global Peace and Prosperity

Verklaring van de Mensen van de Verenigde Staten voor Wereld Vrede en Welvaart

Wanneer in de loop van recente menselijke gebeurtenissen het noodzakelijk wordt voor een volk om de politieke banden te ontbinden die hen met een ander volk hebben verbonden – en verondersteld met de bevoegdheden van elke staat in de Verenigde Staten – de aparte en gelijke positie aan te nemen waarop de Wetten van de Natuur en van de God van de Natuur hen recht geven! Een fatsoenlijk respect voor de mening van de mensheid vereist dat zij de oorzaken verklaren die hen aanzetten tot afscheiding van de autoriteiten die zijn opgedrongen door die oligopolisten die alles controleren via corruptie en invloed.

Wij beschouwen deze waarheden als vanzelfsprekend, dat alle mensen gelijk zijn geschapen, dat zij begiftigd zijn door hun Schepper met bepaalde onvervreemdbare Rechten, dat onder deze rechten zijn Leven, Vrijheid, en het nastreven van geluk—Dat om deze rechten veilig te stellen regeringen onder de mensen zijn ingesteld die hun macht ontlenen aan de instemming van de geregeerden, dat telkens wanneer een regeringsvorm deze doelen schaadt het volk het recht heeft om het te veranderen of af te schaffen, en een nieuwe regering in te stellen die haar basis legt op en haar bevoegdheden organiseert in een vorm die hen het meest waarschijnlijk lijkt om hun veiligheid en geluk te bewerkstelligen. Voorzichtigheid dicteert dat lang gevestigde regeringen niet moeten worden veranderd voor lichte en voorbijgaande oorzaken; en dienovereenkomstig heeft alle ervaring uitgewezen dat de mensheid meer geneigd is te lijden, terwijl het kwaad laat lijden, dan het recht te nemen de vormen af te schaffen waaraan zij gewend zijn.

Maar wanneer een lange reeks van misbruiken en toe-eigeningen, onveranderlijk hetzelfde doel nastrevend, een ontwerp laat zien om hen onder absoluut despotisme te brengen, is het hun recht, is het hun plicht, om zo’n regering af te werpen, en te zorgen voor nieuwe bewakers voor hun toekomstige veiligheid. Zo is het geduldig lijden van deze Staten in de Verenigde Staten geweest; en dat is nu de Noodzaak die hen dwingt om hun vroegere regeringsstelsels te veranderen. De geschiedenis van de huidige invloed van oligopolisten die geheime genootschappen steunen, zoals de illuminatie kabalisten, is een geschiedenis van herhaaldelijke verwondingen en usurpaties, die allemaal als direct doel hebben het vestigen van een absolute Tirannie over niet alleen het grote volk van de Verenigde Staten, maar alle mensen van alle naties in de wereld. Om dit te bewijzen, laat de feiten worden voorgelegd aan een open Wereld.

Zij weigerden in te stemmen met wetten, door corruptie van de waarheid, waarvan de fraude en onjuiste voorstellingen van de verkiezingen van 2020 in de VS op elk niveau het bewijs zijn, wij, het volk, zijn beroofd van ons wettelijk recht om ons basisrecht om te stemmen uit te oefenen en te doorzien, het meest heilzame en noodzakelijke voor het openbaar welzijn en de juiste vertegenwoordiging.

Ze hebben verkozen ambtenaren, inclusief gouverneurs, verboden om wetten van onmiddellijk en dringend belang aan te nemen, en regels opgelegd gebaseerd op valse berichtgeving, en publieke angst gecreëerd door valse verhalen en verkeerde informatie zoals de COVID besmettingsstammen en de ware genezingen die de infecties kunnen verwijderen. Zij hebben valse oplossingen opgelegd zoals de COVID-injecties van gif elementen, die zeer gevaarlijk zijn omdat zij het menselijk DNA veranderen met RNA en aldus het menselijk lichaam uitschakelen van zijn eigen natuurlijke immuun functie om ziekten te bestrijden. Dit alleen al kan in de toekomst leiden tot een verlies van 70% van het leven van al die mensen die de nepvaccins hebben genomen, die door alle media worden gepromoot onder de controle van dezelfde illuminatie oligopolisten.

Zij weigerden wetten aan te nemen of uit te voeren ten bate van het Volk, tenzij dat Volk afstand zou doen van het Recht op Vertegenwoordiging door zich te houden aan de COVID nepvaccins en een verklaring van afstand van aansprakelijkheid te ondertekenen.

Zij, in de wetgevende macht van de staat, zijn geen vertegenwoordigers van het volk maar van tirannen die alleen illegale wetten aannemen, die het volk onderwerpen aan valse verhalen en mandaten, een wereldwijd plan promoten van bevolkingsvermindering met tactieken als oorlogen, voedseltekorten, modificatie van voedsel dat langdurige ziekten veroorzaakt en het immuunsysteem van het menselijk lichaam uitschakelt.

Zij riepen de Staats Wetgevende Organen bijeen op ongewone plaatsen en verwijderd van opslag van hun openbare verslagen, met als enig doel het plannen van aanvaarding van maatregelen die de depopulatie van de mensheid verzekeren en om middelen te behouden voor hun agenda.

Zij hebben herhaaldelijk de Ware Staat Vertegenwoordigende Huizen ontbonden door kiesmanipulatie, het plaatsen van kandidaten die alleen de Tiran Oligopolist vertegenwoordigen en hun beleid, voor het tegenwerken van inbreuken op de rechten van het volk.

Zij hebben gedurende lange tijd geweigerd, na zulke ontboezemingen van rechtszaken door vertegenwoordigers van het volk, anderen verkozen te laten worden, door illegaal gebruik te maken van gecompromitteerde Dominion stemsystemen en technologie; waarbij de Staats Wetgevende Machten, niet in staat tot een juiste en werkelijke vertegenwoordiging van de mensen, niet op de waarheid hebben gereageerd. Dus nu moet deze macht en autoriteit worden teruggegeven aan het volk in het algemeen voor hun uitoefening en correctie; de staat blijft ondertussen blootgesteld aan alle gevaren van invasie door van binnenuit gecompromitteerde vertegenwoordiging en stuiptrekkingen erbinnen zonder huidige oplossingen.

Zij hebben getracht te voorkomen dat de bevolking van alle Staten stemmen uitbrengt voor vertegenwoordigers op alle niveaus van office, om zo geheime agenda’s af te dwingen die er specifiek op gericht zijn om schade toe te brengen aan ons, de mensen, in alle staten en alle naties wereldwijd.

Zij hebben de rechtspraak op grove wijze belemmerd, door instemming te weigeren met Wetten voor het vestigen van rechterlijke macht en autoriteit in ware gerechtigheid. Wij, de mensen, op alle gebieden van binnenlandse rechtshandhaving, binnenlandse en internationale militaire betrokkenheid, zijn allemaal beperkt en gestuurd door de gecompromitteerde autoriteiten boven hen, om de valse verhalen te volgen van de tirannie van de invloed en aanwijzingen van de cabal illuminatie kabalistische oligopolisten.

Zij hebben de nationale, regionale en opperste rechters afhankelijk gemaakt van hun wil voor de duur van hun ambt en de hoogte en betaling van hun salaris.

Zij hebben een veelvoud van nieuwe ambten opgericht en zwermen ambtenaren hierheen gestuurd om onze mensen lastig te vallen, en hun kwaliteit en zelfstandigheid ondermijnd met nieuwe stimuleringsfondsen en het voor normale bedrijven onmogelijk gemaakt te floreren en te functioneren, met valse pandemische regelingen en angst. Dit is veranderd van een tijdelijke oplossing naar een staat van Nazi Gestapo die verordonneert “Toon me uw papieren”.

Ze hielden onder ons, in tijden van vrede, permanente VN en andere NATO legers, zonder de toestemming van onze militaire leiders die niet zijn gecompromitteerd.

Ze zijn beïnvloed om het leger onafhankelijk te maken van en superieur aan de Burgerlijke Macht. Zij beledigen het Amerikaanse Volk met een valse regering die roekeloos beleid veroorzaakt ten nadele van de Nationale Veiligheid.

Ze hebben met anderen samengewerkt om ons te onderwerpen aan een rechtspraak die vreemd is aan onze Grondwet, en niet erkend door onze wetten; zijn instemming betuigend aan hun Acts van voorgewende Wetgeving:

Voor het inkwartieren van grote groepen gewapende buitenlandse troepen bij ons:

Om hen te beschermen, door een schijnproces, tegen bestraffing voor eventuele moorden die zij zouden plegen op de inwoners van deze Verenigde Staten met het gebruik van nep-vaccins die tienduizenden Amerikanen hebben gedood en miljoenen anderen wereldwijd:

Voor het afsnijden van onze handel met alle delen van de wereld door het sluiten van onze bedrijven met angst en nieuw beleid rond een nep COVID en andere Pandemische Maatregelen:

Door ons belastingen op te leggen zonder onze toestemming:

Voor het ons ontnemen, in vele gevallen, van de voordelen van een juryrechtspraak, door moordaanslagen op getuigen van de waarheid over de machthebbers die dit misbruik veroorzaken:

Voor het transporteren en verhandelen van mensen ten behoeve van satanische mensenoffers en de praktijk van het gebruik van adrenochroom met de marteling en moord op jonge kinderen:

Voor de afschaffing van het vrije stelsel van het constitutionele recht, dat van toepassing is op het zee- en admiraliteitsrecht, door daarin een willekeurige corporatieve regering van de Verenigde Staten in te stellen, die al failliet is, en haar grenzen te verleggen, zodat zij tegelijk een voorbeeld en geschikt instrument wordt om dezelfde absolute heerschappij van het volk in te voeren, niet alleen in de Verenigde Staten, maar in de gehele wereld:

Voor het afnemen van onze charters, het afschaffen van onze meest waardevolle wetten, en het fundamenteel veranderen van de ware vormen van onze regeringen van de wil van haar volk:

Voor het opschorten van onze eigen wettelijk gekozen wetgevende lichamen door ze te vervangen met valse ‘gekozen’ kandidaten, en verklaren dat zij de macht hebben om wetten voor ons te maken, in alle gevallen, wat dan ook.

Ze hebben afstand gedaan van de ware regering van de Verenigde Staten, door ons vogelvrij te verklaren, zonder rechten, en oorlog tegen ons te voeren, ons zachtjes te doden met vaccins die ons DNA veranderen met RNA, HIV en andere giftige elementen.

Ze hebben het leven van miljoenen mensen in de Verenigde Staten verwoest en blijven wereldwijd miljoenen doden, roekeloos en met zorgvuldige precisie.

Op dit moment transporteren zij grote legers buitenlandse VN en Chinese militairen om de werken van dood, verwoesting en tirannie te voltooien, die al begonnen zijn met omstandigheden van wreedheid en bedrog, nauwelijks geëvenaard in de meest barbaarse tijden, en totaal onwaardig om aan het hoofd te staan van een beschaafde natie. Hun werktuigen zijn o.a. het leiderschap van Federale overheidsinstellingen, zoals de CDC, FDA, VN, CCP, en agentschappen CIA, FBI, MI6, met regeringsautoriteiten in Centrale Banken die alle soevereiniteit van naties en haar bevolking beroven.

Zij hebben onze medemensen, inwoners van vele naties, gedwongen wapens te dragen tegen hun land, om de beulen te worden van hun vrienden en broeders, of om zelf te vallen door hùn handen. Onze militairen en ordehandhavers worden onderworpen om illegale bevelen op te volgen, en de invasie van hun eigen lichaam met de gedwongen nep COVID-19 vaccinaties.

Ze hebben binnenlandse opstanden onder ons opgewekt met Black Lives Matter en Antifa gewelddadige bewegingen, en hebben getracht teweeg te brengen over de inwoners van onze gemeenschappen, steden en regering, de genadeloze regel van oorlogsvoering, is een onverschillige vernietiging van alle leeftijden, geslachten en omstandigheden.

In elk stadium van deze onderdrukking hebben we een petitie ingediend voor herstel in de meest nederige termen: Onze herhaalde smeekbeden zijn slechts beantwoord met herhaald leed. Een Prins, wiens karakter wordt gekenmerkt door elke daad die een tirannieke groep van oligopolisten kan definiëren, die ongeschikt zijn om de invloed te hebben van het vrije volk van de Verenigde Staten en alle andere naties in het buitenland.

We hebben aandacht gevraagd van onze Broeders hier in de Verenigde Staten en daarbuiten, en we hebben hen van tijd tot tijd gewaarschuwd voor pogingen van hun valse wetgevende macht om een ongerechtvaardigde Jurisdictie over ons uit te breiden. We hebben hen herinnerd aan de omstandigheden van ons leven hier. We hebben een beroep gedaan op hun natuurlijke rechtvaardigheid en edelmoedigheid, en we hebben hen door de banden van onze gemeenschappelijke verwantschap opgeroepen om af te zien van deze onrechtvaardigheden, die onvermijdelijk onze verbindingen en overeenkomsten zouden onderbreken. Ook zij zijn doof gebleven voor de stem van de gerechtigheid en de bloedverwantschap. We moeten daarom berusten in de Noodzaak, die onze Scheiding aan de kaak stelt, en hen houden, zoals wij de rest van de mensheid houden, vijanden in oorlog, in vrede – vrienden.

Wij, daarom, de Vertegenwoordigers van de VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, in de Naam, en op gezag van het goede Volk van deze grote natie, publiceren plechtig en verklaren, dat deze Verenigde Staten vrije en onafhankelijke staten zijn, en dat ook zouden moeten zijn; dat zij zijn vrijgesteld van alle loyaliteit aan de oligopolisten, de illuminatie geheime genootschappen, en dat alle politieke banden tussen hen in de Verenigde Staten en daarbuiten totaal ontbonden moeten worden; en dat zij als vrije en onafhankelijke Verenigde Staten de volledige macht hebben om oorlog te voeren, vrede te sluiten, allianties te sluiten, handel te drijven, en om alle andere handelingen en dingen te doen die onafhankelijke landen van rechtswege kunnen doen. En voor de ondersteuning van deze verklaring, met bevestigd vertrouwen in de bescherming van de goddelijke Voorzienigheid, beloven wij elkaar ons leven, ons fortuin en onze heilige eer, en beginnen onmiddellijk contact op te nemen met de wetgevende macht van onze staten om veranderingen aan te brengen om onze individuele rechten en vrijheden te beschermen, te beginnen met het bewaken van ons meest fundamentele recht, hetgeen is het beschermen van onze stemmen en de processen en middelen om echte en eerlijke verkiezingen te hebben.

Wij, het volk, hebben de bevoegdheid om onze rechten op te eisen op het niveau van de staat hetgeen alles dat is verkeerd gegaan kan corrigeren, en het eindresultaat van onze toekomst controleren en vrijheid om te leven onder de grondwet zonder het kwaad dat deel is geworden van ieders dagelijks leven.

De actie die wij nu moeten nemen is dat iedereen in elke staat een brief schrijft aan elke staatsvertegenwoordiger, wetgever, en senator, waarin hervormingen en correcties worden geëist om via nieuwe wetgeving de wetten te veranderen die nodig zijn om specifieke corruptie in de staatsoverheid te elimineren ter bescherming van de staatsresidentie.

Specifiek gericht op de volgende zaken:

1.) Echte stemtechnologie die niet kan worden gecompromitteerd. Zoals de QFS-levering software en hardware in plaats van de op dominian gebaseerde systemen.

2.) Bescherming van onze individuele vrijheden, zoals het recht om te kiezen welke medische behandelingen aanvaardbaar en niet aanvaardbaar zijn, zoals de kwesties van de ongewenste COVID-19 vaccins. Dit vaccin bevat veel elementen die het menselijk DNA zal compromitteren met mRNA en HIV en andere negatieve elementen.

3.) Schadeloosstelling en aansprakelijkheid voor schade bij degenen die zijn gedwongen tot het nemen van de COVID 19 vaccinatie via invloed van de massamedia en de federale regering invloed alsmede mandaten met illegale doorgang van het gebruik van de vaccin goedkeuringen van de FDA en andere federale agentschappen, allemaal beïnvloed door de agenda van de globalistische oligopolistische cabal organisaties, zoals de Federal Reserve Board (FRB), Verenigde Naties (VN), Council on Foreign Relations [Raad voor Buitenlandse Betrekkingen] (CFR), Central Intelligence Agency (CIA), Federal Bureau of Investigations (FBI), Department of Justitie (DOJ), Internationaal Monetair Fonds (IMF), Bank van Internationale Betalingen (BIS), Internal Revenue Service (IRS), en elk ander agentschap of groepering die invloed heeft in de zaken van het volk van de Verenigde Staten die onze individuele vrijheid en vrijheden in het nastreven van geluk heeft aangevallen.

4.) Het opheffen van alle beperkingen en het stoppen met het promoten van angst betreffende COVID-19 en alle andere medische issues voor het controleren en vernietigen van onze individuele vrijheid om te werken, te verdienen en uit te geven, hetgeen de basis is van een gezonde economie.

Wij rusten met vrede en de liefde van de mensheid. Wij verlangen leven, niet dood of geplande genocide, en zullen alle maatregelen afdwingen om dit te corrigeren om onze natie te redden van ondergang en vernietiging.

Man of God

Copyright 30 augustus 2021

Gebleken is dat het downloaden van dit bestand soms op problemen stuit, daarom hieronder de originele Engelse versie. Dit bestand is te vinden op de websites van Charlie Ward en Simon Parkes.

Declaration of the People of the United States for Global Peace and Prosperity

WHEN in the Course of recent human Events, it becomes necessary for one People to dissolve the Political Bands which have connected them with another, and to assume among the Powers of the each State in the United States, the separate and equal Station to which the Laws of Nature and of Nature’s God entitle them! A decent Respect to the Opinions of Mankind requires that they should declare the causes which impel them to the Separation from the authorities imposed by those oligopolists that control all via corruption and influence.

We hold these Truths to be self-evident, that all Men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty, and the Pursuit of Happiness—-That to secure these Rights, Governments are instituted among Men, deriving their just Powers from the Consent of the Governed, that whenever any Form of Government becomes destructive of these Ends, it is the Right of the People to alter or to abolish it, and to institute new Government, laying its Foundation on such Principles, and organizing its Powers in such Form, as to them shall seem most likely to effect their Safety and Happiness. Prudence, indeed, will dictate that Governments long established should not be changed for light and transient Causes; and accordingly all Experience hath shewn, that Mankind are more disposed to suffer, while Evils are sufferable, than to right themselves by abolishing the Forms to which they are accustomed.

But when a long Train of Abuses and Usurpations, pursuing invariably the same Object, evinces a Design to reduce them under absolute Despotism, it is their Right, it is their Duty, to throw off such Government, and to provide new Guards for their future Security. Such has been the patient Sufferance of these States in the United States; and such is now the Necessity which constrains them to alter their former Systems of Government. The History of the present influence of oligopolists supporting the secret societies such as the illuminati cabalist is a History of repeated Injuries and Usurpations, all having in direct Object the Establishment of an absolute Tyranny over not only the great people of the United States but all people of all nations in the Globe. To prove this, let Facts be submitted to a candid World.

They refused Assent to Laws by corruption of the truth of which is evidenced by the 2020 US Elections Fraud and Misrepresentations at every level, we the people have been usurped of our legal right to exercise and see through our basic right to vote, the most wholesome and necessary for the public good and proper representation.

They have forbidden elected Officials including Governors to pass Laws of immediate and pressing Importance imposing rules based on false reporting and public fear created by false narratives and misinformation such as the COVID strains of infection and the true cures that can remove the infections. They have imposed fake solutions like the COVID injections of poison elements, which is most dangerous altering the Human DNA with RNA and thus eliminating the human body from its own natural immune function of battling illness. This alone can cause the loss of life in the future up to 70% of all those persons who have taken the fake vaccines promoted by all means of media under the control of the same cabal illuminati oligopolists.

They refused to pass or enforce Laws for the Accommodation of the People, unless those People would relinquish the Right of Representation by compliance when taking the COVID Fake Vaccines and signing a waiver of liability.

They, in the State Legislature, are not representatives of the people but by Tyrants only passing illegal laws subjugating the people to false narratives and mandate promoting a global plan of population reduction with tactics including wars, food shortages, food modification causing long term illness, disabling of the human body’s immune system.

They called together State Legislative Bodies at Places unusual and distant from the Depository of their public Records, for the sole Purpose of planning into Compliance with Measures to ensure the depopulation of humanity and retain resources for their agenda.

They have dissolved True State Representative Houses repeatedly by vote manipulation, placing candidates who are representing only the Tyrant Oligopolist and their policies, for opposing Invasions on the Rights of the People.

They have refused for a long Time, after such Dissolutions of legal lawsuits by representatives of the people, to cause others to be elected illegally using compromised Dominion voting systems and technology; whereby the State Legislative Powers, incapable of proper and real representation of the people, have not responded to truth so now this power and authority must be returned to the People at large for their exercise and correction; the State remaining in the meantime exposed to all the Dangers of Invasion from within compromised representation and Convulsions within without current resolutions.

They have endeavoured to prevent the Population of all States to cast votes for representatives to all levels of office to enforce secret agendas that specifically aim to harm us the people in all states and all nations globally.

They have grossly obstructed the Administration of Justice, by refusing his Assent to Laws for establishing Judiciary Power and authority in true Justice. We the people in all areas of domestic Law Enforcement, domestic and international Military engagement have all been restricted and directed by those compromised authorities above them to follow the false narratives of the tyranny of the influence and directions of the cabal illuminate cabalist oligopolists.

They have made domestic, regional and supreme Judges dependent on their will alone, for the Tenure of their Offices, and the Amount and Payment of their Salaries.

They have erected a Multitude of new Offices, and sent hither Swarms of Officers to harass our People, and eat out their Substance with new stimulus funds and disabling normal businesses to thrive and function with fake pandemic schemes and fear. This has turned from a temporary solution to becoming a state of Nazi Gestapo declaring “Show me your Papers”.

They kept among us, in Times of Peace, Standing UN and other NATO Armies, without the consent of our Military Leaders who have not been compromised.

They have been affected to render the Military independent of and superior to the Civil Power. They offend the American People with a fake administration causing reckless policy to the detriment of National Security.

They have combined with others to subject us to a Jurisdiction foreign to our Constitution, and unacknowledged by our Laws; giving his Assent to their Acts of pretended Legislation:

For quartering large Bodies of Foreign Armed Troops near us:

For protecting them, by a mock Trial, from Punishment for any Murders which they should commit on the Inhabitants of these United States with the use of fake vaccines that have killed tens of thousands of Americans and Millions of others worldwide:

For cutting off our Trade with all Parts of the World in closing our businesses with fear and new policy surrounding a fake COVID and other Pandemic Measures:

For imposing Taxes on us without our Consent:

For depriving us, in many Cases, of the Benefits of Trial by Jury with assassinations of witnesses of truth regarding those in power causing such abuse:

For transporting and human trafficking for the purpose of satanic human sacrifices and the practice of adrenochrome use with the torture and murder of young children:

For abolishing the free System of Constitutional Law, operating in Maritime or Admiralty Law establishing therein an arbitrary United States Corporate Government already bankrupt, and enlarging its Boundaries, so as to render it at once an Example and fit Instrument for introducing the same absolute Rule of the people not only in the United States but Globally:

For taking away our Charters, abolishing our most valuable Laws, and altering fundamentally the true Forms of our Governments of the will of its people:

For suspending our own legally elected Legislatures replacing them with fake voted candidates, and declaring themselves invested with Power to legislate for us in all Cases whatsoever.

They have abdicated the true United States Government, by declaring us out and without rights and waging War against us, killing us softly with vaccines altering our DNA with RNA, HIV and other poisonous elements.

They have destroyed the Lives of Millions of the People of the United States and continue to kill millions globally recklessly with careful precision.

They at this Time, transporting large Armies of foreign UN and Chinese Military to complete the Works of Death, Desolation, and Tyranny, already begun with circumstances of Cruelty and Perfidy, scarcely paralleled in the most barbarous Ages, and totally unworthy to Head of a civilized Nations. Their tools of choice include leadership of Federal Government Agencies such as the CDC, FDA, UN, CCP, and agencies CIA, FBI, MI6, with Government authorities in Central Banks robbing all sovereignty of nations and its people.

They have constrained our fellow People, Citizens of many nations, taken to bear Arms against their Country, to become the Executioners of their Friends and Brethren, or to fall themselves by their Hands. Our military and Law Enforcement are being subjugated to follow illegal orders and the invasion of their own bodies with the forced fake COVID-19 vaccinations.

They have excited domestic Insurrections amongst us with Black Lives Matter and Antifa movements of violence, and have endeavoured to bring on the Inhabitants of our communities, cities and government, the merciless Rule of Warfare, is an undistinguished Destruction, of all Ages, Sexes and Conditions.

In every stage of these Oppressions we have Petitioned for Redress in the most humble Terms: Our repeated Petitions have been answered only by repeated Injury. A Prince, whose Character is thus marked by every act which may define a Tyrannical group of oligopolists who have been unfit to be the influence of Rule of the free People of the United States and all other nations abroad.

We have been wanting attention from our Brethren here in the United States and abroad and we have warned them from Time to Time of Attempts by their fake Legislature to extend an unwarrantable Jurisdiction over us. We have reminded them of the Circumstances of our lives here. We have appealed to their native Justice and Magnanimity, and we have conjured them by the Ties of our common Kindred to disavow these Usurpations, which would inevitably interrupt our Connections and Correspondence.

They too have been deaf to the Voice of Justice and of Consanguinity. We must, therefore, acquiesce in the Necessity, which denounces our Separation, and hold them, as we hold the rest of Mankind, Enemies in War, in Peace, Friends.

We, therefore, the Representatives of the UNITED “STATES” OF AMERICA, in the Name, and by Authority of the good People of this great nation, solemnly Publish and Declare, That these United “States” are, and of Right ought to be, Free and Independent States; that they are absolved from all Allegiance to the oligopolists, cabal illuminati secret societies, and that all political Connection between them in the United States and Abroad, is and ought to be totally dissolved; and that as Free and Independent United States, they have full Power to levy War, conclude Peace, contract Alliances, establish Commerce, and to do all other Acts and Things which Independent countries may of right do. And for the support of this Declaration, with affirm Reliance on the Protection of divine Providence, we mutually pledge to each other our Lives, our Fortunes, and our sacred Honor and start immediately with contacting our state legislatures to make the changes to protect our individual rights and liberties, starting with guarding our most basic right which is to protect our votes and the processes and devices to have true and honest elections.

We the people have the authority to enforce our rights at the State level which can correct all that has gone wrong and control the outcome of our future and freedom to live under the constitution without the evil that has become part of everyone’s daily lives.

Action to take today is that each person in each state write a letter addressed to each state representative, legislator, and senator demanding the reforms and corrections to change via new legislature the laws needed to eliminate specific corruption in the state government protecting its state residence.

Specifically addressing the following issues:

1.) Real voting technology that cannot be compromised. Such as the QFS delivery software and hardware instead of the dominion based systems.

2.) Protection of our individual liberties such as the right to choose what medical treatments are acceptable and not acceptable such as the issues of the unwanted COVID-19 vaccines. This shot contains many elements that will compromise the human DNA with mRNA and HIV as well as other negative elements.

3.) Compensation and liability for harm against those whom have been coerced into taking the COVID 19 vaccination via Mass Media Influence and Federal Government Influence as well as mandates with illegal passage of the use of the Vaccine approvals from the FDA and other federal agencies all influenced by that agenda of the globalist oligopolist cabal organizations such as the Federal Reserve Board (FRB), United Nations (UN), Council on Foreign Relations (CFR), Central Intelligence Agency (CIA), Federal Bureau of Investigations (FBI), Department of Justice (DOJ), International Monetary Fund (IMF), Bank of International Settlements (BIS), Internal Revenue Service (IRS), and any other agency or group that have influence in the affairs of the people of the United States that have assaulted our own individual freedom and liberties in the pursuit of happiness.

4.) Removing all restrictions and to stop promoting fear concerning COVID-19 and any other medical issues to control and destroy our individual liberties to work, earn and spend which is the basis of a healthy economy.

We rest with peace and the love of mankind. We desire life not death or planned genocide and shall enforce all measures of this being corrected to save our Nation from demise and destruction.

Man of God

Copyright 30 August 2021

 
1 reactie

Geplaatst door op 7 september 2021 in Disclosure

 

Tags: , ,

Cobra: Houd het Licht Vast, 24 augustus 2021

Lichtkrachten zijn begonnen met het opruimen van de binnenste laag van de etherische en astrale duistere krachtmatrix waar nog steeds tientallen miljarden Reptielen-entiteiten aanwezig zijn. Dit betekent praktisch dat de strijd om het planetaire oppervlak op de niet-fysieke gebieden nu zijn hoogtepunt bereikt. Duistere aanvallen in de afgelopen weken hebben ongeveer 40 procent van het Lichtraster op het oppervlak van de planeet doen instorten, en gelukkig herstelt het raster zich de laatste paar dagen langzaam.

Niet-fysieke duistere krachten gebruiken hun scalaire technologieën en entiteitbezit om de oppervlaktebevolking in een staat van angst en veroorzaakte massapsychose te houden:

Link naar artikel “mass psychosis greatest threat to humanity”

https://noqreport.com/2021/08/19/mass-psychosis-is-the-most-viable-explanation-for-what-were-seeing-in-america-today/

Deze angst is als een wolk rond het planetaire oppervlak en zelfs de meeste Lichtwerkers zijn eraan bezweken.

Lichtkrachten hebben gecommuniceerd dat het van het grootste belang is om naar binnen te gaan, verbinding te maken met het Licht en het Licht vast te houden, ongeacht wat er de komende weken en maanden in de buitenwereld gebeurt. Als genoeg mensen het Licht vasthouden, zal dit zorgen voor de meest positieve mogelijke uitkomst in de huidige uitdagende situatie.

Er is veel eng nieuws in de media, maar uiteindelijk is er voor de overgrote meerderheid van de mensen die deze blog lezen geen reden om bang te zijn. De vaccins worden NIET gebruikt om de planeet te ontvolken, en de overgrote meerderheid van de mensen die het vaccin nemen, zal NIET sterven. Na de Event zullen de Lichtkrachten in staat zijn om ALLE negatieve bijwerkingen van de vaccins om te keren en te genezen met hun technologie.

Light Forces hebben ook gecommuniceerd dat het heel goed is voor mensen om hun blootstelling aan mainstream en alternatieve media te minimaliseren en liever meer tijd in de natuur door te brengen, elkaar te ontmoeten in kleine inspirerende groepen, naar muziek te luisteren, of alles te doen wat nodig is om de vibratie hoog te houden. Als je je zo geleid voelt, kun je ook mediteren en de energie van Lichtwerkers en van het planetaire energieraster zuiveren met de violette vlam.

Klik hier voor informatie over o.m. de violette vlam

Tachyon-technologie kan mensen helpen om een ​​hoog vibrerende bewustzijnsstaat te behouden:

http://tachyonis.org/Products.html

Ook kunnen cintamani-stenen, afzonderlijk gedragen, veel voor dat doel helpen, omdat ze de hoogste vibrerende materie op de planeet zijn:

http://www.cintamani.space/Cintamani.html

Terwijl niet-fysieke vlakken worden opgeruimd, komen de Pleiadiërs dichter bij de oppervlakte, zoals je kunt zien in deze video:

N.B. Vaak worden links naar youtube vanaf dit blog geblokkeerd, dus wanneer de link niet werkt, zoek naar: Youtubekanaal: thirdphaseofmoon – video: You Wanted Clear UFO footage? We Got It! Buckle-Up! 2021

En het volgende wolkenschip heeft een paar dagen geleden de berg Fuji omcirkeld:

Marco Polo, een ambassadeur van de Venetiaanse zwarte adelfamilies, maakte al in de 13e eeuw contact met negatieve Cabal-families in China. Dit was het begin van een lange en succesvolle samenwerking tussen oosterse en westerse cabal-facties, die enorm werd uitgebreid met de aanwezigheid van jezuïeten in het vroege Qing-hof in Peking in de 17e en 18e eeuw.

Omdat in de afgelopen decennia de westerse cabal-facties enorm werden blootgesteld via de alternatieve media, hebben de zwarte adelfamilies en de jezuïeten besloten om veel van hun belangrijkste mensen van het westen naar China te verhuizen en in 2016 zijn ze een nieuwe alliantie aangegaan met Xi en De Chinese Communistische Partij (CCP) als het zichtbare Chinese front, en het World Economic Forum (WEF) als het zichtbare westelijke front. Hun doel is de dystopische samenleving van de Nieuwe Wereldorde met China als de wereldhegemonie.

Om dat doel te bereiken, hebben ze het coronavirus vrijgegeven en ontwikkelt het Wuhan-lab nog steeds nieuwe soorten, waarbij sommige bronnen beweren dat ze ook de delta-variant hebben ontwikkeld en in India hebben geplant. Het is geen toeval dat Shi Zhengli, de beroemde Bat Lady uit het laboratorium van Wuhan, waarschuwt voor coronavirusmutaties:

https://www.zerohedge.com/covid-19/wuhans-bat-lady-warns-coming-covid-19-mutants

Het partnerschap tussen Oosterse en Westerse Cabal-facties bij het ontstaan ​​van een pandemie is duidelijk zichtbaar:

Link naar artikel “Gates Foundation partnered with ‘Socialist’ China Internet Foundation

https://www.naturalnews.com/2021-08-04-bill-gates-partnered-ccp-conduct-coronavirus-research.html

Om hun doelen van de Nieuwe Wereldorde te bereiken, om zeldzame aardmineralen veilig te stellen die nodig zijn voor hun wereldwijde hightech dystopie, en om de cashflow van de drugshandel en mensenhandel veilig te stellen, is China begonnen met het veranderen van de regimes van hun buurlanden. Het eerste land dat viel was Myanmar en het tweede was Afghanistan:

Link naar artikel “China is now a full time player in the Great Game

https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=180233

Joe Biden en Mark Milley waren geen incompetente spelers in dit spel, maar gewillige slaven van hun Chinese handlers:

https://www.ibtimes.com.au/biden-lets-china-grab-worlds-biggest-lithium-deposits-botched-afghanistan-exit-1744058

De volgende meditatie kan helpen de situatie in Afghanistan te helen en je kunt meedoen als je je zo geleid voelt:

https://www.welovemassmeditation.com/2021/08/meditation-for-afghanistan-every-4-hours.html?m=1

Het enige positieve aspect van de situatie in Afghanistan is dat Russische speciale troepen in staat waren om verschillende Pleiadische gijzelaars te redden die sinds eind jaren negentig door het Amerikaanse leger in geheime gevangenissen in Afghanistan werden vastgehouden.

Het volgende land dat de Chinezen willen onderwerpen is Taiwan. China wil zijn halfgeleider- en microchipindustrie veiligstellen. Met dat doel hebben ze sinds maart enkele belangrijke positieve Dragon-leden op het vasteland van China vermoord en enkele anderen gearresteerd. Dit heeft de Red Dragon-troepen op het vasteland van China, die tot nu toe de invasie van Taiwan op afstand hebben gehouden, verzwakt omdat ze nu een zeer laag profiel moeten houden om te overleven. Deze situatie wordt eindelijk aangepakt en de Lichtkrachten ondernemen actie om dit op te lossen.

Op 28 augustus vindt het eerste van de twee exacte Eris Pluto-vierkanten plaats:

Op die dag zijn er wereldwijd veel protesten tegen de beperkingen van het coronavirus gepland en volgens inlichtingenbronnen kunnen deze gewelddadig worden. Lichtkrachten vragen degenen die zich zo geleid voelen om te mediteren en de energie van de protesten te zuiveren met de violette vlam om de negatieve gewelddadige energie te verwijderen en de demonstranten met wit Licht te omringen om hen te beschermen en te ondersteunen. Als de kritieke massa van 144.000 demonstranten die dag wereldwijd samenkomt met een uniforme boodschap, kan dit het tij beginnen te keren in de strijd tussen de positieve en negatieve tijdlijnen.

30 augustus is ingesteld als een triggerdatum om door bepaalde groepen een wereldwijde revolutie te starten.

In Australië doen vrachtwagenchauffeurs het:

https://www.dailymail.co.uk/news/article-9917753/Australian-truck-drivers-prepare-stage-Covid-protest-blocking-highway.html

https://www.zerohedge.com/covid-19/australian-truck-drivers-vow-block-every-major-highway-radical-anti-lockdown-strike

Een commentator op mijn blog maakte een interessante opmerking over hoe dit zou kunnen uitpakken:

In Frankrijk plannen groepen het, die naar men zegt verbonden zijn met de Positieve Militairen. Volgens bronnen in Frankrijk:

De andere interessante strategie die de demonstranten hebben, is om de massamedia over te nemen:

https://www.theepochtimes.com/demonstrators-occupy-london-news-headquarters-over-pandemic-coverage_3961050.html

Het is onmogelijk om te voorspellen hoe dit zich allemaal zal manifesteren, maar tussen nu en eind oktober staat een Kuipergordel-object genaamd Altjira in exacte conjunctie met Rigel, de ster van de duistere krachten van Orion:

http://www.astrologicaldepth.com/TNOInfo/Altjira.htm

http://markandrewholmes.com/altjira.html

Dit is de tijd van grote zuivering van Rigeliaanse krachten die planeet Aarde binnenvielen in 1996, en nadat deze zuivering halverwege/eind oktober voorbij is, zal het naar verwachting veel gemakkelijker zijn om de dromen van het Aquariustijdperk op het oppervlak van deze planeet te manifesteren.

Toplet-bommen in implantaten zijn nog niet verwijderd en ze zijn nog steeds de belangrijkste factor die de Event voorkomt:

https://ascendliberation.blogspot.com/2021/08/toplet-bombs-prevent-event.html

Een commentator op mijn blog heeft de situatie heel duidelijk uitgelegd:

De komende twee maanden zijn een belangrijke tijd in de menselijke geschiedenis en we moeten het Licht vasthouden. Ieder mens telt.

Overwinning van het licht!

Vertaald door Veronica

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 25 augustus 2021 in Cobra

 

Tags: , , ,

Opliftende boodschap van Christina von Dreien, 25 augustus 2021

Over Christina: https://christinavondreien.ch/christinaChristina von Dreien is een negentienjarige jonge vrouw die gezegend is met een multidimensionaal bewustzijn en andere paranormale vermogens. Ze behandelt ze op een volkomen natuurlijke manier, want het zijn niets anders dan bijwerkingen van haar ware wezen. Ze behoort tot een nieuwe generatie jonge, evolutionaire denkers en onderscheidt zich door haar hoogste ethiek, haar overduidelijke wijsheid en diepe innerlijke rust. Christina is een meisje van deze tijd dat zich van binnenuit inzet en klaar staat om haar leven in dienst te stellen van een wereldwijde verschuiving die zal leiden tot een goed en constructief resultaat.

Het ontwaken van de mensheid gebeurt in verschillende stadia. De volgende stap zal de revolutie van de liefde zijn. Liefde is de kracht in alle mooie, creatieve en vreugdevolle dingen die onze wereld vormen. In onze samenleving zouden deze kwaliteiten op veel grotere schaal moeten worden ontplooid. Dit zijn de energieën die leven geven aan onze planeet. Op het moment dat we allemaal de energie van liefde zullen ontketenen, zal de mensheid het element vuur een tweede keer ontdekken. Het is nu aan ons om van de Aarde een weerspiegeling van de hemel te maken. Een minuscuul draadje licht gaat zich ontwikkelen tot een hemels licht. Omdat we allemaal als licht zijn geboren en iedereen zal het zich herinneren.

De website van Christina is in het Duits en Engels. Wanneer je meer wilt lezen over Christina – in het Nederlands – kun je deze link volgen.

En hier een link naar de Nederlandse vertaling van Christina’s boodschap “De kwantumsprong heeft al plaatsgevonden”.

Hieronder de Nederlandse vertaling van een deel van Christina’s Love Stream 6 – “de macht ligt bij ons”. https://youtu.be/XzGkic1VyCI

Wanneer we samen zijn met mensen die hetzelfde denken als wij en waarmee wij ons comfortabel voelen, dan is dat goed voor onze frequentie, want alles dat ons helpt om ons goed te voelen, dat we ons beter voelen, dat we goed voelen, verhoogt onmiddellijk onze frequentie, en we hoeven er zelfs niet eens over na te denken.

Zodra we merken dat we ons beter voelen is onze frequentie al verhoogd. Onze frequentie en ons bewustzijn zijn verbonden. Wanneer we ons goed voelen dan concentreren we ons makkelijker op de positieve dingen. En in de huidige situatie is er iets goeds in alles. En zelfs als deze wezens en deze mensen die op dit moment alles controleren dat plaats vindt op de Aarde, hun intenties naar ons toe zijn niet goed, maar zij hebben niet het laatste woord.

Aan de ene kant, omdat ze niet de koningen van het universum zijn, ze zouden dat willen zijn, maar ze zijn het niet. En aan de andere, want het heeft te maken met ons als mensenwezens, want wij hebben nog steeds een verbinding met onze ziel. En dat is waarom wij de creatieve kracht hebben en de anderen hebben dat niet. De wezens van het onlicht en de mensen die daarbij horen, zij hebben niet langer deze creatieve kracht. En dat is waarom zij mensenwezens nodig hebben zodat zij kunnen doen wat zij allemaal willen doen.

Wanneer wij daar niet in meegaan is er niets dat zij kunnen doen want zij kunnen alleen hun plannen implementeren wanneer wij meedoen en het ze laten doen, want de macht ligt bij ons. Wij leven op deze planeet en participeren in het nemen van besluiten. En degenen die controleren wat op dit moment op de Aarde gaande is zijn in de minderheid. Zij willen dat wij denken dat zij zoveel macht hebben, maar dat klopt niet want de macht ligt in onze handen.

Macht is een woord waarvan veel mensen denken dat het iets gevaarlijks is, niet goed, iets dat vernietigt of bedreigend is, want de meesten van de mensen hier op de Aarde die de machtsposities innemen willen ook niet goed doen. Dat is zeker waar. Maar dat betekent niet dat dit de enige manier van macht is, want macht op zich betekent alleen maar dat je … dat je het vermogen hebt om iets te veranderen, om besluiten te nemen, of je het al dan niet doet is een andere vraag, maar het betekent het vermogen te hebben om iets te veranderen, en dat begint met in staat te zijn om besluiten te nemen. En dat is macht, en we kunnen het gebruiken om iets goeds te doen of iets slechts.

En wanneer, als mensenwezens, de macht in onze handen ligt om te veranderen wat op de Aarde gebeurt, dan kunnen we iets positiefs kiezen, een liefdevolle toekomst waar harmonie is. Maar dat moeten wij zelf doen want alles begint bij onszelf, en alleen wij, als mensenwezens, kunnen helpen om de Aarde weer een paradijs te laten zijn. Dat zal een proces zijn, want er is zoveel chaos op de Aarde, fysiek en in het collectieve, en in het bewustzijn van de mensenwezens. We hebben veel programma’s in onze cellen die feitelijk niet corresponderen met de waarheid en die ons blokkeren, maar die eenvoudigweg er zijn omdat zij ons gedurende honderden jaren achtervolgen.

Maar we kunnen nu beginnen om wat te veranderen, want als wij nu niet beginnen zullen we nooit beginnen, want we zullen het blijven uitstellen en denken dat … misschien na een week of binnen een maand of wanneer alles beter is. Maar vaak zijn wij het die de dingen beter moeten maken. En als wij, als mensenwezens, een positieve toekomst willen, dan moeten veel mensen dat willen want het heeft weer te maken met de meerderheid en waarvan er het meeste is in het collectief. En op enig moment is iets zo krachtig vertegenwoordigd in het collectief, dat het is alsof het iets keert en anderen die nog niet zo waren verbonden met deze mogelijkheid komen er opeens ook bij.

En dat is hetzelfde met angst. Dat is wat wij nu zien, maar dat is ook hetzelfde met positieve dingen. En wanneer wij willen dat er meer positieve dingen zijn in het collectief, dan moeten wij met onszelf beginnen. En als wij met andere mensen praten dan vinden zij het een goed idee en doen het ook. En dan wordt het groter en groter.

Wij hebben een verantwoordelijkheid voor de Aarde en wat hier gebeurt, en het systeem waarin wij leven is zo ontworpen dat wij denken dat wij, als mensenwezens, niets kunnen doen. Dat dingen op het politieke niveau veranderd moeten worden. Dat andere mensen, iemand anders, het moet doen, omdat wij eraan gewend zijn om onze verantwoordelijkheid bij anderen neer te leggen, en denken dat er andere mensen zijn die het voor ons moeten doen.

Maar ik denk dat het duidelijk is dat de oplossing zeker niet van de politici zal komen. Daarom moeten wij met onszelf beginnen. En het hele verhaal is nog steeds, ik weet niet hoelang het gaande is, het begon op enig moment vorig jaar. En het verhaal dat nog steeds gaande is, gaat alleen door omdat wij het serieus nemen en omdat mensen bang zijn.

Als deze angst er niet was en iedereen kiest voor liefde, dan zouden we al geruime tijd ergens anders zijn. Dan maakt het niet uit wat voor minderheidsgroep voor plannen heeft, want deze plannen werken alleen als mensen meedoen. En als mensen zeggen dat zij iets anders willen, en daar ook echt blij blijven, dan zal er iets anders komen.

Vertaald door Veronica (N.B. vertaling van de Engelse subtitels, dus niet het oorspronkelijke Duitstalige gesprokene.)

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 25 augustus 2021 in Christina von Dreien

 

Tags:

Cobra: David en Goliath, 4 augustus 2021

We gaan nu het cruciale deel van het jaar in. Tussen 15 augustus en 18 oktober staan ​​Eris en Pluto in een bijna exact vierkant. Dit is het krachtigste astrologische aspect van het jaar en het betekent een strijd tussen twee tijdlijnen, de positieve Ascentie-tijdlijn en de negatieve Coronavirus-resettijdlijn:

Deze periode lijkt misschien erg beangstigend, aangezien de duistere krachten alles zullen doen wat in hun macht ligt om door te gaan met hun lange termijnplan om vaccinpaspoorten en misschien zelfs gedwongen vaccinaties op te leggen:

Https://www.globalresearch.ca/vaccine-passports-planned-before-pandemic-began/5750611

Martin Armstrong, een bekende econoom, heeft een computerprogramma ontwikkeld met de naam Socrates dat voorspellingen doet op basis van verschillende cycli. Interessant genoeg, zijn voorspellingen komen vaak overeen met mijn informatie. Hij noemt de periode tussen augustus en oktober een donkere periode:

Https://www.armstrongeconomics.com/international-news/australia-oceania/australia-lockdown-sending-in-military-increase-police-powers-without-limitation/

De Lichtkrachten werken echter achter de schermen om dit tegen te gaan. Op 24 juli voerden godinnenpriesteressen van de verzetsbeweging een zeer krachtige kundalini-activering uit in de catacomben onder Parijs:

Dit heeft de broodnodige energiesteun gegeven aan de protesten die op die dag in veel landen over de hele wereld begonnen:

Https://www.zerohedge.com/political/thousands-join-anti-lockdown-protests-australia-amid-new-restrictions

Gendarmes, de Franse paramilitaire politie, steunden de protesten en leidden in sommige gevallen zelfs de menigte, met hun helm af:

Https://www.europereloaded.com/french-cops-march-with-the-people-in-massive-anti-pass-demonstrations-video/

Er is een zeer krachtige positieve factie in het Franse leger die achter de schermen werkt en dit ondersteunt.

De protesten hebben WEL een positief effect en Macron werd gedwongen om gedeeltelijk terug te komen op de mandaten van vaccinpaspoorten:

Https://summit.news/2021/07/19/macron-forced-to-back-down-on-mandating-vaccine-passports-for-shopping-malls-after-nationwide-protests/

En Alberta, een provincie in Canada, werd gedwongen bijna alle coronavirusbeperkingen te laten vallen:

Https://www.armstrongeconomics.com/international-news/canada/alberta-drops-covid-restrictions/

De Lichtkrachten hebben gecommuniceerd dat vreedzame protesten tegen medische tirannie het planetaire bevrijdingsproces ondersteunen, en het niveau van geweld dat zou kunnen plaatsvinden tijdens het hoogtepunt van de overgang drastisch kunnen verminderen.

In de vergankelijke periode van augustus tot oktober zal het doen van de Flower of Life-meditatie ook zeer gunstig zijn:

Https://www.welovemassmeditation.com/2019/08/daily-flower-of-life-meditation.html

Precies in het midden van deze periode van augustus tot oktober op het Eris Pluto-vierkant, zullen bepaalde belangrijke operaties van de Lichtkrachten worden voltooid, en rond 18 september zouden de duistere krachten eindelijk de macht kunnen verliezen op het fysieke vlak op het oppervlak van de planeet.

Een hint:

Https://www.ingersolllockwood.com/john-mcafee-dead-man-switch-triggered/

Er zijn twee belangrijke landen in dit proces, Frankrijk en de Verenigde Staten:

Https://www.foxnews.com/opinion/mask-mandates-lockdown-choose-freedom-sen-rand-paul

Interessant genoeg verwacht Martin Armstrong een keerpunt op 23/24 september in Frankrijk:

Https://www.armstrongeconomics.com/world-news/civil-unrest/is-a-revolution-coming/

Dit buigpunt is nog NIET het moment van de Event.

In de Verenigde Staten zijn er bepaalde dingen gaande achter de schermen, zoals u kunt lezen in dit deels betrouwbare rapport:

Https://realrawnews.com/2021/07/u-s-military-holding-white-house-for-trumps-return/

Het verzet heeft medegedeeld dat het niet Trump is die zal terugkeren naar het Witte Huis op het moment van de Event. In plaats daarvan zal een voorlopige interim-regering worden gevormd totdat er nieuwe verkiezingen kunnen worden gehouden, zo snel als logistiek mogelijk na de Event.

Intel over nep-duplicaat Witte Huis klopt en is door veel bronnen bevestigd:

Https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/world/full-scale-duplicate-white-house-built-on-us-military-base-fake-white-house-for-a-fake-president

Steeds meer mensen zijn zich ervan bewust dat slechts twee bedrijven, Black Rock en Vanguard, de meeste financiële activa wereldwijd beheren:

Https://humansarefree.com/2021/05/only-two-companies-control-the-planet.html

Http://endoftheamericandream.com/3-giant-financial-companies-that-the-global-elite-use-to-control-88-of-the-corporations-listed-on-the-sp-500/

Black Rock is de financiële kracht achter de Great Reset-plannen van het World Economic Forum:

Http://www.williamengdahl.com/englishNEO18June2021.php

en koopt massaal onroerend goed van mensen zodat je “niets bezit en gelukkig bent”:

Https://off-guardian.org/2021/07/31/whats-really-behind-the-war-on-home-ownership/

Gelukkig is het bewustzijn van Black Rock en hun snode plannen mainstream geworden en heeft het al tot protesten geleid:

Https://www.zerohedge.com/markets/follow-money-striking-coal-miners-rally-outside-blackrocks-nyc-offices

De echte reden waarom de duistere krachten zoveel haast hebben om hun Grote Reset te forceren, is omdat ze bang zijn voor de poolverschuiving:

Https://www.naturalnews.com/2021-08-01-bombshell-interviews-john-moore-military-knowledge-of-civilization-ending-global-event.html

Ik zal informatie vrijgeven over de komende poolverschuiving en het bijgewerkte Ascentieplan zodra ik toestemming heb om dit te doen.

Overwinning van het licht!

Vertaald door Veronica

 
1 reactie

Geplaatst door op 6 augustus 2021 in Geen categorie

 

Tags: ,

Oproepen voor contacten/ netwerken, 27 juli 2021

Lezers van dit blog vragen mij wel eens of ik suggesties heb hoe ze in contact kunnen komen met gelijkgestemden. We weten allemaal dat niet iedereen zijn ideeën en gedachten uitdraagt omdat de ridiculisering zulke groteske vormen heeft aangenomen. Daarom leek het mij een goed idee om dit blog daarvoor open te stellen. Het werkt als volgt.

Iemand die het initiatief neemt om een netwerk op te bouwen en daar hulp bij zoekt kan dit via een ‘reactie’ onder een artikel bij mij kenbaar maken. Ik kan dan zijn/haar e-mailadres zien en er per mail op reageren.

Deze persoon kan dan een tekst als ‘ingezonden brief’ bij mij aanleveren die ik op dit blog zal plaatsen. (Ik behoud mij daarbij het recht voor om te bepalen of deze tekst past bij de doelstellingen van dit blog.) De persoonlijke gegevens van deze persoon worden niet gepubliceerd.

Degenen die het bericht lezen en zich aangesproken voelen kunnen dit kenbaar maken door middel van een reactie eronder. Ik stuur dan de e-mailadressen door naar de initiatiefnemer, die vervolgens rechtstreeks contact opneemt met de geïnteresseerde lezer.

Hieronder vind je de eerste oproep. Veel plezier! Veronica

Wij zijn twee personen, Nicolai en Anasuya, die regelmatig bijeenkomen om te mediteren en de resultaten plus wat daaruit voortkomt in de praktijk brengen.

Het is niet eenvoudig om gelijkgestemden te ontmoeten, die communiceren met de Lichtkrachten op en buiten de Aarde, die met de engelen en meesters als gelijke in gesprek gaan. Mensen die Cobra’s info begrijpen en betere en tijdige intel wensen.

Wij ontmoeten graag gelijkgestemden, die op hun eigen benen staan en geen begeleiding nodig hebben noch uitleg. Mensen die zowel leraar als leerling kunnen zijn. Mensen die zich misschien alleen voelen en een inner circle willen en kunnen vormen. Mensen die in de voorhoede wensen te staan voor wat momenteel nodig is in relatie tot de bevrijding en transformatie van de Aarde.

Deze inner circle zal bestaan uit gelijkgestemden die de slagkracht hebben om onzichtbaar klussen te klaren vanuit co-creatie.

Wanneer dit bij jou past en je aanspreekt, schrijf dan je reactie onder dit bericht en wij nemen contact met je op.

 
2 reacties

Geplaatst door op 27 juli 2021 in Geen categorie

 

De Nieuwe Samenleving Initiatieven – Aanvulling juli 2021

Begin juni heb ik een overzicht geplaatst van allerlei initiatieven, zie deze link. Dat artikel bevat ook een uitgebreid overzicht van “nieuw nieuws- en informatiekanalen” en veel websites over lokaal kopen bij de boeren e.d.

De mensen zitten gelukkig niet stil. Dus hieronder aandacht voor nieuwe initiatieven en ontwikkelingen. (N.B. Soms werken links naar Youtube niet vanuit mijn berichten; zoek dan in Youtube naar de naam van het bewuste kanaal.)

Natuurpad – Stichting het pad der natuurlijke energie

Missie/ visie – (link naar de presentatievideo)

Samen met u willen wij een doorslaggevend verschil maken door verloren gegane wijsheid te hervinden en te openbaren. Met als einddoel: een gezonde samenleving creëren tussen mens en milieu.

Onze missie is het toepassen, ontwikkelen en combineren van uitvindingen van de wetenschap uit heden en verleden.  Zo kunnen we energie, waterhuishouding, bosbouw en akkerbouw verbeteren en verduurzamen. Voor onze en toekomstige generaties.

Onze visie is dat de natuur de antwoorden voor ons als mensheid heeft klaarliggen en dat we in harmonie met de natuur gebruik mogen maken van de natuurlijke schatten. Schoon drinkwater, mineraalrijke grond, duurzame energieopwekking uit waterstof, duurzame bosbouw en gezonde en geneeskrachtige voeding en vooral de harmonie en samenwerking daartussen hebben onze bijzondere aandacht.

Inspiratie vinden wij bij Viktor Schauberger, Nikola Tesla, Wilhelm Reich, Justus von Liebig en Benoit Mandelbrot.”

N.B. Op de website vind je heel veel links naar video’s en publicaties over dit onderwerp.

De Stichting heeft een ludieke actie opgezet om de benodigde financiële middelen te verzamelen: een loterij.

Fraaie prijzen
Wilt u ons helpen om dit doel te bereiken? Dan maakt u kans op fraaie prijzen: een nieuwe camper, een goudschat, de zilvervloot en nog veel meer. Ontdek alle prijzen en doe direct mee.

Studio New Earth

Vorig jaar zomer, in de maand juli, was er een initiatief voor een Facebook kanaal “Van 3D naar 5D”. Elke dag werden inspirerende boodschappen gegeven door verschillende lichtwerkers. Initiatiefnemers daarvan hebben nu een nieuw platform opgericht: Studio New Earth.

Studio New Earth is het spirituele tv-kanaal op social media met een wekelijks programma, waaronder interviews, activaties, de spirituele talkshow, meditaties, heartsongs, yoga, Life School en Thank God its Friday.” 

Er is een Facebook kanaal en een Youtube kanaal. Met deze Youtube video wordt dit nieuwe initiatief gepresenteerd.

Een van hun initiatieven is “De Life School”, door Pattty Harpenau en Janosh, elke 2e en 4e woensdag van de maand. “We gaan praten over het leven, over vallen en weer opstaan, over geluk, over succes en overvloed. En natuurlijk nog veel meer maar bovenal hoe jij je leven optimaal kunt leven. Dat doen we met humor, inspiratie, met wijze lessen aan de hand van levensvragen en we hopen zo dat je van ons geniet en dat wij je brein, hart en ziel kunnen vullen met levensvreugde.”

Roy Wanting geeft les in Transformative Yoga, en er is “Transformative Meditatie”. Elke vrijdag is er “Thank God it’s Friday” door Janosh, op de maandagen de “Spirituele Talkshow” met Bonnie Bessem en Robert Bridgeman, en een avond “Heartsongs”, muziek en poems met Bonnie en Jasper Merle. Verder o.m.: “kidsverlichting”, “Belichaam je sekspower”, “Meetings with a Master”, en veel interessante interviews met o.a. Anton Teuben, Hans Stolp, Roy Martina, Deva Premal & Miten, en vele anderen.

BPOC 2020

De Buiten-Parlementaire-Onderzoeks-Commissie bracht in maart zijn eerste tussenrapportage uit (hier te bestellen). Hierin zijn veel verschillende verklaringen opgenomen: artsen, wetenschappers, juristen en hoogleraren, mensen die in de gezondheidszorg werken. Ook worden (horeca)ondernemers, docenten en ouders gehoord, tot en met een leerling over de situatie op school.

Andere zeer belangrijke verklaringen komen van politieagenten. De commissie heeft van veel gewetensbezwaarde agenten verklaringen opgenomen, die in eerste instantie anoniem zijn gepubliceerd om de veiligheid van de agenten en hun familie te waarborgen. Terugkerende thema’s in deze verklaringen zijn een verharding binnen het politiekorps, buitenproportioneel geweld, drugsgebruik, dehumanisering, racisme, seksisme en een cultuur van angst en wantrouwen. Van deze verklaringen is nu ook een tussenrapportage uitgebracht (hier te bestellen), en de commissie had het voornemen om deze rapportage te presenteren in aanwezigheid van 80 van de betrokken agenten, die hiermee dus hun anonimiteit zouden opheffen. Helaas ontving de commissie dreigementen; hieronder een fragment uit hun persbericht daarover:

“Op 7 juli jl. zijn wij als BPOC2020 geconfronteerd met meervoudige bedreigingen tegen het leven. Deze personen waren op de hoogte van ons privé adres, van de auto waarin wij rijden, en van de locatie waar de verklarende agenten naar buiten zouden treden op 10 juli a.s. 

Als BPOC2020 en de raad van advies kunnen wij niet instaan voor de veiligheid van de 80 verklarende agenten, de zaaleigenaar, de technici en overige betrokkenen. Wij hebben dan ook met zeer grote tegenzin en in overleg met de agenten moeten besluiten de fysieke presentatie van de agenten te annuleren. Ook het online zetten van de beelden van de verklarende agenten is geen alternatief, omdat ook dit raakt aan hun veiligheid. Als BPOC2020 kunnen wij ook daarvoor niet de verantwoordelijkheid nemen.” ….. “Het stellen van vragen en het zoeken naar de waarheid is in Nederland niet zonder gevaar en wordt op deze wijze beloond.” 

Hier de link naar een gesprek met de BPOC en Gideon van Meijeren (FVD) bij de Blue Tiger Studie over het politierapport en de huidige politiek.

Innovatief Nederland

Dit is voor al die mensen die wakker zijn geworden of daarmee bezig zijn en dus in staat zijn om een nieuwe samenleving te creëren/leven, die gebaseerd is op liefde, eenheid en wijsheid. Heb je genoeg van al de facetten van de 3e dimensie, van tegen elkaar strijden in plaats van samen het beste en mooiste te realiseren, dan ben je hier aan het juiste adres. Doe mee en transformeer jouw wereld.”

Op deze website worden artikelen van andere bronnen geplaatst en men stelt “Alle artikelen op deze website zijn gecontroleerd op waarheid om geen onzin te verspreiden. Vraag jouw gevoel of het klopt, niet jouw verstand, die vaak nog erg gelimiteerd is in zijn bewust-zijn/wakker zijn!

Samenleven in een ecodorp

Diederick Huizingais zeer gepassioneerd bezig om een ecodorp te realiseren. In de NieuweTijd Live (18-6-2021) vertelt Diederick over zijn ideale toekomst waarin mensen voor meer lokaal, duurzaam en simpel kiezen.

Hij ziet dat mensen steeds vaker andere keuzes maken en niet meer mee willen werken aan het systeem dat ons als burgers niet meer dient. Samen met een diverse groep mensen waaronder een boer, dakdekker en ondernemers, werkt Diederick aan een project om een eerste ecodorp te bouwen.

Hij schetst in de livestream een plaatje van wat je minimaal nodig hebt en hoe het is om in een ecodorp te wonen. Een zeer inspirerend gesprek waarin Diederick je aan de hand meeneemt naar een nieuwe tijd!

Er is momenteel nog geen website maar je kunt wel contact opnemen met Diederick via de mail: diederick@denieuweveluwe.nl

Elohim – woon-werk gemeenschap The Diamond New Earth

Voor de multidimensionaal ontwaakte Mens en Nieuwe Aarde.” “Ieders bijdrage op de Krachtplaats werkt tevens als een acupunctuurnaald in het wereldnetwerk en leylijnensysteem voor de nieuwe samenleving.

Op de website “Corona Nuchterheid” is in een artikel aandacht gegeven aan de “parallelle samenleving” de lezers worden opgeroepen om hun ideeën erover te geven.

Jorn Luka en Flavio Pasquino discussiëren over hoe zij denken over het vormen van een nieuwe samenleving; binnen de bestaande of volledig apart? Jorn heeft veel goede en inspirerende interviews over de huidige ontwikkelingen en de nieuwe samenleving. Bijvoorbeeld: prof. Dr. Bob de Wit, die vertelt hoe de inwoners van Nederland zich in 1581 hebben losgemaakt van de toen heersende koning om weer het zelfbestuur van het land te krijgen. Hier is de link naar de website van Stichting Nederlandse Onafhankelijkheid met het naar modern Nederlands ‘vertaalde’ “Plakkaat van Verlating / Verlatinghe – 26 Juli 1581 In de Staten-Generaal”.

Bob de Wit stelt dat dit nu ook weer zou kunnen: Je vertelt de huidige bestuurders dat zij hun taak niet naar behoren doen en deelt mede dat je je daarvan losmaakt. (N.B. De links verwijzen naar Yt video’s, maar je kunt alles vinden op de website van Jorn.)

Moral Compass van Danielle Stotijn en Peter Bierhof, die bezig zijn met het opzetten van een website/ platform waarmee ze ons willen helpen met de positieve dingen in het leven, zoals het verbeteren van je immuunsysteem, goede voeding, een eigen radio/nieuwsstation. Ze denken aan het opzetten van een community voor het delen van Inhoudelijke kennis, informatie over Gezondheid, eventueel Ruilhandel. (De link hierboven verwijst naar hun Yt kanaal.)

Artikel van Rob Vellekoop “De Lange Mars” over de parallelle samenleving.

Geen hiërarchie, maar heterarchie; de parallelle samenleving vanuit libertarisch perspectief. Dit essay spiegelt de actuele structuur van de samenleving aan de manier waarop het menselijk brein zichzelf organiseert en legt uit waarom het libertarische denken intrinsiek menselijk is. De conclusie is, dat het juist de concurrerende alternatieven zijn, die de samenleving tegen de systemische risico’s van verstarde collectivistische structuren kunnen behoeden. Een pleidooi voor een libertarisch “opting-out” uit de monopolies van de overheid.

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 16 juli 2021 in Nieuwe Samenleving

 

Tags: ,

Fire The Grid Meditatie op 19 juli 2021, in NL om 13.11 uur

Stuur dit door aan jouw contacten, laten we met zijn allen een krachtige puls geven!

Worldwide Meditation and Celebration Event on July 19th, 2021 at 11:11 GMT, gedurende een uur; click hier voor de tijd op jouw locatie

Het tijdstip voor de meditatie in Nederland is 13.11 uur.

Hoe het allemaal begon

Mijn naam is Samoiya Shelley Yates. In 2002 verdronk ik met mijn zoon in een meer en had een bijna-doodervaring waarbij ik Lichtwezens ontmoette die me vertelden hoe ik op wonderbaarlijke wijze het leven van mijn zoon kon redden. Later, in 2007, kwamen de Lichtwezens naar me toe met een project genaamd Fire the Grid. Ze zeiden: “Wat je voor je stervende zoon hebt gedaan, kun je doen voor een stervende planeet.”

Ze gaven aan dat ieder van ons in de eerste plaats een energiewezen is en dat wij, als energiewezens, gehecht zijn aan een zeshoekig raster dat de planeet omringt en doorwerkt. Ieder van ons heeft een zeshoek in dat raster. Niemand kan nog een zeshoek krijgen. Je hebt één zeshoek en je voedt die zeshoek met licht of je haalt er licht uit. Dus elke keuze die je maakt telt, en doet ertoe.

In 2007 organiseerden we ’s werelds grootste massale meditatie-evenement ooit met miljoenen mensen die deelnamen om het aardraster opnieuw te verbinden met het energieraster van het heelal. We moesten de brug zijn die de twee netten met elkaar verbond en we deden ons werk niet. Dus, de Lichtwezens vroegen ons om de energie van het Universum door ons naar de Aarde te trekken om haar raster te voeden, dat zo erg uitgeput was dat ze het gevaar liep uiteen te vallen. Het is ons gelukt.

In 2009 kwamen we weer bij elkaar, maar deze keer was het om energie terug te sturen naar het Universum en tegelijkertijd het Aardse veld te programmeren met onze meest vreugdevolle, vredige en overvloedige-voor-alles-gedachten.

Toen we het raster in 2011 opnieuw afvuurden, hieven we ons collectieve veld op om de aarde te helpen toen ze een lichtbarrière binnenging. We hadden ons energieveld nodig om op de hoogste frequentie te zijn om er zonder problemen doorheen te gaan, wat we deden.

EEN NIEUWE DATUM

Nu hebben de Lichtwezens ons uitgenodigd om samen te komen op 19 juli 2021 om 11:11 GMT voor het volgende Fire the Grid-project. We zullen het energienetwerk pulseren om het Vijfde Veld te programmeren en daarmee de parameters te bepalen voor de toekomstige aarde en het leven dat we willen.

Wat betekent het om het energienet te pulseren? Welnu, je eigen individuele lichaam is verbonden met een energieraster dat is samengesteld uit miljoenen zeshoeken. Elke mens heeft zijn eigen zeshoek, en wanneer je je zeshoek pulseert met de gedachten van je grootste menselijke genoegens en vreugden, en dan zeg je “Dank je”, overspoel je letterlijk het energieraster met exponentiële energie.

We leven in een moeilijke tijd en we moeten ons echt verenigen. De Lichtwezens hebben me verteld dat het project is bespoedigd, het is versneld, vanwege de huidige gebeurtenissen op de planeet. Ze willen dat we het energienetwerk pulseren en voorbereiden op de volgende gebeurtenissen. Nu weet ik niet zeker wat de volgende gebeurtenissen zijn, maar ik weet dat we er deel van uitmaken en we werken ofwel naar de Nieuwe Wereld toe of we werken weg van de Nieuwe Wereld.

Het kost niets, er zijn geen verplichtingen en er is geen aansluiting bij iets. Er is gewoon zitten met je vreugde, er diep in je lichaam aan denken, zodat je het voelt. Je voelt de vreugde van het eten van een ijshoorntje of het knuffelen van je kind of wandelen in de zon. Je voelt het in je vat, je lichaam, je menselijke pak, en dan verbind je je echt met die vreugde, een uur zittend. Dan zeg je gewoon “Dank je, dank je, dank je!” en dat verheft jouw veld nog verder. Dat is Firing the Grid, en dat is wat de Wezens willen dat we doen om het Aardraster nu te verhogen.

Ik zeg niet dat alles van de ene op de andere dag beter zal zijn nadat we het raster afvuren. Het betekent niet dat de verschuiving naar het Vijfde Veld of andere grote veranderingen allemaal onmiddellijk zullen plaatsvinden, maar het betekent wel dat we een kettingreactie van gebeurtenissen in gang hebben gezet. Wij, de mensen, het energielichaam dat we zijn, hebben ons gecommitteerd en verbonden met dit veld. En wanneer we ons committeren aan en verbinding maken met dit veld met een “Ja, ja, ja”, zijn we klaar om meer te zijn dan we zijn.

“Ja”, we zijn klaar om te onthouden wat en wie we werkelijk zijn. “Ja”, we willen een overvloedige, prachtige, delende en vriendelijke wereld creëren voor ons allemaal te midden van alles waar we ons in bevinden. Wat hebben we te verliezen? Deze Wezens gaven me deze informatie eerder. Die projecten werkten allemaal. Ze waren ongelooflijk. Miljoenen en miljoenen mensen deden mee en we hadden toen nog geen sociale media. We hadden geen YouTube. We hadden geen Facebook. Hoe hebben we het gedaan? We hebben gewoon een e-mail gedeeld en mensen hebben het doorgegeven. Dat gezegd hebbende, als je hart resoneert met dit project, deel het dan met iemand van wie je houdt.

FIRE THE GRID 2

Ik ben hier weer om te zeggen dat deze Wezens een nieuw project voor ons hebben. Ze noemen het Fire the Grid 2. Overstroom de kruispunten, onthoud, word. Word wie je bedoeld bent te zijn. Sta stil bij de tegenspoed waar we nu in leven. Keer je af van dat wat ons niet langer dient en keer je naar hoop, vreugde en dankbaarheid. Zie het in alles wat je doet. Zie het in de mensen met wie je praat. Zie het in de ogen van een ander. Onthoud voor een keer dat je een goddelijk wezen bent in een energiepak, in een lichaam. Je kunt in de ogen van iemand anders kijken en zien dat ook zij energiewezens in pakken zijn.

In het begin liet Fire the Grid het aan jou over om te bepalen of deze Wezens engelen of buitenaardsen of buitenaardse wezens zijn, of gewoon pure energie met een bewustzijn dat daadwerkelijk met ons kan communiceren. We definiëren ze nog steeds niet. Gebruik de woorden waarbij je je op je gemak voelt. Nu ben ik niet uniek. Ik ben niet de enige persoon die kan communiceren met deze buitenaardsen, buitenaardse wezens of engelen. Voor mij noem ik ze buitenaardse wezens of Lichtwezens, omdat ik weet dat ieder van ons een Lichtwezen is in een menselijk pak. Het is iets dat we gemeen hebben. Het is iets dat ons verenigd maakt. We zijn het gewoon vergeten.

Het Fire the Grid 2-project is dus geboekt en het gaat snel. We hebben nog maar een paar weken. 19 juli 2021 om 11:11 GMT, wij de mensen, mogen het volgende veld programmeren.

Het is de eerste keer in de geschiedenis van de mensheid dat we daadwerkelijk onze volgende richting kunnen kiezen. De laatste keer dat we een kwantumsprong maakten, evolueerden we van Homo erectus naar Homo sapiens. Het was een enorme kwantumsprong. We werden fysiologisch anders. We werden mentaal, energetisch, fysiek verschillende wezens.

Die kwantumsprong komt er weer aan voor ons en daar kunnen we met Fire the Grid 2 aan meedoen. We kunnen samenkomen en die lat zo hoog leggen als menselijk mogelijk is, dat zijn de instructies. We moeten onze velden verhogen tot 857 hertz. Het is de ultieme frequentie van Liefde, Mededogen, Vreugde en Dankbaarheid. Het is wat ons zal verenigen als we verder gaan.

De Lichtwezens zeiden het heel duidelijk: ‘Verenig je in je overeenkomsten of je zult zeker desintegreren in je verschillen.’ Onze overeenkomsten zijn de sleutel tot deze grote positieve verandering in ons leven en in onze wereld, voor de toekomst van de mensheid. WE KUNNEN DIT DOEN EN WE DOEN HET NU!!!

Samoiya Shelley Yates

Vertaald door Veronica

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 15 juli 2021 in Meditatie

 

Tags: , ,

Cobra: Planetaire Situatie Update, 13 juli 2021

Het opruimen van de Chimera-groep gaat door. De Lichtkrachten zijn erin geslaagd om alle ondergrondse basissen van de afgescheiden Chimera-beschaving, inclusief het Congo-complex, volledig te zuiveren.

De meeste gijzelaars die daar gevangen zaten, zijn bevrijd, hoewel sommigen van hen nog steeds gevangen zitten op het etherische en astrale niveau.

Donald Rumsfeld is door de Lichtkrachten op het etherische vlak gevangengenomen en voor herverwerking naar de Galactische Centrale Zon gebracht. Hij is niet meer. Dit laat slechts twee nog in leven zijnde leden (Kissinger en Cheney) van de Onheilige Vier over en de Lichtkrachten hebben nu hun lijst van primaire doelwitten uitgebreid en omgedoopt tot de Onheilige Vijf. De lijst bevat nu Henry Kissinger, Dick Cheney, Bill Gates, Anthony Fauci en Klaus Schwab.

De fysieke spinnenkoning en -koningin zijn ook verwijderd, samen met de meeste lagere fysieke Chimera-spinnen. De overgebleven Chimera-krachten zijn nu op het oppervlak geconcentreerd en daar kan op dit moment niets meer over onthuld worden.

Wat nu nog ondergronds ontruimd moet worden, zijn enkele militaire basissen die nog in handen zijn van de Negatieve militairen (inclusief die in Antarctica), dan ondergrondse tunnels (inclusief die tussen VS/Mexico, Californië/Nevada en China/Myanmar), die gebruikt worden voor mensenhandel door de Illuminati, de Maffia en de Triades, en ook kindermisbruikcentra onder sommige kastelen van de Zwarte Adel en onder sommige kerken en katholieke scholen onder controle van de Jezuïeten. De hoogste prioriteit van het Verzet en de Positieve militairen is nu om zoveel mogelijk kinderen die daar nog gevangen zitten, te redden.

Er zijn nog steeds enkele tweelingzielen (meestal gevangen Plejadiërs) van de topbevelhebbers van de Galactische confederatie gegijzeld in ondergrondse basissen van de Negatieve militairen en in sommige militaire installaties op het oppervlak, vooral in de Negevwoestijn (Israël), in de buurt van Abu Kamal in Syrië en in de buurt van Grozny in Tsjetsjenië. 

Het Verzet en de Plejadische vloot hebben de laatste maanden verschillende malen contact opgenomen met de Positieve militairen in de VS, Rusland en China en bepaalde plannen zijn in gang gezet om zich op het Event voor te bereiden. De ondergrondse complexen Cheyenne Mountain en Thule (Groenland) worden voor dat doel voorbereid.

De Lichtkrachten zijn ook intensief bezig met het opruimen van negatieve niet-fysieke etherische en astrale entiteiten en hun aantal is nu gedaald tot onder de 50 miljard. Aan de top van de etherische en astrale duistere hiërarchie staan nog steeds enkele Chimera-spinnen die een paar duizend Archons in insectoïde lichamen controleren (Heren van Karma), die op hun beurt een paar miljoen Draco’s controleren die de resterende tientallen miljarden Reptiliaanse entiteiten beheren.

In het verleden waren de raden van de Galactische Confederatie niet eensgezind in hun plannen om de planeet Aarde te bevrijden en er waren veel tegengestelde meningen over dit probleem onder het personeel van de Confederatie:

Vorige week werden bepaalde acties ondernomen door Semjase en enkele andere hoge bevelhebbers en nu is er binnen de Confederatie een consensus bereikt dat er op het juiste moment een drastische interventie op het oppervlak van de planeet plaats zal vinden. Daarover kan op dit moment niet veel worden gezegd, behalve dat als de Cabal een bepaalde lijn overschrijdt, de interventie veel eerder zal komen en harder zal zijn.

Na begin augustus zullen bepaalde situaties escaleren, omdat we een speciaal “kruispuntevent”-tijdvenster binnengaan, dat in augustus van dit jaar begint en eind 2022 eindigt. Het eerste deel van dat venster beslaat augustus-december 2021 en het tweede deel januari-december 2022.

Interessant genoeg schat Gary Hesseltine, de vice-voorzitter van de International Coalition of Extraterrestrial Research (ICER), dat de dam in de komende 6-12 maanden zal doorbreken:

https://www.rt.com/news/527675-ufo-aliens-extraterrestrial-contact/

Solara, de visionair van de 11:11-deuropening, schat dat de dam tussen nu en eind 2022 zal doorbreken:

Op het oppervlak van de planeet is er tussen de Lichtkrachten en de duistere krachten een strijd gaande over het coronavirusverhaal.

De duistere krachten pushen hun eeuwigdurende casedemische lockdownagenda met gedwongen vaccinaties, waarbij vaccins de verbinding tussen het Hogere zelf en de menselijke persoonlijkheid beïnvloeden (in esoterische kringen wordt die verbinding antahkarana genoemd), zoals duidelijk te zien is in het logo van operatie Warp Speed:

https://beholdthemark.com/articles/f/the-warp-speed-logo-and-the-assault-on-the-blood-brain-barrier

De Delta-variant van het coronavirus verspreidt zich zeer snel, maar is zeer mild en leidt tot zeer weinig ziekenhuisopnames en nog minder sterfgevallen:

https://www.zerohedge.com/covid-19/panic-porn-dressed-science-exposing-truth-about-delta-variant

Daarom beginnen de Lichtkrachten effectief het einde van de lockdowns en een efficiëntere behandeling te promoten van de mensen die in het ziekenhuis zijn opgenomen:

https://www.zerohedge.com/covid-19/wealthy-nations-focus-hospitalizations-covid-becomes-endemic-flu

Twee dagen geleden heeft de Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz het einde van de lockdowns voor Oostenrijk voorspeld, alsmede het verleggen van de focus van de handhaving van het coronavirus door de overheid naar persoonlijke verantwoordelijkheid en vrijheid, met meer focus op in het ziekenhuis opgenomen mensen en minder focus op bevestigde gevallen. Zeker genoeg hebben de mainstream media buiten Oostenrijk en de buurlanden dit niet gemeld.

Het is misschien interessant voor u om te weten dat er Telegram-kanalen in verschillende talen zijn aangemaakt voor degenen die mijn blogberichten volgen:

https://theeventhub2015.blogspot.com/2021/06/telegram-channels-for-cobras-posts-in-differernt-languages.html

Wie aan massameditaties wil deelnemen kan hier de lijst van actieve massameditaties vinden:

https://www.welovemassmeditation.com/p/blog-page.html

De Lichtkrachten vragen degenen die zich daartoe geleid voelen, om deel te nemen aan de Fire the Grid-meditatie, die zal plaatsvinden op 19 juli om 11:11 uur UTC:

Link naar de Fire the Grid Meditatie website

Deze meditatie zal helpen het netwerk van Licht op het oppervlak van deze planeet te versterken.

Overwinning van het Licht!

[Vertaald door SJ] Telegram kanaal https://t.me/wlmmdutchcobraposts

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 14 juli 2021 in Cobra

 

Tags: , , ,

Over de Aarde, de Geschiedenis, Bewustwording, de Mensheid, en waar wij op af stevenen, 12 juli 2021

Mijn vriendin leende mij een boek… geïntrigeerd las ik achter elkaar door, 300 pagina’s besloeg het verhaal. Het was voor mij dezelfde ervaring die ik had met Time Bender toen deze nog alleen in het Engels op internet te lezen was. Het greep mij meteen en ik ben toen Time Bender gaan vertalen naar het Nederlands omdat ik vond dat ook degenen die het Engels niet beheersen dit moesten kunnen lezen. (Uiteraard in overleg met Tijn Touber, die deze Nederlandse vertaling nog wat heeft bewerkt om het vervolgens in boekvorm uit te geven.)

Het mooie is dat ik nu niet hoef te vertalen want het bewuste boek is in het Nederlands. Het is geschreven door Robert Bridgeman en de titel is “2044, het mysterie van de vijfde dimensie. Het is een boeiend verhaal, zowel beklemmend als hoopgevend, en Robert is erin geslaagd om in dit boek van alles op een toegankelijke en begrijpelijke manier uit te leggen. De werkelijke geschiedenis van het ontstaan van de mensheid, de rol van de verschillende machthebbers door eons heen, de rol die de mensheid zelf heeft ten aanzien van de situatie op aarde, de ware aard en kracht van de mens, hoe onze toekomst eruit zal zien als wij nu niet ingrijpen, het galactische aspect, en nog veel meer.

De beschrijving van het boek op de website van Robert luidt als volgt:

“Het jaar is 2044. De mensheid leeft in een matrix van onderdrukking die is ingezet in het jaar 2020. Onbewust van de krachten die de wereld in hun greep houden, werkt Simon als hooggeplaatst ambtenaar binnen het ministerie van Waarheid in Den Haag.

Dan wordt hij ontvoerd door de verzetsbeweging en ontdekt de waarheid.

Wat voor krachten besturen de overheid achter de schermen?

Welke rol spelen buitenaardse beschavingen in de galactische oorlog waarin de mens speelbal is?

Wie houden de mensheid gevangen in steden en afgescheiden van zichzelf, en bovendien van de Bron van alles? Belangrijker nog: waarom? Welke beslissingen moet Simon nemen om de mensheid te bevrijden uit het duister?

2044: een droom, of een nachtmerrie?”

Het bijzondere in dit boek is dat elk hoofdstuk wordt afgesloten met een QR-code waarmee je  een video op de website van Robert Bridgeman kunt vinden. In deze video’s delen verschillende lichtwerkers hun inzichten.

Over bewustwording

Enige tijd geleden heb ik op dit blog twee artikelen geplaatst: Hulpmiddel voor Bewustwording en Ontwaking, deel 1 en hier het tweede deel. Deze zijn bedoeld voor die mensen die aan het begin van de ontdekkingsreis staan over hoe onze wereld werkelijk in elkaar steekt. Vervolgens is deze video daar een goede volgende stap bij, er wordt een heel duidelijk overzicht gegeven over de feitelijke machtsverhoudingen in deze wereld (even naar beneden scrollen).

En nu dan dit boek van Robert Bridgeman, een verhaal over hoe het in 2044 op aarde zal zijn als de mensheid zich blijft conformeren aan wat de machthebbers ons opleggen.

Hier wil ik het volgende positieve nieuws opnemen. Een bericht van Michelle Fielding: “Michelle werkt met engelen, aartsengelen en de hele spirituele hiërarchie en kanaliseert antwoorden en uitleg.” Zij heeft doorgekregen dat om het kantelpunt te bereiken de mensheid de grens van 60% bewustzijn moet halen. Dat lijkt een ver van ons bed show, maar zij legde erbij uit dat het niet gaat om 60% van de mensen, maar om 60% licht in het globale bewustzijn. Dus het licht van alle mensen telt daarbij; zowel de hoge lichtbewustzijnspercentages als de lage. Het gaat om het gemiddelde van alles. En enkele weken geleden kwam het nieuws van haar dat we over deze 60% heen zijn!!! Op dat moment had ze het over 63%.

Dus het tij is aan het keren en het is aan ons allemaal om ervoor te zorgen dat wij niet hoeven te wachten tot 2044 om in de Gouden Eeuw te gaan floreren.

Bekijk ook dit overzicht van Positieve acties en websites die zich richten op de bewustwording van de mensheid. En dit bericht met een overzicht van de Nieuwe Samenleving initiatieven.

Roberts boek bevat ook een uitgebreid overzicht van boeken en websites die je kunt raadplegen bij je reis in bewustwording.

 
6 reacties

Geplaatst door op 11 juli 2021 in 2044, Robert Bridgeman

 

Tags: , , ,

 
%d bloggers liken dit: